Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3623z ostatnich 7 dni
15490z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie robót remontowych pokrycia dachowego

Przedmiot:

Wykonanie robót remontowych pokrycia dachowego

Data zamieszczenia: 2019-07-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jaworzynie Śląskiej
ul. Mickiewicza 9,10
58-140 Jaworzyna Śląska
powiat: świdnicki
tel. 74 8588 177, 748588154, fax. 74 8587 889
sp@szkola.jaworzyna.net
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Jaworzyna Śląska
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-07-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Działając w oparciu o zapisy regulaminu dotyczącego udzielenia zamówień o wartości do 30 000 Euro proszę o złożenie oferty cenowej na:

Wykonanie robót remontowych pokrycia dachowego na budynku szkoły położonym w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Jana Pawła II 16

CPV - 45.26.00.00-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
OPIS I ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Wykonanie robót remontowych papowego pokrycia dachowego na części parterowej budynku szkoły w zakres których wchodzi:
1. przygotowanie powierzchni dachu do krycia poprzez wycięcie wybrzuszeń papy wstawienie łat, gruntowanie.
2. dwukrotne krycie dachu na istniejącym podłożu, (papa podkładowa - wentylacyjna; papa nawierzchniowa grubości 5,2 mm)
3. wykonanie obróbek z papy wraz z przełożeniem istniejących listew dociskowych,
4. naprawa obróbek blacharskich ogniomura i pasa podrynnowego wraz z malowaniem farbą Silver Primer
5. wymiana rynien i rur spustowych wraz z przebudową wpięć rur spustowych do kanalizacji deszczowej,
6. remont kominów (miejscowe uzupełnienie tynków, malowanie)
7. naprawa czap kominowych,
8. wymiana instalacji odgromowej wraz z pomiarami powykonawczymi.

Szczegółowy zakres prac określa załączony przedmiary robót stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

CPV: 45.26.00.00-7

Składanie ofert:
MIEJSCE SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ
Ofertę cenową przygotowaną zgodnie z pkt VI niniejszego zapytania należy złożyć:
-w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego - Szkoła Podstawowa ul. Jana Pawła II 16 lub
-przesłać na adres: j.w lub
-przesłać drogą e-mail-ową na adres: sp@szkola.jaworzyna.net

Termin składania ofert ustala się do dnia 9.07. 2019 r. do godziny 12.00

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie do 20.08.2019 r. zgodnie z podpisaną umową, której treść stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Wymagania:
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ POZYSKIWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać:
- pisemnie na adres: Szkoła Podstawowa ul. Jana Pawła II 16
- drogą elektroniczną: sp@szkola.jaworzyna.net
WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ DOKUMENTY, JAKIE WYKONAWCA POWINIEN ZAŁĄCZYĆ NA POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WYMAGAŃ, JEŻELI NIE SKŁADA OFERTY PRZEZ PLATFORMĘ ZAKUPOWĄ:

1. Wypełniony formularz cenowo - ofertowy (załącznik nr 1), zawierający cenę netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz wysokość stawki podatku VAT obowiązującej dla przedmiotowego zadania. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Wykonawca podaje cenę ryczałtową na całość zamówienia posługując się przy tym załączonymi do niniejszego zapytania ofertowego przedmiarami. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca
z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą oraz słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4. Wszystkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.
INFORMACJE DODATKOWE
1. Wykonawca związany jest ofertą cenową przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz upływem terminu składnia oferty cenowej.
3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
4. Najkorzystniejsza oferta cenowa, to oferta określająca najniższą cenę za wykonanie remontu pokrycia dachowego na części parterowej budynku szkoły.
5. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej.
6. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
7. Wykonawca składając ofertę cenową, podpisuje również klauzulę zgody na PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH do celów związanych ze złożeniem oraz realizacją oferty cenowej na realizację zamówienia podprogowego. Wyrażenie zgody jw. jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy uniemożliwia wzięcie jego oferty pod uwagę w zapytaniu ofertowym.
8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
9. Zamawiający zastrzega, że może pozostawić niniejsze zapytanie ofertowe bez rozstrzygnięcia, jeżeli każda ze złożonych ofert przekroczy kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację usługi objętej zapytaniem.

Kontakt:
OSOBY PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIONE DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.
1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania oraz w sprawach merytorycznych jest Krzysztof Sołtys tel. 74 8588 177
2. Wykonawca może się zwrócić pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia:
Kontakt z Zamawiającym:
- pisemnie na adres: Szkoła Podstawowa ul. Jana Pawła II 16

- drogą elektroniczną: e-mail: sp@szkola.jaworzyna.net

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.