Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3626z ostatnich 7 dni
15493z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usuwanie azbestu oraz wyrobów zawierających azbest

Przedmiot:

Usuwanie azbestu oraz wyrobów zawierających azbest

Data zamieszczenia: 2019-07-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA OTYŃ
ul. Rynek 1
67-106 Otyń
powiat: nowosolski
tel. 68 3559406
Województwo: lubuskie
Miasto: Otyń
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-07-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
I. Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. ,,Usuwanie azbestu oraz
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Otyń", w 2019 r.
2. Zakres prac obejmuje:
1) Usunięcie azbestu z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Otyń tj.
wykonanie następujących prac:
a) Zadanie 1: demontaż, zabezpieczenie, załadunek i transport na
przystosowane do tego celu składowisko odpadów wyrobów
zawierających azbest, w przewidywanej ilości 4.800 m2,
2) Wskazane w ust. 2 ilości mogą ulec zmianie, na skutek dokonania faktycznego
pomiaru powierzchni oraz masy usuwanych wyrobów, podczas realizacji
zamówienia. Wykaz nieruchomości z szacowaną ilością wyrobów
zawierających azbest do usunięcia lub demontażu i usunięcia z tych posesji
stanowi załącznik nr 1, który jest integralną częścią umowy na wykonanie
zadania.
3) Ostateczna ilość wyrobów zawierających azbest przeznaczonych do usunięcia
w ramach niniejszej umowy zależy od ilości deklaracji złożonych przez
wykorzystujących wyroby zawierające azbest i środków przewidzianych na to
zadanie w budżecie Gminy Otyń w 2019 r.
4) Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest realizowane będą
w porozumieniu Wykonawcy z właścicielem nieruchomości w zakresie
terminu ich realizacji. Wykonawca jest zobowiązany w ciągu 7 dni od
podpisania umowy do ustalenia z właścicielami poszczególnych
nieruchomości terminu wykonania usługi na ich posesjach.
5) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania w/w usług zgodnie z niniejszą
umową oraz z obowiązującymi przepisami, w tym rozporządzeniem Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie
sposobu i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów
zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz.649 ze zm.) oraz ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 poz. 701 ze zm.), w tym m.in.
zgłosi zamiar przeprowadzenia prac właściwemu organowi nadzoru
budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu
państwowemu inspektorowi sanitarnemu, w terminie co najmniej 7 dni przed
rozpoczęciem prac.
6) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody
spowodowane swoim działaniem lub zaniechaniem związanym z realizacją
niniejszego zadania. Wykonawca nie jest uprawniony do zlecania prac w
ramach niniejszej umowy podwykonawcom.
7) Przed przystąpieniem do wykonywania prac Wykonawca zobowiązany jest do
sporządzenia planu pracy i planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
8) Wykonawca zapewnia organizację i zabezpieczenie placu robót oraz
uporządkowanie nieruchomości po zakończeniu prac.
9) Przy realizacji umowy Wykonawca prac zobowiązany jest do zachowania
wszelkich przepisów prawa budowlanego, bhp oraz przepisów regulujących
postępowanie z wyrobami zawierającymi azbest. Wykonawca świadczący
usługi polegające na transporcie odpadów obowiązany jest posiadać
zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest,
wydane przez starostę właściwego ze względu na miejsce siedziby
Wykonawcy.
10) Z czynności demontażu i usuwania wyrobów zawierających azbest należy
spisać protokół odbioru prac pomiędzy właścicielem nieruchomości,
Zamawiającym i Wykonawcą, stwierdzający:
a) ilość zdemontowanych i usuniętych wyrobów zawierających azbest
z danej nieruchomości (należy podać ilość w m2 i w Mg) - zadanie 1;
b) ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest z danej
nieruchomości (należy podać ilość w m2 i w Mg) - zadanie 2;
c) rodzaj usuniętych odpadów (płyty faliste/płaskie lub inny odpad
zawierający azbest)
d) zgodność z prawdą wszystkich danych zawartych w protokole pod
rygorem grzywny z tytułu poświadczenia nieprawdy
e) prawidłowe wykonanie prac związanych z demontażem,
zabezpieczeniem, usuwaniem, transportem, w tym załadunkiem
wyrobów zawierających azbest oraz, że teren został oczyszczony z
pyłu azbestowego z zachowaniem właściwych przepisów,
w szczególności przepisów technicznych i sanitarnych,
f) w przypadku stwierdzenia wad bądź jakichkolwiek nieprawidłowości
w wykonawstwie robót zobowiązanie Wykonawcy do ich usunięcia
wraz ze wskazaniem konkretnego terminu usunięcia stwierdzonych
wad i nieprawidłowości.
II. Szczegółowy zakres prac, oraz obowiązki Wykonawcy wskazano w umowie
będącej załącznikiem nr 3 do niniejszego zapytania.

Dokument nr: RGKRiOŚ.6230.31.2019

Otwarcie ofert: 2. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Otyniu w dniu 15.07.2019 r.
o godz. 9;00 w pokoju nr 5.

Składanie ofert:
VI. Miejsce i termin składania ofert.
1. Oferty należy składać pisemnie w terminie do dnia 12 lipca 2019 r. do godziny
14;00, w siedzibie Urzędu Miejskim w Otyniu, ul. Rynek 1, 67-106 Otyń
w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
,,Oferta cenowa na zadanie pn. ,,Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających
azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Otyń"

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin wykonania zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 30.08.2019 r.

Wymagania:
IV. Opis sposobu przygotowania oferty.
Dokumenty wymagane w ofercie:
1) Wypełniony formularz ofertowy - zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania,
2) Oświadczenie Wykonawcy (załącznik nr 2 do zapytania), że spełnia następujące
warunki:
- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek takich uprawnień;
- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie;
- dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania
zamówienia;
- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
3) Kserokopię zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu
odpadów niebezpiecznych zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 14 grudnia 2012
r. o odpadach (Dz. U. z 2019 poz. 701 ze zm.);
V. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował
kryterium: Cena - 100 %
VIII. Z uwagi na wartość zamówienia postępowanie jest prowadzone bez
stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.)
IX. Po dokonanym wyborze Zamawiający zawrze z wybranym oferentem umowę
w formie pisemnej - projekt umowy wg załącznika nr 3 do zapytania.

Kontakt:
VII. Informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udzieli p. Maria Gołąb, pok. nr 5,
tel. 683559406;

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.