Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3625z ostatnich 7 dni
15491z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Naprawa osuszaczy ziębniczych

Przedmiot:

Naprawa osuszaczy ziębniczych

Data zamieszczenia: 2019-07-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zespół Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin S.A. w Koninie
Kazimierska 45
62-510 Konin
powiat: Konin
63 247 33 87
maciejewski.piotr@zepak.com.pl
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,743148,ec06f4c4475a566e6bbf4edeabaf7233.html
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Konin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-07-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wybór dostawcy usługi w zakresie naprawy osuszaczy ziębniczych FD 2000 (W) w El. Patnów I
Treść zapytania:
Zamawiający - Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA zaprasza do złożenia oferty techniczno-handlowej.
1. Przedmiot zamówienia.
Realizacja usługi w zakresie naprawy osuszaczy ziębniczych FD 2000 (W) nr APF193986 i APF 193934 zabudowanych w sprężarkowni K1-4 w El. Pątnów I, zgodnie z zakresem rzeczowym dostępnym w załączniku nr 2.
UWAGA:
1) Usługa wraz z częściami zamiennymi.
2) Tylko części oryginalne.
3) Pracownicy wykonujący prace na terenie elektrowni muszą posiadać stosowne do wykonywania zadań uprawnienia w energetyce.
2. Przewidywany termin realizacji.
1 tyg. od dnia wystawienia zamówienia.
Szczegółowy termin realizacji po ustaleniu telefonicznym ze Specjalistą Branżowym prowadzącym sprawę wskazanym w zamówieniu.
3. Miejsce realizacji usługi.
Elektrownia Pątnów, ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin
4. Warunki płatności.
Przelewem w terminie 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do ZE ,,PAK" S. A. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. Podstawą do wystawienia faktury będzie bezusterkowy protokół odbioru przedmiotu zamówienia/umowy.
5. Termin składania ofert.
Oferty można składać do dnia 11.07.2019 r. do godz. 12:00
6. Sposób przygotowania oferty.
1) Oferty w formie i terminie określonym niniejszym zapytaniem należy składać z wykorzystaniem Internetowej Platformy Zakupowej.
2) Oferta musi zawierać propozycję wynagrodzenia netto w PLN plus określenie wysokości podatku VAT, ze wszystkimi kosztami (między innymi: transportu w obie strony, robocizny, kosztami materiałów, kosztami utylizacji odpadów, dojazdów, delegacji, hoteli, transportu, kosztów niezbędnej dokumentacji itp.)
3) Do oferty (z wykorzystaniem Internetowej Platformy Zakupowej) należy załączyć:
- Formularz ofertowy zawierający zakres prac (Załącznik nr 1),
- Oświadczenie Oferenta o statusie podatnika VAT (Załącznik nr 3).
- Protokół Przekazania Informacji o Zagrożeniach (Załącznik nr 4) podpisany przez Oferenta.
- Wykaz zrealizowanych prac (Załącznik nr 5) dotyczy tylko Wykonawców, którzy dotychczas nie realizowali prac na rzecz ZE PAK S.A.
Firmy takie zobowiązane są dołączyć do oferty wykaz minimum 3 wykonanych prac o podobnym charakterze usług, zrealizowanych w okresie ostatnich pięciu latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w terminie od początku działalności (z podaniem przedmiotu prac, ich wartości, dat wykonania i odbiorców, ze wskazaniem ich adresu i numeru telefonu).
7. Otwarcie ofert.
Otwarcie ofert nastąpi na platformie zakupowej bez obecności Oferentów.
8. Koszty przygotowania oferty.
1) Zamawiający nie ponosi kosztów związanych z opracowaniem ofert.
2) Wszelkie inne koszty związane z uczestnictwem Wykonawcy w niniejszym postępowaniu aż do udzielenia zamówienia są również ponoszone przez Wykonawcę i nie będą zwracane przez Zamawiającego.
9. Okres związania Ofertą.
Dostawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, a bieg tego terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, określonego w pkt. 5 Zapytania Ofertowego. W sytuacji, gdy przeprowadzona zostanie dogrywka w formie negocjacji lub aukcji i Oferent nie zmieni swojej oferty w dogrywce, oferta pozostaje wiążąca w okresie ujętym w niniejszym zaproszeniu.
10. Gwarancja.
1) Dostawca/Wykonawca udziela Zamawiającemu (minimum) 12 miesięcznej gwarancji na prace (usługi) będące przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego, licząc od daty podpisania końcowego protokołu odbioru.
2) Wady stwierdzone w przedmiocie umowy Dostawca usunie na własny koszt w terminie do 7 dni od daty powiadomienia go pisemnie, chyba, że Strony uzgodnią inny termin wynikający z technicznych możliwości usunięcia wad.
11. Warunki formalne udziału w postępowaniu.
1) Złożenie oferty zgodnej z wymaganiami Zamawiającego, w formie i terminie określonym niniejszym zaproszeniem.
2) O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Dostawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę
i doświadczenie, dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ekonomicznym oraz osobami o odpowiednich kwalifikacjach, umiejętnościach zawodowych, posiadającymi uprawnienia wymagane do pracy przy urządzeniach energetycznych. Wobec Dostawcy nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dostawca nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.
