Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3623z ostatnich 7 dni
15490z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa drogi gminnej

Przedmiot:

Przebudowa drogi gminnej

Data zamieszczenia: 2019-07-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Brzozów
ul. ul. Armii Krajowej 1
36-200 Brzozów
powiat: brzozowski
tel. 134 341 050, faks 134 341 055
Województwo: podkarpackie
Miasto: Brzozów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa drogi gminnej nr 115521R (ul. Piastowa) w km 0+000,00-0+715,51 w Brzozowie
Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie robót budowlanych na zadaniu p.n. Przebudowa drogi gminnej nr 115521R (ul. Piastowa) w km 0+000,00-0+715,51 w Brzozowie w zakresie: - koszty dostosowania do warunków kontraktowych, - roboty pomiarowe, - usuniecie drzew i krzewów, - rozbiórka elementów drogi, - zabezpieczenie urządzeń infrastruktury technicznej, - wykonanie wykopów i nasypów, - odwodnienie korpusu drogowego, - wykonanie koryta drogi i podbudowy, - wykonanie wyniesionych skrzyżowań z kostki brukowej betonowej, - wykonanie nawierzchni, - umocnienie skarp i ułożenie ścieków, - uzupełnienie poboczy, - oznakowanie i bariery ochronne, - wykonanie chodnika i zatoki postojowej, - wykonanie zjazdów, - wykonanie muru oporowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz przedmiar robót

CPV: 45233120-6

Dokument nr: 550138728-N-2019, ZP.271.5.2019

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 66 ust.1 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Podstawę prawną udzielenia zamówienia stanowią przepisy art. 67 ust . 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.). Przepis art. 67 ust. 1 pkt 12 stanowi, że Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki osobie prawnej, jeżeli zamówienie udzielane jest przez Zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a i spełnione są łącznie następujące warunki: a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób, b) ponad 90 % działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inna osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a, c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego. Wszystkie przesłanki wymienione w tym przepisie są spełnione. Zamawiający będąc jednostką samorządu terytorialnego należy do grona jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Podmiot, któremu Zamawiający zamierza udzielić zamówienia będąc spółką prawa handlowego, spółką z ograniczoną odpowiedzialnością wpisaną do Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000189907 posiada osobowość prawną. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczona odpowiedzialnością jest jednoosobową spółką gminy Brzozów. Kapitał zakładowy spółki wynosi 17 186 500,- zł. Wszystkie 34 373 udziały w spółce o wartości nominalnej 17 186 500,- zł posiada gmina Brzozów. W spółce nie ma innych udziałów niż należące do gminy Brzozów, stąd warunek z art. 67 ust. 1 pkt 12 lit. c) ustawy Pzp jest spełniony. Zgodnie z aktualnym brzmieniem § 17 umowy spółki Rada Nadzorcza składa się z trzech członków. Burmistrz Brzozowa powołuje 2 członków Rady Nadzorczej, a więc większość członków tego organu, co obok faktu, że Burmistrz reprezentuje 100 % kapitału zakładowego na walnym zgromadzeniu sprawia, że gmina Brzozów sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami spółki. Warunek zawarty w art. 67 ust. 1 pkt 12 lit. a) ustawy Pzp jest spełniony. W PGK Sp. z o.o. przeprowadzono szereg zmian zmierzających do ograniczenia świadczenia przez nią usług komercyjnych do poziomu poniżej 10 %. W związku z tym spółka od wielu lat nie przystępuje do przetargów na odbiór odpadów komunalnych organizowanych przez okoliczne gminy, a ponadto PGK Sp. z o.o. jako spółka komunalna nie jest nastawiona na generowanie wysokiego zysku, stąd cały zysk przeznaczony jest na rozwój firmy. Zgodnie z art. 67 ust. 8 ustawy Pzp do obliczania procentu działalności, o którym mowa ust. 1 pkt 12 lit. b), uwzględnia się średni przychód osiągnięty przez osobę prawną lub zamawiającego w odniesieniu do usług, dostaw lub robót budowlanych za 3 lata poprzedzające udzielenie zamówienia. Wskaźnik uzyskany przy zastosowaniu powyższej metodologii liczenia procentu działalności wynosi 90,48 %. Warunek określony w art. 67 ust. 1 pkt 12 lit. b) ustawy Pzp, by ponad 90 % działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczyło wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spełnia.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. , , ul. Legionistów 10, 36-200, Brzozów, kraj/woj. podkarpackie

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.