Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
680z dziś
4545z ostatnich 7 dni
15808z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont przepustu

Przedmiot:

Remont przepustu

Data zamieszczenia: 2019-07-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Poznań, Zarząd Dróg Miejskich
ul. Wilczak 17
61-623 Poznań
powiat: Poznań
tel. 61 652-96-46;
zkaminski@zdm.poznan.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-07-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Nazwa postępowania
Dot.: Remont przepustu w ul. Nad Wierzbakiem w Poznaniu wraz z renowacją zabytkowych balustrad.
ZAKRES ZADANIA:
? renowacja zabytkowych balustrad o łącznej długości 2x11 m obejmująca
demontaż balustrad wraz z ich wywozem celem uzupełnienia brakujących elementów (przyjęto około 20% ubytków), wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, montaż barier tymczasowych, ponowny przewóz barier wraz z ich montażem,
Wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego:
Oczyszczenie powierzchni stalowych do renowacji poprzez oczyszczenie balustrad, osłon z produktów korozji, odspojonych fragmentów starych powłok malarskich poprzez obróbkę hydrodynamiczną z wykorzystaniem myjki ciśnieniowej w dostępnych lokalizacjach, mechaniczną z wykorzystaniem szczotek stalowych na wiertarkach, szlifierek kątowych oraz ręcznie za pomocą papieru ściernego, szczotek stalowych, skrobaków ręcznych, młotków itp.
Przygotowanie powierzchni do nanoszenia nowych powłok malarskich poprzez usunięcie zapylenia powierzchni, zanieczyszczeń tłuszczowych i uzyskanie odpowiedniej przyczepności nowych powłok malarskich poprzez wykorzystanie odpowiednich środków chemicznych
Naniesienie nowych powłok malarskich wykorzystując gotowe systemy farb renowacyjnych. Jako farby renowacyjne należy rozumieć farby epoksydowo-poliuretanowe. Ostatnia warstwa we wszystkich elementach malowanych musi być farbą poliuretanową. Przed nanoszeniem nowych powłok malarskich należy przeprowadzić pomiar grubości aktualnego zabezpieczenia antykorozyjnego na balustradach.
? naprawa istniejącego cieku wodnego na długości 20m na wylocie przepustu,
ułożenie umocnień z płyt betonowych ażurowych wraz z okołkowaniem i wykonanie stabilizacji pod ułożone płyty, wyprofilowanie skarp,
? podwyższenie gzymsu pod montowane balustrady do wysokości minimalnej 1,20m oraz rozbiórka chodnika z kostki betonowej o szerokości pozwalającej na prowadzenie robót,
oczyszczenie hydrodynamiczne i rozkucie wnęk w miejscu montażu klamer zespalających zbrojenie gzymsów i wiercenie otworów pod klamry, miejscowa naprawa ścianek czołowych przepustu poprzez iniekcję ciśnieniową oraz zaprawami naprawczymi PCC,
? nadzór konserwatorski obejmujący opracowanie programu prac konserwatorskich wraz z uzgodnieniem prac z konserwatorem zabytków oraz nadzór nad wykonywanymi robotami,
? zaplecze budowy obejmujące montaż kontenera socjalnego, TOI TOI oraz wygrodzenie placu budowy,
? przygotowanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu na czas budowy,
Wszystkie materiały wykorzystywane podczas remontu muru oporowego muszą spełniać POLSKIE NORMY BUDOWLANE, a przed wbudowaniem materiałów Wykonawca musi przedstawić nadzorowi Karty Techniczne poszczególnych materiałów. Zastosowane materiały muszą być zgodne z Ogólnymi Specyfikacjami Technicznymi opracowanymi przez GDDKiA.
Przed przystąpieniem do robót należy złożyć wnioski o zajecie pasa drogowego w ZDM oraz zgłosić prowadzenie robót budowlanych.

Dokument nr: UOI.342.197.11.2019

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert dnia 12.07.2019r. o godz. 14:00

Specyfikacja:
Wykonawca jest zobowiązany do ustawienia w miejscu wykonywania robót budowlanych tablicy informacyjnej o prowadzonym remoncie wg wzoru umieszczonego na stronie internetowej http://zdm.poznan.pl/pl/tablice-informacyjne-o-inwestycjach-remontach-i-utrudnieniach.

Składanie ofert:
Termin składania ofert do dnia 11.07.2019r. do godz. 14:00

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji do dnia 31.10.2019r.

Wymagania:
WARUNKI UCZESTNICTWA
Warunkiem uczestnictwa jest prawidłowo złożona oferta oraz wykonanie robót budowlanych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego i kadrowego do wykonania zadania (wskazanie osoby nadzorującej prowadzenie robót, posiadających uprawnienia budowlane do prowadzenia robót budowlanych w specjalności inżynieryjnej mostowej lub konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. -Prawo budowlane oraz osobę mająca doświadczenie przy robotach budowlanych na obiekcie leżącym na terenie objętym ochroną konserwatorską (posiadająca odpowiednie uprawnienia konserwatorskie do kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych). Do ofert należy dołączyć wykaz brygady roboczej w składzie co najmniej 3 osobowym, która będzie realizowała zadanie. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje osób nadzorujących wykonanie robót budowlanych (uprawnienia budowlane z potwierdzeniem opłacenia składek w Polskiej Izbie Inżynierów). Wykonawca powinien się wykazać doświadczeniem w realizacji przynajmniej jednego podobnego zadania, wykonanego dla poznańskich jednostek miejskich w przeciągu 3 ostatnich lat o wartości co najmniej 30 000 zł netto, wykonanych prawidłowo pod względem technicznym i terminowo. Firmy, które realizowały zadania dla jednostek samorządowych w przeciągu 3
ostatnich lat i nie wywiązały się z ich realizacji w terminie umownym lub nie uregulowały kwestii formalnych lub finansowych w terminie zostaną wykluczone z postępowania. Wykonawca do oferty dołącza oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej w terenie i zapoznaniu się z aktualnym stanem przepustu w ul. Nad Wierzbakiem w miejscu przeprowadzenia robót budowlanych. Kryterium wyboru będzie stanowiła cena.
Złożenie oferty.
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Złożenie oferty obejmującej całość przedmiotu zamówienia stanowi jeden z warunków ważności oferty. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
2. W ofercie należy podać cenę netto oraz brutto za wykonanie usługi,
3. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
4. Miejsce i sposób złożenia oferty:
Oferty można składać osobiście w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą zadania i nr referencyjnym oraz informacją ,,nie otwierać przed 11.07.2019 godz. 14:00- oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego" lub przesłać pocztą elektroniczną na adres zdm@zdm.poznan.pl z zaznaczeniem w temacie wiadomości nazwy zadania i nr referencyjnego. Wykorzystując drogę elektroniczną oferent winien być świadomy, że nie ma możliwości zagwarantowania tajności jego oferty do momentu łącznego otwarcia wszystkich ofert.

Kontakt:
Zbyszko Kamiński; zkaminski@zdm.poznan.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.