Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
423z dziś
3252z ostatnich 7 dni
14380z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Doposażenie placów zabaw

Przedmiot:

Doposażenie placów zabaw

Data zamieszczenia: 2019-07-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE
Trzebnicka 1
55-120 Oborniki Śląskie
powiat: trzebnicki
tel. (071) 310-35-19 w. 420
maslej@oborniki-slaskie.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Oborniki Śląskie
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-07-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

Doposażenie placów zabaw w ramach projektu pn.: Zagospodarowanie przestrzeni publicznych
w Gminie Oborniki Śląskie

I. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń na 4 place zabaw w ramach projektu pn.: ,,Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w Gminie Oborniki Śląskie", zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym integralny załącznik do niniejszego zaproszenia.

Zadanie częściowe nr 1

Doposażenie placu zabaw
w Bagnie

Według przedmiaru od poz. 1 do poz. 7

Zadanie częściowe nr 2

Doposażenie placu zabaw
w Kotowicach

Według przedmiaru od poz. 1 do poz. 6

Zadanie częściowe nr 3

Doposażenie placu zabaw
w Kuraszkowie

Według przedmiaru od poz. 1 do poz. 2

Zadanie częściowe nr 4

Doposażenie placu zabaw
w Siemianicach

Według przedmiaru poz. 1 do poz. 9
Części nie mogą być dzielone przez Wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone.

- Szczegółowa specyfikacja techniczna urządzeń stanowi załącznik nr 1a do niniejszego zaproszenia. Wykonawca zobowiązuje się zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty jego szczegółowe opisy techniczne i/lub funkcjonalne, czy też katalogi producenta sporządzone w języku polskim, pozwalające na ocenę zgodności oferowanych elementów.

INFORMACJE OGÓLNE:

- Teren inwestycji znajduje się w miejscowościach:

- Bagno dz. nr 186/1 AM-1 obręb Bagno

- Kotowice, dz. nr 196 AM-1 obręb Kotowice

- Kuraszków, dz. nr 112/3 AM-1 obręb Kuraszków

- Siemianice, dz. nr 67/11, 67/8 AM-1 obręb Siemianice

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia wraz z ofertą załączników graficznych przedstawiających proponowane urządzenia wraz z ich opisem oraz przedłożonymi warunkami gwarancji.

Zamawiający wymaga, aby w okresie trwania gwarancji przeglądy gwarancyjne były bezpłatne.

- Montaż urządzeń leży po stronie Wykonawcy.

- Zamawiający będzie żądał zastosowania do realizacji zamówienia materiałów w gatunku I,

opatrzonych niezbędnymi świadectwami i dopuszczeniami do stosowania, zgodnych
z obowiązującymi normami, w tym normami bezpieczeństwa.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu instrukcje korzystania z urządzeń oraz instrukcje serwisowe sporządzone w języku polskim.

- Dokumenty dotyczące zastosowanych materiałów Wykonawca będzie obowiązany przekazywać Zamawiającemu przed ich dostawą.

- Odbiór końcowy przedmiotu zamówienia musi być opatrzony niezbędnymi zaświadczeniami
i protokołami.

CPV: 45112723-9

Dokument nr: ZP.271.71.2019

Specyfikacja:
Szczegółowa specyfikacja techniczna urządzeń stanowi załącznik nr 1a do niniejszego zaproszenia.

Składanie ofert:
złożyć w formie pisemnej (osobiście, pisemnie - listem, e-mailem na adres:

maslej@oborniki-slaskie.pl) na Formularzu Oferty w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: Punkt obsługi interesantów do dnia 12.07.2019 r. do godz. 10:00.

Miejsce i termin realizacji:
II. Wymagany termin realizacji zamówienia:

- część I: do 18.10.2019 r.

- część II: do 18.10.2019 r.

- część III: do 18.10.2019 r.

- część IV: do 18.10.2019 r.

Wymagania:
VI. Przygotowanie oferty:

Ofertę należy:

a) złożyć w formie pisemnej (osobiście, pisemnie - listem, e-mailem na adres:

maslej@oborniki-slaskie.pl) na Formularzu Oferty w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: Punkt obsługi interesantów do dnia 12.07.2019 r. do godz. 10:00.

b) opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: ,,Zapytanie ofertowe na: Doposażenie placów zabaw w ramach projektu
pn.: Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w Gminie Oborniki Śląskie".
V. Opis sposobu obliczania ceny:

1) Cena winna zawierać wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego wykonania przedmiotu zamówienia w tym koszty podatku VAT.

2) Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej
do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich.

3) Przy obliczaniu ceny Wykonawca powinien uwzględnić koszty dostawy urządzeń wraz z ich transportem i montażem.
III. Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym:

1

Sytuacja ekonomiczna lub finansowa

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

2

Zdolność techniczna lub zawodowa

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

3

Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał z należytą starannością co najmniej 2 zamówienia o podobnym zakresie i załączy dokument potwierdzający należyte wykonanie tzn. referencje (przynajmniej do dwóch wykazanych zamówień).

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy oraz np. referencje.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Uwagi:
VIII. Rozstrzygnięcie postępowania:

Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Wykonawców.
IV. Kryteria oceny ofert:

1) Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:

Nr

Nazwa kryterium

Waga

1

Cena

80 %

2

Gwarancja

20 %

- Kryterium cena:

- Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionego wyżej kryterium oraz jego wagi. Oferty oceniane będą punktowo, w następujący sposób:

Cena najniższa

Cena = -------------------- x waga x 100

Cena badana

- Zamawiający wybierze w niniejszym postępowaniu Wykonawcę, który zaoferuje najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Kryterium gwarancja:

Liczba punktów = Ozn war2

Ozn war2 wg indywidualnej oceny w skali od 0 do 20.

gdzie:

- Ozn war2 - 0 - 20 punktów, po 5 punktów za każdy dodatkowy rok gwarancji powyżej 2 lat,
do maksymalnie 6 lat, tj.

- gwarancja 24 miesiące - 0 opkt

- gwarancja 36 miesięcy - 10 pkt

- gwarancja 4 lata - 15 pkt

- gwarancja 5 lat - 20 pkt

Kontakt:
VII. Kontakt z Wykonawcą:

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

- Martyna Ostaszewska - inspektor ds. zamówień publicznych

- tel. (071) 310-35-19 w. 420 e-mail: maslej@oborniki-slaskie.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.