3) Dostawca ubiegający się o zamówienie, winien mieć pełne i niezaprzeczalne prawo do wykonania usługi będącej przedmiotem niniejszego postępowania na terenie Polski i ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich. W przypadku wystąpienia roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia praw autorskich, wynalazczych i innych związanych z wykonaniem zamówienia, roszczenia te przejmuje Dostawca/Wykonawca. W przypadku poniesienia przez Zamawiającego jakichkolwiek strat wynikłych z tego tytułu, straty te będą rekompensowane przez Dostawcę/Wykonawcę z uwzględnieniem wszystkich kosztów dodatkowych, sądowych i prawniczych.
4) W celu spełnienia powyższych warunków Dostawca jest zobowiązany do złożenia stosownego oświadczenia w trakcie składania oferty poprzez platformę zakupową.
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania od Dostawcy dostarczenia dokumentów potwierdzających spełnianie powyższych wymagań (np. odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie z ,,CEIDG" (Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, stosowne zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego i oddziału ZUS lub KRUS, referencje, wykazy pracowników).
12. Wyjaśnienia do Zapytania Ofertowego.
1) Do dnia 10.07.2019r. do godz. 14.00 Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego.
2) Pytania należy przesłać poprzez platformę zakupową lub e-mailem na adres maciejewski.piotr@zepak.com.pl
3) Treść wyjaśnień będzie przekazana przez platformę zakupowa lub poprzez aktualizację Zapytania Ofertowego na platformie zakupowej.
4) W przypadku, gdy Dostawca złoży ofertę przed aktualizacją Zapytania Ofertowego, musi ona zostać złożona ponownie.
5) Informacji w zakresie formalnym udzielają Piotr Maciejewski, tel. 63 247 33 87.
13. Istotne postanowienia umowy.
Przy podpisywaniu ewentualnej umowy, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zapisów o karach umownych: za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki oraz za odstąpienie od realizacji umowy lub przerwanie prac.
14. Zastrzeżenia.
1) Zamawiającemu przysługuje prawo zmiany treści Zapytania Ofertowego.
2) Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty lub zamknięcia postępowania zakupowego w dowolnym momencie bez wybrania oferty i bez podania przyczyn takiej decyzji.
3) Zamawiający po zakończeniu postępowania zastrzega sobie prawo żądania potwierdzenia złożonej oferty.
15. Pozostałe postanowienia.
1) Zamawiający nie zwraca materiałów przesłanych w związku z postępowaniem zakupowym.
2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4) Oferta, której treść nie odpowiada treści Zapytania Ofertowego zostanie odrzucona.
5) W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, dostępna jest na stronie internetowej https://zepak.logintrade.net/rejestracja/. Dostawcy/Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z treścią klauzuli informacyjnej.
6) Dostawca/Wykonawca/ podwykonawca/ podmiot trzeci, ma obowiązek, podczas pozyskiwania danych osobowych na potrzeby udziału w postępowaniu, wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art.13 i 14 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą, i od których dane te bezpośrednio pozyskał.
W celu zapewnienia, że Dostawca/Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Dostawcy/Wykonawcy w postępowaniu, Dostawca/Wykonawca jest zobowiązany do złożenia w postępowaniu oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
7) Złożenie oferty handlowej jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem treści zaproszenia do składania ofert, Regulaminu korzystania z Platformy Zakupowej dostarczanej przez Logintrade Sp. z o.o. oraz Ogólnych Warunków Zakupów, a także klauzuli informacyjnej o ochronie danych osobowych umieszczonych na stronie internetowej https://zepak.logintrade.net/rejestracja/.
8) Zamawiający przewiduje zastosowanie negocjacji handlowych lub aukcji elektronicznej w drugim etapie postępowania, do którego zostaną zakwalifikowane najkorzystniejsze oferty. Zamawiający poinformuje Dostawców o wszelkich postanowieniach dotyczących przeprowadzenia drugiego etapu poprzez platformę zakupową, e-mailem lub faksem.
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Załącznik/Link Uwagi
1. Naprawa osuszaczy FD 2000 na K1-4 EPI 1 Jednostka działania

Dokument nr: Z369/106792

Składanie ofert:
Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:
08- 07- 2019 15: 00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:
11- 07- 2019 12: 00
Data i godzina zakończenia zadawania pytań:
10- 07- 2019 14: 00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,743148,ec06f4c4475a566e6bbf4edeabaf7233.html

Wymagania:
Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):
Oferta musi spełniać wymagania określone w przedmiocie zamówienia.

Uwagi:
Kryteria oceny oferty
Cena - 100%
Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Wybór dostawcy usługi w zakresie naprawy osuszaczy ziębniczych FD 2000 (W) w El. Patnów I"
Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia
Tytuł pytania:
Treść pytania:
Odpowiedź:
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Osoba kontaktowa:
Piotr Maciejewski
tel: 63 247 33 87
e-mail: maciejewski.piotr@zepak.com.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.