Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
680z dziś
4545z ostatnich 7 dni
15808z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym p.n. ,,MODERNIZACJA KOTŁOWNI W...

Przedmiot:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym p.n. ,,MODERNIZACJA KOTŁOWNI W BUDYNKU

Data zamieszczenia: 2019-07-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Jadów
ul. Jana Pawła II 17
05-280 Jadów
powiat: wołomiński
tel.: 25 675-40-44, 25 675-40-46, fax: 25 675-43-84
amina@jadow.az.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Jadów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-07-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest: Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym p.n. ,,MODERNIZACJA KOTŁOWNI W BUDYNKU ZSP W URLACH".
Zamówienie obejmuje :
1) realizację obowiązków wynikających z postanowienia art.25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2010 r., nr 243, poz. 1623, z późn. zm.).
2) udział w przekazaniu przez Zleceniodawcę placu i terenu budowy Wykonawcy robót (Polecenie rozpoczęcia prac).
3) sprawdzanie prawidłowości wykonania robót zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną, pozwoleniem na budowę, przepisami prawa, normami technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.
4) udział w zorganizowanych naradach roboczych na budowie.
5) dokonywanie na zasadach, określonych w specyfikacji technicznej oraz umowie z Wykonawcą odbiorów częściowych oraz przygotowania i udziału w odbiorze końcowym.
6) kontrolowanie rozliczeń budowy w zakresie zgodności rachunków wystawionych inwestorowi (kontrola rzeczywiście wykonanych prac) oraz pod względem finansowym (zgodności z zawartą umową).
7) udział w czynnościach związanych z ujawnieniem i usunięciem wad w okresie rękojmi oraz przeglądach gwarancyjnych organizowanych przez Zleceniodawcę.
Zakres rzeczowy nadzorowanej inwestycji obejmuje m.in.:
- demontaż zbiorników o raz systemu do napełniania zbiorników oleju;
- rozebranie ścianek z cegieł;
- prace rozbiórkowe;
- wykucie otworu w ścianie i wstawienie okna;
- malowanie farbami;
- montaż zlewu;
- montaż studni schładzającej;
- montaż czterech kotłów gazowych, po dwa ze sprzęgłem dla jednostki;
- montaż pomp obiegowych oraz cyrkulacyjnych;
- montaż filtrów, zaworów, demineralizatora, neutralizatora;
- montaż rurociągów PVC o raz stalowych;
- montaż systemu spalinowo-powietrznego;
- montaż kurków gazowych;
- montaż systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej;
- montaż skrzynek, rozdzielnic, linii zasilających, oświetlenia;

Składanie ofert:
8. Oferty należy dostarczyć w terminie do dnia 12.07.2019 r. do godz. 10.00.
Oferty powinny być dostarczone faksem na nr 25 6754384, emailem na adres: amina@jadow.az.pl przesyłką pocztową lub osobiście.

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia - do 30 września 2019 r. (do dnia zakończenia i odbioru nadzorowanej inwestycji).

Wymagania:
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Warunki udziału w postępowaniu - złożenie dokumentów wymienionych w pkt. 6 specyfikacji.
6. Dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy:
a) wypełniony druk ,,Oferta", stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji
b) Dokumenty potwierdzające dysponowanie:
- co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, która będzie pełnić funkcje inspektora nadzoru przy realizacji przedmiotu zamówienia oraz która pełniła funkcje inspektora nadzoru lub kierownika budowy przy wykonywaniu co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na budowie, przebudowie, modernizacji instalacji gazowej o wartości co najmniej 100 000 zł, - co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno -budowlanej.
9. Sposób obliczania ceny: cenę należy podać w formie ryczałtu, którego definicję określa art. 632
kodeksu cywilnego.
10. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a przyszłym wykonawcą odbywać będą się w złotych polskich. Dane Gminy Jadów do faktury: Gmina Jadów, ul. Jana Pawła II 17, 05-280 Jadów, Nr NIP 125-13-34-791.
a) Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o bezusterkowy protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy, zatwierdzony przez Zamawiającego.
b) W przypadku realizacji inwestycji w częściach dopuszcza się rozliczenie częściowe w wysokości proporcjonalnej do zakresu wykonywanej inwestycji na podstawie protokołu odbioru części etapu.
c) Płatność dokonana będzie w ciągu 30 dni na podstawie złożonych faktur na konto bankowe Wykonawcy.
11. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena - 100 %.
12. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa.
13. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Zarządzenia nr 2/2015 Wójta Gminy Jadów z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro netto w Urzędzie Gminy Jadów.
14. Załącznikami do niniejszej specyfikacji są:
a) wzór oferty,
b) klauzula informacyjna w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą + oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych,

Kontakt:
7. Pracownikiem Zamawiającego uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest: Piotr Rudnik - pokój nr 17, tel. 25 7854417

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.