Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3623z ostatnich 7 dni
15490z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa wraz z rozładunkiem materiałów brukarskich

Przedmiot:

Dostawa wraz z rozładunkiem materiałów brukarskich

Data zamieszczenia: 2019-07-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie
ul. Bałtycka 20
11-400 Kętrzyn
powiat: kętrzyński
telefon: 89 752 36 15, fax. 89 752 33 44
rdw.ketrzyn@zdw.olsztyn.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Kętrzyn
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-07-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie zaprasza Państwa do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej w złotych równowartości 30 000 euro,
prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest:
Budowa chodników i zakup materiałów do budowy chodnika - zakup materiału
na zadaniu ,,Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 610 w zakresie budowy
chodnika w msc. Swignajno Małe"
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1) Przedmiotem zamówienia jest:
a) Dostawa wraz z rozładunkiem materiałów brukarskich na zadaniu ,,Przebudowa drogi
wojewódzkiej nr 610 w zakresie budowy chodnika w msc. Śwignajno Małe".
b) Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz
Specyfikaqą Techniczną - stanowiące załączniki do niniejszego ogłoszenia.
c) Szczegółowy zakres zamówienia zawiera FORMULARZ CENOWY.
3) Rodzaj zamówienia: dostawy.
4) Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych*.

CPV: 44.11.31.00-6

Dokument nr: RDW.K/3221/106/TI/4/2019

Składanie ofert:
1) Ofertę wykonawca może złożyć faksem, drogą elektroniczną, pocztą, przesyłką kurierską lub
osobiście w pokoju nr 22 (Sekretariat) w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie,
kod 11-400, przy ul. Bałtycka 20.
Ofertę/ kopertę/ opakowanie należy opisać w poniższy sposób:
Budowa chodników i zakup materiałów do budowy chodnika - zakup materiału na zadaniu
,,Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 610 w zakresie budowy chodnika w msc. Śwignajno
Małe" z dopiskiem: znak sprawy: RDW.K/3221/106/TI/4/2019
(nr postępowania)
Na ofercie/ kopercie/ opakowaniu należy umieścić nazwę i adres wykonawcy składającego
ofertę.
2) Zamawiający wyznacza termin składania ofert do dnia 12.07.2019 r., do godziny 11;00.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia : od dnia podpisania umowy do dnia 01.08.2019 r.

Wymagania:
Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego
zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej w złotych
równowartości kwoty 30 000 euro.
Ogłoszenie o niniejszym zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego
www.zdw.olsztyn.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie.
4. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca będzie związany oferta przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą.
Zamawiający zwraca się o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą jednocześnie
do wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

