Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3625z ostatnich 7 dni
15491z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie chodnika

Przedmiot:

Wykonanie chodnika

Data zamieszczenia: 2019-07-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA TŁUSZCZ
ul. Warszawska 10
05-240 Tłuszcz
powiat: wołomiński
tel. 29 757 30 16
urzad@tluszcz.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Tłuszcz
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-07-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Gmina Tłuszcz zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Wykonanie chodnika w ciągu ulicy Przytorowej w Jasienicy w ramach zadania inwestycyjnego:
Przebudowa ulicy Przytorowej w Jasienicy
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie chodnika o szerokości 2,0m przy krawędzi jezdni długości ok. 80mb na odcinku od przejazdu kolejowego w ciągu ulicy Wiśniowej do skrzyżowania z ulicą Osiedlową. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumentach będących załącznikami do zapytania ofertowego.

Dokument nr: IR.271.2.16.2019

Otwarcie ofert: 7. Miejsce i termin otwarcia oferty:
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 12.07.2019r. o godz. 9.15 w siedzibie zamawiającego, pok. 45.

Składanie ofert:
5. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego, ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz, Biuro Obsługi Interesanta w terminie do 12.07.2019 r. godz. 9:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Przebudowa ulicy Przytorowej w Jasienicy".

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania: 30 września 2019r.

Wymagania:
2. Przy wyborze najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się kryterium:
cena - 100%
3. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
formularz oferty wg załączonego wzoru - zał. nr 1 do zapytania.
4. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:
1) Cena powinna zawierać:
? wartość robót określoną w oparciu o opis przedmiotu zamówienia;
? obowiązujący podatek od towarów i usług VAT;
2) Cenę oferty należy podać w złotych polskich liczbowo, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie;
3) Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia;
4) Cena podana przez wykonawcę za wykonanie przedmiotu zamówienia jest obowiązująca przez okres trwania umowy i nie będzie podlegała waloryzacji;
6. Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferta winna być sporządzona zgodnie ze wzorem opracowanym przez Zamawiającego, w języku polskim i musi obejmować całość wykonania przedmiotu zamówienia. Formularz ofertowy należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.
9. Informacje dodatkowe:
1) W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o terminie zlecenia realizacji zamówienia lub przeprowadzenia negocjacji.
2) Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od realizacji zamówienia, zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.

Kontakt:
8. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest:
Piotr Gołoś, tel. 519-117-840, piotr.golos@tluszcz.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.