Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3623z ostatnich 7 dni
15490z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa Otwartej Strefy Aktywności

Przedmiot:

Budowa Otwartej Strefy Aktywności

Data zamieszczenia: 2019-07-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Bolimów
ul. Łowicka 9
99-417 Bolimów
powiat: skierniewicki
Tel. 46 838 03 05
Województwo: łódzkie
Miasto: Bolimów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-07-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
4. Opis przedmiotu zamówienia:
W ramach zadania zaplanowano budowę Otwartych Stref Aktywności w 2 miejscowościach położonych na terenie gminy Bolimów tj. Nowe Kęszyce (działka nr ew. 187; powierzchnia siłowni 390 m2; nawierzchnia trawiasta) oraz Sokołów (dz. nr ew. 32; powierzchnia siłowni 390 m2; nawierzchnia trawiasta).
W ramach inwestycji w miejscowości Nowe Kęszyce zaplanowano budowę Otwartej Strefy Aktywności obejmującej dostawę i montaż:
1. siłownia plenerowa (6 urządzeń):
- orbitrek,
- wiosło,
- rowerek,
- drążki,
- drabinka + wyciskanie siedząc na 1 słupie.
2. strefa relaksu:
- stół do gry w szachy betonowy (4 osobowy),
- stół do tenisa betonowy,
- ławka (4szt.),
- kosz na odpady (pojemność 35 L),
- stojak na rowery (5 stanowisk),
- tablica z regulaminem,
- nasadzenia zieleni (roślinność niska).
W ramach inwestycji w miejscowości Sokołów zaplanowano budowę Otwartej Strefy Aktywności obejmującej dostawę i montaż:
1. siłownia plenerowa (6 urządzeń):
- orbitrek,
- wiosło,
- rowerek,
- biegacz,
- drabinka + podciąg nóg na 1 słupie.
2. strefa relaksu:
- stół do gry w szachy (4 osobowy),
- stół do tenisa betonowy,
- ławka (4szt.),
- kosz na odpady (pojemność 35 L),
- stojak na rowery ( 5 stanowisk),
- tablica z regulaminem,
- nasadzenia zieleni (roślinność niska).
Po zakończeniu prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu.
Szczegółowy opis urządzeń i projekt zagospodarowania terenu stanowi dokumentacja projektowa - załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
Wszystkie urządzenia niezbędne do realizacji zamówienia musza być fabrycznie nowe, nieużytkowane, wykonane z fabrycznie nowych materiałów, być wolne od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych oraz być zgodne z normą PN-EN 16630:2015-06.
Wszystkie urządzenia i elementy należy fundamentować lub kotwić i instalować zgodnie z normą PN-EN 1176-7:2009.
Wykonawca na okoliczność odbioru zobowiązany będzie do przekazania następujących dokumentów:
- kart produktów,
- instrukcji kontroli,
- instrukcji konserwacji urządzeń,
- certyfikatów i atestów wydanych przez akredytowaną jednostkę certyfikującą, badania i inne dokumenty potwierdzające zgodność dostarczonych i zamontowanych urządzeń z w/w normami.
Zamawiający informuje, że w dniu 25.02.2019r. dokonał zgłoszenia zamiaru budowy Otwartej Strefy Aktywności w Nowych Kęszycach oraz Sokołowie oraz posiada Zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 24.05.2019r. wydane przez Starostwo Powiatowe w Skierniewicach.

CPV: 374100005

Dokument nr: GRP.041.3.1.2019

Składanie ofert:
11. Miejsce i termin składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z napisem ,,Oferta na Budowę Otwartej Strefy Aktywności w Nowych Kęszycach oraz Sokołowie" do dnia 12.07.2019r. do godz. 08:00:
a) osobiście w siedzibie Zamawiającego: Gmina Bolimów, ul. Łowicka 9, 99-417 Bolimów, Sekretariat (pok. Nr 15),
b) za pośrednictwem poczty na adres: Gmina Bolimów, ul. Łowicka 9, 99-417 Bolimów (decyduje data i godzina wpływu),

Miejsce i termin realizacji:
5. Termin realizacji zamówienia: do dnia 31.09.2019r.