Odmowa wyrażenia zgody na wniosek Zamawiającego o przedłużenie terminu związania ofertą,
powoduje wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu oceny spełnienia warunków udziału
w postępowaniu.
6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW TAKIE MATĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ
WYKAZ POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW TAKIE MATĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY.
1) Zamawiający nie wymaga składania dokumentów w celu wykazania spełniania przez Wykonawce
warunków udziału w postępowaniu.
2) Pozostałe dokumenty jakie ma dostarczyć Wykonawca:
a) formularz ofertowy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia;
b) formularz cenowy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia;
c) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia - w formie oryginału lub kopii uwierzytelnionej przez notariusza;
d) pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty
składające się na ofertę podpisuje osoba nie uprawniona do reprezentowania Wykonawcy,
zgodnie z wpisem do właściwego rejestru lub do Centralnej Ewidencji i Informaqi
o Działalności Gospodarczej - w formie oryginału lub kopii uwierzytelnionej przez
notariusza.
8. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ ŁUB DOKUMENTÓW.
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIE
Z WYKONAWCAMI.
1) Wszelkie wnioski, zawiadomienia, oświadczenia oraz informacje składane przez Zamawiającego
i wykonawców mogą być przekazywane, zgodnie z wyborem Zamawiającego, w formie
pisemnej, drogą elektroniczną lub faksem.
- faksem na nr 89 752 33 44;
- e - mail: rdw.ketrzyn@zdw.olsztyn.pl
- pisemnie na adres:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie
11-400 Kętrzyn, ul. Bałtycka 20
2) Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje faksem lub drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.
3) W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę,
zamawiający przyjmuję domniemanie, że dokumenty wysłane na numer faksu lub e-mail
podany przez Wykonawcę zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się
Wykonawcy z treścią pisma.
9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1) Ofertę należy napisać pismem czytelnym w języku polskim. Dokumenty składające się na
ofertę w języku obcym winne być składane wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez Wykonawcę.
2) Wszystkie dokumenty składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę
upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy (uprawnioną zgodnie z wpisem do
właściwego rejestru lub do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo
przez osobę umocowaną przez osobę/y uprawnioną/e), a w przypadku składnia oferty
wspólnej - przez pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
3) Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem/parafą osoby
upoważnionej.
4) Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego tylko jedną ofertę.
5) Koszt sporządzenia oferty ponosi Wykonawca.
6) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
7) Oferta powinna zawierać:
a) Wypełniony zgodnie z treścią zapytania ofertowego i podpisany Formularz Ofertowy
zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 oraz Formularz Cenowy zgodnie
z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2.
b) Dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt. 7.
8) Zaleca się aby oferta zawierała dane Wykonawcy, dotyczące numeru REGON, NIP, adresu
poczty elektronicznej, nr telefonu i faksu.
10. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
3) W przypadku złożenia oferty po upływie terminu składania ofert, Zamawiający niezwłocznie
zawiadomi wykonawcę o złożeniu oferty po terminie. Zamawiający nie będzie brał pod uwagę
przy ocenie ofert, oferty złożonej przez Wykonawce po terminie składania ofert.
11. OPIS KRYTERIÓW. KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIE KIEROWAŁ PRZY WYBORZE
OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY
OFERT*
1) Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować następujące
kryteria oceny ofert:
kryterium cena - waga 100 %;
2) Kryterium ceny będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu
zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu Oferty.
3) Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę, która otrzyma największą liczbę punktów
spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
12. RAŻĄCO NISKA CENA
Jeżeli cena oferty będzie się wydawać rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i
wzbudzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia
zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych
przepisów, w szczególności będzie niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej
cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający będzie mógł zwrócić się do wykonawców o udzielenie
wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość
ceny.
13. WYKLUCZENIE WYKONAWCY
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykluczenia z ubiegania się o udzielenie zamówienia
wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu lub wykonawców, którzy
w terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń, dokumentów, określonych w ogłoszeniu o
zamówieniu, zaproszeniu do wzięcia udziału w zapytaniu ofertowym, negocjacjach, rokowaniach
lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.
Oferta wykonawcy, który został wykluczony z postępowania, podlega odrzuceniu.
14. ODRZUCENIE OFERTY
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty wykonawcy, jeżeli:
1) jest sprzeczna z prawem lub wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o zamówieniu,
zaproszeniu do wzięcia udziału w zapytaniu ofertowym;
2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji;
3) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
4) wykonawca nie złożył wyjaśnień, o których mowa pkt. 11 lub jeżeli oferta zawiera rażąco
niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5) została złożona przez wykonawcę podlegającego wykluczeniu z postępowania.
15. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnia postępowania o udzielenie zamówienia
w szczególności w przypadku, gdy:
1) nie została złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu;
2) cena najkorzystniejszej oferty lub zaproponowanych warunków umowy przewyższa kwotę,
którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego;
4) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy.
16. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH. TAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
1) Wykonawca którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do:
a) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z pkt. 13,
b) podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,
c) w przypadku wyboru jako najkorzystniejszej oferty podmiotów występujących wspólnie -
Wykonawca powinien dostarczyć umowę regulującą współpracę tych podmiotów
w przedmiocie wykonania zamówienia przed zawarciem umowy.
2) Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą
dokumenty w kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę
(a w przypadku dokumentu pełnomocnictwa w formie oryginału lub kopii potwierdzonej

notarialnie), potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie
wynika z dokumentów załączonych do oferty (np. aktualny odpis z właściwego rejestru, aktualne
zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidenqi i Informacji Działalności Gospodarczej,
pełnomocnictwo).
3) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający będzie miał prawo wybrać ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że
zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
17. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
18. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA. KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO
TREŚCI ZAWIERANE! UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO OGÓLNE
WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY. TĘŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD
WYKONAWCY. ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

Kontakt:
4) Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
- sprawy proceduralne i techniczne - Marcin Drabarz
tel. 089/752 -36-15 wew. 67,

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.