Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3625z ostatnich 7 dni
15491z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie chodnika

Przedmiot:

Wykonanie chodnika

Data zamieszczenia: 2019-07-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Radłów
ul. Kolejowa 7
33-130 Radłów
powiat: tarnowski
tel. 14 6782044 w.30, w.28
sekretariat@gminaradlow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Radłów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-07-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964 w m. Zabawa odc. 570 od km 1+941,80 - 2+033,62 w granicach pasa drogowego na działce nr 870
Opis przedmiotu zamówienia.
1) Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich robót budowlanych związanych Wykonaniem chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964 w m. Zabawa odc. 570 od km 1+941,80 - 2+033,62 w granicach pasa drogowego na działce nr 870.
2) W skład zamówienia wchodzi realizacja robót szczegółowo opisanych w Załączniku nr 4 - Przedmiar robót, Załączniku nr 5 - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna, Załączniku nr 6 - Dokumentacja Projektowa.
3) Roboty obejmują następujące pomieszczenia:
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1) Roboty wytyczeniowe
a) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - 0,100 km
2) Inwentaryzacja powykonawcza
a) Inwentaryzacja powykonawcza całości inwestycji - 1 kpl.
II. ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1) Rozebranie obrzeża chodnikowego
a) Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej -21,000 m
b) Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km - 0,504 m3
c) Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km, Krotność = 3 - 0,504 m3
III. ROBOTY ZIEMNE
1) Odhumusowanie
a) Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek - 247,000 m2
2) WYKOPY - Roboty mechaniczne przy wykopach pod warstwy konstrukcyjne chodnika
a) Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gr. kat. III-IV z transp. urobku na odl. do 1 km samochód samowyładowczy - 8,550 m3
b) Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 4 - 8,550 m3
3) WYKOPY - Roboty ręczne przy wykopach pod warstwy konstrukcyjne chodnika
a) Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (kat. gruntu III) (z dodatkiem za oczyszczenie nawierzchni z ziemi wynoszonej na kołach) - 0,450 m3
b) Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) Krotność = 4 - 0,450 m3
4) NASYPY
c) Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na miejsce budowy - -dostarczenie gruntu do formowania nasypu - 25,000 m3
d) Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat.III - 25,000 m3
IV. NAWIERZCHNIA, PODBUDOWA I ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA
1) Profilowanie pod warstwy konstrukcyjne - Profilowanie koryta pod warstwy pobocza
a) Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II -IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni- 5,000 m2
2) Profilowanie koryta pod warstwy chodnika
a) Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II -IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 205,000 m2
3) Podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwiązana 0/31.5 z kruszywem łamanym C90/3 stabilizowana mechanicznie - Podbudowa zasadnicza chodnika - mieszanka niezwiązana 0/31.5 z kruszywem łamanym C90/3 stabilizowana mechanicznie gr.20cm
a) Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm - mieszanka niezwiązana 0/31,5 z kruszywem łamanym C90/3 stabilizowana mechanicznie gr.20cm Krotność = 1.333 - 205,000 m2
4) Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej wibroprasowanej gr.6cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.3cm
a) Chodniki z kostki brukowej betonowej bezfazowej grubości 6 cm na podsypce cementowo- piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 205,000 m2
5) Nawierzchnia pobocza z kruszywa łamanego 0/31.5mm gr.15 cm
a) Nawierzchnia pobocza z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm - pobocze z kruszywa łamanego 0/31.5mm gr.15cm - 5,000 m2
6) Krawężnik drogowy najazdowy 20x22cm na ławie betonowej z oporem
a) Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 20x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej 19,000 m
b) Ława pod krawężniki betonowa z oporem - 1,045 m3
7) Krawężnik drogowy 20x30cm na ławie betonowej z oporem
a) Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo -piaskowej - krawężnik drogowy 20x30cm na ławie betonowej z oporem - 50,000 m
b) Ława pod krawężniki betonowa z oporem - 3,000 m3
8) Obrzeże betonowe 8x30cm na ławie betonowej z oporem
a) Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - obrzeże betonowe na ławie betonowej z oporem - 124,000 m
b) Ława pod obrzeża betonowe z oporem - 4,960 m3
c) Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - 30,000 m2
d) Zjazd z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka do ułożenia z uprzedniej rozbiórki - 30,000 m2
V. UMOCNIENIE SKARPn
1) Humusowanie skarp nasypu wraz z obsianiem trawą
a) Humusowanie skarp z obsianiem przy grub. warstwy humusu 5 cm - 50,00 m2
b) Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za każde nast.5 cm humusu - 50,00 m2
VI. ORGANIZACJA RUCHU
1) Wykonanie, utrzymanie i późniejsza rozbiórka organizacji ruchu na placu budowy wg Projektu Tymczasowej Organizacji ruchu
a) Wykonanie, utrzymanie i późniejsza rozbiórka oznakowania organizacji ruchu na placu budowy - 1 kpl.
2) Stała organizacja ruchu wg. Projektu Docelowej Organizacji Ruchu - Montaż oznakowania pionowego
a) Likwidacja oznakowania poziomego, wprowadzenie zmian w istniejącym oznakowaniu pionowym - 1 kpl.
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określają Dokumentacja Projektowa, stanowiąca Załącznik nr 5, Szczegółowa Specyfikacja Techniczna- Załącznik nr 4 oraz Przedmiarze robót -będącym Załącznikiem nr 3 oraz Wzorze umowy - Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

CPV: 45220000-5, 45100000-8, 45111200-0, 45111000-8, 45233280-5, 45233120-6, 45233220-7, 45233290-8

Dokument nr: PPI.271.21.19

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert będzie miało miejsce w dniu 11.07.2019 roku, o godzinie 12:10 w Urzędzie Miejskim w Radłowie, ul. Kolejowa 7, 33-130 Radłów (sala narad).