Wymagania:
Oferent udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na dostarczone i zamontowane urządzenia przez okres 36 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego robót. Niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu gwarancji może on wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady. Okres rękojmi wynosi 36 miesięcy licząc od dnia
podpisania protokołu odbioru końcowego. Udzielona gwarancja nie może być uzależniona od płatnych przeglądów gwarancyjnych.
Warunki udziału w postępowaniu:
a) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności:
Oferenci biorący udział w postępowaniu muszą posiadać stosowne kwalifikacje, uprawnienia oraz możliwości w zakresie prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Na potwierdzenie Zamawiający wymaga od Oferenta złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowiącego wraz z ofertą załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
b) Wiedza i doświadczenie:
Oferenci biorący udział w postępowaniu muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania Zamówienia. Na potwierdzenie Zamawiający wymaga złożenia wykazu wykonanych usług stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego potwierdzającego wykonanie co najmniej trzech robót polegających na budowie, siłowni zewnętrznych wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane.
c) Potencjał techniczny:
Oferenci biorący udział w postępowaniu muszą posiadać potencjał techniczny do wykonania Zamówienia. Na potwierdzenie Zamawiający wymaga od Oferenta złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowiącego wraz z ofertą załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
d) Osoby zdolne do wykonania zamówienia:
Oferenci biorący udział w postępowaniu muszą posiadać osoby zdolne do wykonania Zamówienia. Na potwierdzenie Zamawiający wymaga od Oferenta złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowiącego wraz z ofertą załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
e) Sytuacja ekonomiczna i finansowa:
Oferenci biorący udział w postępowaniu muszą znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Na potwierdzenie Zamawiający wymaga od Oferenta złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowiącego wraz z ofertą załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
Kryterium wyboru oferty: cena brutto - 100%
Cena ofertowa - znaczenie 100 pkt Cn
Pw = x 100 (max liczba punktów w ocenianej ofercie)
Cob
Oznaczenia.
Pw - ilość punktów przyznanych Wykonawcy
Cn - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu Cob - cena zaoferowana w badanej ofercie
Maksymalna łączna liczba punktów, jaką może uzyskać Oferent wynosi - 100 pkt.
1. Wykonawca określi cenę w walucie krajowej (w zł) wraz z należnym podatkiem VAT (cena brutto).
2. Cena oferty zgodnie art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o cenach winna zawierać wszystkie koszty związane z obowiązkami przyszłego wykonawcy, niezbędne do zrealizowania zamówienia.
3. Cenę ofertową należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Przyjętą przez Zamawiającego formą wynagrodzenia Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczałtowe.
5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaru i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej cenie podatek od towarów i usług , który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do postania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usług, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku,
6. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych,
7. Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzjelenia Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
8. Forma składania ofert:
Ofertę należy przygotować zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego.
Do formularza oferty Oferent dołącza:
- Oświadczenie oferenta o braku powiązań osobowych lub kapitałowych", którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego,
- ,,Wykaz wykonanych usług", którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego,
- podpisaną klauzulę informacyjna RODO, której wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego.
9. Opis części zamówienia:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
10. Oferty wariantowe:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

13. Warunki zmiany umowy:
Umowa zawarta w wyniku postępowania wszczętego na skutek niniejszego zapytania ofertowego, może zostać zmieniona w drodze aneksu do umowy w następującym zakresie i przypadkach:
- w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług, dotyczących przedmiotu zamówienia w wyniku zmian ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.), które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, a przed wykonaniem przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia, po wykonaniu którego Wykonawca jest uprawniony do uzyskania wynagrodzenia, wynagrodzenie Wykonawcy może ulec odpowiedniemu zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek ww. podatku ulega zmianie kwota podatku oraz wynagrodzenie wykonawcy uwzględniające podatek od towarów i usług;
- zmiany terminu wykonania zamówienia, w przypadku gdy zmiana terminu wykonania umowy wynika z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
14. Wykluczenia:
Z udziału w postępowaniu ofertowym wykluczone są podmioty powiązane z Gminą Bolimów osobowo lub kapitałowo. Powiązania osobowe lub kapitałowe oznaczają wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Gminy Bolimów czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru a wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania bez podania przyczyny. Zamawiający umieści na stronie internetowej Gminy Bolimów lub tablicy ogłoszeń w Siedzibie Zamawiającego lub w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bolimów informację o wyborze Wykonawcy.

Kontakt:
12. Osoba do kontaktów:
Kamil Michalczyk - Urząd Gminy w Bolimowie ul. Łowicka 9, 99-417 Bolimów Tel. 46 838-03-05; e-mail: funduszebolimow@vp.pl.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.