Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3625z ostatnich 7 dni
15491z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Rurociąg wody zwrotnej Stacja Rozrządu Wód - Pompownia Gilów

Przedmiot:

Rurociąg wody zwrotnej Stacja Rozrządu Wód - Pompownia Gilów

Data zamieszczenia: 2019-07-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: KGHM Polska Miedź S.A
ul. M. Skłodowskiej-Curie 48
59-301 Lubin
powiat: lubiński
76 / 7480 746
Piotr.Kuren@kghm.com
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=424081
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Lubin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-07-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Rurociąg wody zwrotnej Stacja Rozrządu Wód - Pompownia Gilów
Opis postępowania Przedmiotem zamówienia jest budowa rurociągu wody zwrotnej Stacja Rozrządu Wód - pompowania Gilów na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa, Gazoprojekt, ul. Strzegomska 55a, 53-611 Wrocław tj.
a) Projekt wykonawczy - cześć sanitarna;
b) Projekt wykonawczy - część teletechniczna;
c) Wycinka i zabezpieczenie zieleni;
d) Dokumentacja geologiczno - inżynierska;
e) Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru Robót - cześć instalacyjna;
f) Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru Robót - część teletechniczna;
g) Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru Robót - Wycinka i zabezpieczenie zieleni;
h) Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru Robót.
Grupa asortymentowa B0202 - Usługi budowlane
Czy umowa ramowa? Nie

Dokument nr: JGZH/IRP/19/64667

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=424081

Data i godzina zakończenia czasu na składanie ofert 2019-07-12 12:00
Ostateczny termin zadawania pytań 2019-07-05 10:00
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=424081

Wymagania:
Możliwość składania ofert częściowych/całościowych Na całość
Język publikacji Polski
Warunki udziału w postępowaniu 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności będących przedmiotem niniejszego zamówienia,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia,
d) nie są w sporze sądowym ze Spółką oraz nie zostało wydane żadne orzeczenie, z którego wynika, że Spółce przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Wykonawcy,
e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie §11 Zasad wyboru wykonawców robót i usług, dostawców wyrobów oraz trybu zawierania umów na rzecz KGHM Polska Miedź S.A.
2. Wymagane dokumenty i zaświadczenia:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego brak zaległości w opłacaniu podatków, opłat lub zgoda na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
c) zaświadczenie właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
d) oryginał lub kopia postanowienia sądu, w stosunku do Wykonawców, co do których otwarto likwidację bądź których upadłość ogłoszono i którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,
e) informacja banku, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca, że Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 10 000 000,00 PLN (słownie złotych: dziesięć milionów złotych 00/100), wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
f) polisa, a przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Wartość polisy nie może być niższa niż 10 000 000,00 PLN (słownie złotych: dziesięć milionów). Do polisy należy dołączyć dowód opłaty składki ubezpieczeniowej.
WADIUM
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść bez względu na ilość oferowanych części przedmiotu zamówienia wadium w kwocie:
- 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł) lub
- 11 670,00 EUR (słownie: jedenaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt EUR) lub
- 13 190,00 USD (słownie: trzynaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt USD)
2. Wadium wnoszone w formie pieniężnej wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Handlowym S.A. w Warszawie, nr konta:
- 79 1030 1508 0000 0005 0022 8229 dla wadiów w PLN,
- PL38 1030 1508 0000 0005 0022 8288 dla wadiów w EUR, SWIFT: CITIPLPX,
- PL88 1030 1508 0000 0005 0022 8261 dla wadiów w USD, SWIFT: CITIPLPX
W tytule płatności należy wpisać: JGBZ/JGZH/IRP/19/64667 Rurociąg wody zwrotnej Stacja Rozrządu Wód - Pompownia Gilów. W takim przypadku do oferty w SWZ należy dołączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium (w formie zgodnej z zapisami OWZ). Wadium uznaje się za wniesione, z chwilą uznania rachunku bankowego Zamawiającego, w terminie wskazanym, jako dzień składania ofert.
Postanowienia umowy/ zlecenia Postanowienia umowy określone są w Projekcie umowy.
UWAGA:
W związku z tym, że KGHM Polska Miedź S.A. wprowadziła 60-dniowy termin płatności we wszystkich nowo-zawieranych kontraktach handlowych, wychodząc naprzeciw potrzebom dostawców, którzy chcieliby otrzymywać zapłatę przed upływem 60 dni, umożliwia się przystąpienie do Programu Finansowania Dostawców.
Szczegółowe informacje dotyczące Programu dostępne są na stronie Zamawiającego, pod adresem:
http://kghm.com/pl/dostawcy/program-finansowania-dostawcow
Waluty postępowania
Dostępne waluty Waluta oferty Waluta bazowa zapytania
PLN 1,0000

Kontakt:
KGHM Polska Miedź S.A
Imię: Piotr
Nazwisko: Kureń
Ulica: ul. M. Skłodowskiej-Curie 48
Miejscowość: Lubin
Kod pocztowy: 59-301
Email: Piotr.Kuren@kghm.com
Telefon: 76 / 7480 746

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.