Składanie ofert:
Wykonawca składa ofertę w formie pisemnej, w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miejski w Radłowie, ul. Kolejowa 7, 33-130 Radłów - Biuro Obsługi Klienta, w terminie do dnia 11.07.2019 r. do godz. 12.00.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia.
Zamówienie realizowane do dnia 30.09.2019 r.

Wymagania:
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
7. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty.

1) W trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie stosował następujące kryteria:

a) Cena - max. 100%

b) Sposób obliczenia punktacji zgodnie z poniższym wzorem:

CN

KC =------- X 100 (max liczba punktów w ocenianej pozycji)

Cob

Gdzie:

KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy

CN - najniższa zaoferowana cena

Cob - cena zaoferowana w ofercie badanej

8. Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia.
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy:

1) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

a)

a) Posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej w tym niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

Wykonawca w celu wykazania że spełnia przedmiotowy warunek, złoży stosowne oświadczenie w Formularzu ofertowym.

b) Posiadania zdolności technicznej i zawodowej, potwierdzającej odpowiednie doświadczenie zawodowe, związane z realizacją zamówień o charakterze tożsamym z przedmiotem zamówienia, pozwalającego na prawidłową realizację zamówienia.

Wykonawca w celu wykazania że spełnia przedmiotowy warunek, złoży stosowne oświadczenie w Formularzu ofertowym oraz:

wykaże, że wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie chodnika lub placu lub drogi, o nawierzchni z kostki brukowej, o wartości co najmniej 40 000,00 zł brutto.

W tym celu Wykonawca załączy do oferty wykaz robót budowlanych (według wzoru określonego w Załączniku 6), wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.

1)

c) Posiadania sytuacji ekonomicznej i finansowej, umożliwiającej prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

Wykonawca w celu wykazania że spełnia przedmiotowy warunek, złoży stosownego oświadczenia w Formularzu ofertowym.

2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania:

a) obligatoryjnie na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz

b) fakultatywnie na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 5pkt. 1i 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj:

w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe;

lub

który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz
z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

Wykonawca w celu wykazania, braku podstaw do wykluczenia z postępowania, składa stosowne oświadczenie w Formularzu ofertowym.

1) t

Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który:

a) nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu lub

b) nie wykaże braku podstaw do wykluczenia lub

c) złożony ofertę po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym lub

d) złoży ofertę której treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego.

Zamawiający zastrzega sobie również prawo, do samodzielnego zweryfikowania spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę lub brak podstaw jego wykluczenia
z postępowania.

9. Płatność.

1) Wykonawcy za wykonany przedmiot zamówienia, przysługiwać będzie wynagrodzenie, określone w ofercie Wykonawcy.

2) Cena oferty ustalona zostanie w oparciu o załączniki do niniejszego zapytania ofertowego oraz ewentualną wizje lokalną.

3) Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
w fakturze, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury za wykonanie przedmiotu zamówienia.

4) Całość wynagrodzenia płatna będzie po wykonaniu przedmiotu zamówienia i dokonaniu jego odbioru przez Zamawiającego.

5) Faktury wystawiane będą w następujący sposób Nabywca - Gmina Radłów,
z siedzibą ul. Kolejowa 7, 33-130 Radłów, NIP 873-10-01-716, Odbiorca - Urząd Miejski
w Radłowie, ul. Kolejowa 7, 33-130 Radłów oraz dostarczane do siedziby Zamawiającego.
10. Miejsce oraz termin składania ofert.

1) Oferta składa się z:

a) Formularza ofertowego, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

b) Kosztorysu ofertowego, sporządzonego w oparciu o Przedmiar robót, stanowiący Załącznik nr3.

c) Wykazu robót wraz z odpowiednimi dowodami, o których mowa w pkt. 8 lit. b) niniejszego zapytania

2) Wykonawca składa ofertę w formie pisemnej, w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miejski w Radłowie, ul. Kolejowa 7, 33-130 Radłów - Biuro Obsługi Klienta, w terminie do dnia 11.07.2019 r. do godz. 12.00.

3) Na kopercie należy umieścić nazwę i adres wykonawcy oraz napis: ,,Oferta na wykonanie zamówienia publicznego pn.: ,,Wykonanie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964
w m. Zabawa odc. 570 od km 1+941,80 - 2+033,62 w granicach pasa drogowego
na działce nr 870" - UWAGA: NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 11.07.2019 r. godz. 12.10.

4) Otwarcie ofert będzie miało miejsce w dniu 11.07.2019 roku, o godzinie 12:10 w Urzędzie Miejskim w Radłowie, ul. Kolejowa 7, 33-130 Radłów (sala narad).

5) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

6) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

11. Warunki umowy.

Warunki umowy określa projekt umowy, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania.

12. Informacje o formalnościach.

1) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postepowania, a także którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

2) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, o wynikach postępowania.

3) W niniejszym postępowaniu nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone
w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych.

4) Zamawiający zastrzega sobie zmianę treści Zapytania ofertowego.

5) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania.

Kontakt:
Osoby do kontaktu w zakresie zamówienia.
1) W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia - Janicki Andrzej, tel.: 14 678 20 44, wew. 30, e-mail: inwestycje@gminaradlow.pl
2) W sprawach proceduralnych - Tomasz Gdowski, tel.: 14 678 20 44, wew. 30, e-mail: tgdowski@gminaradlow.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.