Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3625z ostatnich 7 dni
15491z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przeprowadzenie remontów pomieszczeń biurowych

Przedmiot:

Przeprowadzenie remontów pomieszczeń biurowych

Data zamieszczenia: 2019-07-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Państwowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Metalowego POMET Wronki
ul. Partyzantów 5
64-510 Wronki
powiat: szamotulski
(+48) 67 25 40 431 fax (+48) 67 25 40 472
sekretariat@pomet-wronki.com.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Wronki
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-07-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zaprasza do złożenia oferty na:
Wykonanie remontu pomieszczeń w budynku apteki Aresztu Śledczego w Bydgoszczy.
2. Zakres prac do wykonania:

. Przeprowadzenie remontów pomieszczeń biurowych o łącznej powierzchni 90m2, klatki
schodowej i ciągów komunikacyjnych 180 m2 (z wykonaniem powłok malarskich, wykonanie
nowych okładzin posadzkowych, wykonanie gładzi gipsowych), wykonanie ścianki rozdzielającej
6m2, wymiana stolarki drzwiowej w ilości 9 sztuk, wykonanie nowej rozdzielni elektrycznej wraz
instalacjami w remontowych pomieszczeniach, wykonanie nowego pomieszczenia sanitarnego.

. Zamawiający zaleca, aby wykonawca przed złożeniem ofert dokonał wizji lokalnej, mające na
celu ustalenia niezbędnego zakresu prac remontowych.

Specyfikacja:
9. Załączniki do zaproszenia udostępniono pod adresem:
https://www.dropbox.com/sh/ybez276h83frdgr/AACcUKMCCkh28Ti_O46b7EJva?dl=0

Składanie ofert:
Państwowe Przedsiębiorstwo
Przemysłu Metalowego POMET Wronki
7. Termin i sposób złożenia ofert: ofertę należy złożyć pisemnie do dnia 10.07.2019 roku, w siedzibie
Zamawiającego. Dopuszczalne jest przesłanie oferty na adres mailowy sekretariat@pomet-wronki.com.pl w formie PDF z podpisem osoby upoważnionej.

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy z wykonawcą nie później niż do 30
października 2019 r.

Wymagania:
4. Kryteria wyboru oferty: najniższa cena.
5. Projekt umowy przedstawiony jest jako załącznik do zapytania ofertowego. Postanowienia zawarte
w projekcie umowy stanowią integralną część opisu przedmiotu zamówienia.
6. Warunki gwarancji: gwarancja na wykonane roboty remontowe nie krótsza niż 36 miesięcy.
Gwarancja na zastosowane części składowe zgodna z okresem gwarancji udzielanym przez danego
producenta.
8. Formularz ofertowy przedstawiony jest jako załącznik do zapytania ofertowego.
10. Informacje dodatkowe:
Wykonawca składając ofertę wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego,
uczestników postępowania oraz inne uprawnione osoby, danych osobowych zawartych w ofercie oraz
w załącznikach do niej.
Zamawiający informuje, że dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia prawnie
usprawiedliwionego celu, jakim jest:
a) przeprowadzenie postępowania,
b) zawarcie i realizacja umowy,
c) dokonanie rozliczenia i płatności związanych z realizacją umowy,
d) przeprowadzenie ewentualnych postępowań kontrolnych i/lub audytu przez komórki
Zamawiającego lub inne podmioty uprawnione,
e) ewentualne udostępnienie dokumentacji postępowania i zawartej umowy, jako informacji
publicznej.
Zamawiający informuje iż zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46NVE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.
1), dalej ,,RODO", informuję, że:
. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Państwowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Metalowego ,,POMET" we Wronkach
. inspektorem ochrony danych osobowych w Państwowym Przedsiębiorstwie Przemysłu
Metalowego ,,POMET" we Wronkach jest Pan Tadeusz Zakrzewski - e-mail: szj@pomet-wronki.com.pl tel. 067 2540431.
. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem w trybie zaproszenia do składania ofert.
. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja
. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje
cały czas trwania umowy;
o w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
. posiada Pani/Pan:
-- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
-- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
-- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
-- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, ci lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
-- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
-- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.