Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3625z ostatnich 7 dni
15491z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wymiana opraw oświetleniowych

Przedmiot:

Wymiana opraw oświetleniowych

Data zamieszczenia: 2019-07-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: SZKOLĄ PODSTAWOWA NR 28 im. prof. W. Arctowskiego
ul. Przy Skarpie 13
87-100 Toruń
powiat: Toruń
tel./fax 648-61-20. tel.648-64-77
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Toruń
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-07-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Wymiana opraw oświetleniowych (demontaż i montaż nowych opraw oświetleniowych) na oświetlenie LED z dostosowaniem instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem pomiaru natężenia oświetlenia w stołówce szkolnej oraz bibliotece. Szczegółowy opis wymaganych parametrów opraw oświetleniowych został zawarty w SST.

Dokument nr: SP28.271.5.2019.BR

Składanie ofert:
VI. Termin oraz miejsce składania i otwarcia ofert:
1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie (osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera) w siedzibie Zamawiającego : SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 28 im. Prof. H. Arctowskiego w Toruniu; ul. Przy Skarpie 13 do dnia 12 lipca 2019 r., do godz. 12:00 u Kierownika gospodarczego (naprzeciwko sekretariatu szkoły) z zaznaczeniem ,,Oferta na: WYMIANĘ OPRAW OŚWIETLENIOWYCH" lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: kierownik(q).sp28.torun.pl w tytule wpisując ,,Oferta - WYMIANA OPRAW
- OŚWIETLENIOWYCH".

Miejsce i termin realizacji:
V. Termin realizacji zamówienia: do 10.08.2019r

Wymagania:
IV. Zawartość oferty - oferta musi zawierać:
1. Wypełniony formularz ofertowy
2. Karty katalogowe opraw oświetleniowych w języku polskim, potwierdzające wymagane w specyfikacji parametry. Obliczenia potwierdzające spełnienie wymaganego natężenia światła po zamontowaniu opraw w programie Dialux. Do wymaganych dokumentów należy dołączyć warunki gwarancji.
3. Cena ofertowa zadania (cena netto + VAT) powinna zawierać:
- koszty wszystkich robót nieujętych w SST, a bez których wykonanie zadania byłoby niemożliwe.
4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5. Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował należycie co najmniej dwa zamówienia w zakresie budowy instalacji oświetleniowej w technologii LED lub wymiany oświetlenia na oświetlenie wykonane w technologii LED,
za łączną kwotę 26 000 zł brutto. Na potwierdzenie spełnienia warunku, Wykonawca jest zobowiązany do:
o załączenia do oferty dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie zamówienia, wystawiony przez podmiot, na rzecz którego zamówienie zostało wykonane (np. referencje).
6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym, a także osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
7. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
2. W przypadku złożenia oferty e - mailem, oferta powinna być zapisana w formacie PDF z widocznym podpisem i pieczęcią Wykonawcy.
3. Ofertę złożoną pisemnie po terminie zwraca się niezwłocznie bez otwierania.
VII. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Cenę należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w formularzu ofertowym.
2. Cena podana w ofercie ma charakter ryczałtowy. Podana w ofercie cena ofertowa musi uwzględnić wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz pełen zakres robót, usług określonych w dokumentacji. Cena musi obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Kryterium oceny ofert
o Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium najniższej ceny. CENA: 100%
o Wzór określający kryterium ceny (kc) ma postać:
IIOŚĆ punktÓW = Cmin/C>>n x 100 pkt
Gdzie:
Cmin - cena minimalna spośród zaproponowanych cen ofertowych, Cwn - cena zaproponowana przez wykonawcę n
o Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów. Pod uwagę będą brane liczby po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zgodnie z zasadami zaokrąglania).
o Jeżeli w zapytaniu ofertowym, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie i terminie dostawy,
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
o Wykonawcy, którzy złożą oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
VIII. Warunki płatności
Przelew nastąpi w ciągu 14 dni od daty doręczenia faktury. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisanie nie zawierającego uwag protokołu odbioru robót.
IX. Dodatkowe informacje :
1 Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
2 Niniejsze zaproszenie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oraz nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z ofert.
3 W przypadku, gdy cena ofert przekroczy wartość środków zabezpieczonych na ten cel, wybór ofert może zostać unieważniony lub mogą zostać przeprowadzone dodatkowe negocjacje cenowe.
4 Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny oraz bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert na każdym jego etapie.
5 Wybrany Wykonawca zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy.
6- W przypadku złożenia oferty drogą elektroniczną i wyboru oferty jako najkorzystniejszej, oferent zostanie poproszony o złożenie dokumentów w formie papierowej, co stanowi warunek zawarcia umowy z oferentem.
7 Niedopełnienie obowiązku podpisania umowy lub niedostarczenie wymaganych dokumentów do podpisania umowy w terminie, zostanie uznane za uchylanie się od jej podpisania. Zamawiający wybierze wówczas kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
8 Każdy z Wykonawców powinien dokonać wizji lokalnej celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia, dokonaniem pomiarów, a także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do wyceny prac. Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia (w dokumentacji do niniejszego zapytania występują: nazwy konkretnego producenta, nazwy konkretnego produktu, normy jakościowe należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, czy pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) - należy przyjąć, że służy to określeniu parametrów technicznych, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.
9 Obowiązek wykazania równoważności spoczywa na Wykonawcy, który w przypadku oferowania rozwiązań równoważnych powinien dołączyć do oferty specyfikacje techniczne, karty katalogowe, lub inne dokumenty zawierające dane techniczne produktów równoważnych. W razie wątpliwości co do równoważności poszczególnych elementów, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.
10 Zamawiający zamyka postępowanie bez zawarcia umowy w przypadku:
- nie została złożona żadna oferta,
- żadna ze złożonych ofert nie odpowiada wymaganiom stawianym przez Zamawiającego,
- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
stwierdzono zaistnienie okoliczności, które powodują, że zawarcie umowy nie leży w interesie Zamawiającego.

Uwagi:
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UF) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) informujemy, że Administratorem przetwarzanych w placówce danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 28 im. prof. Henryka Arctowskiego w Toruniu, zwanym dalej Szkołą z siedzibą w Toruniu, ul Przy Skarpie 13, e-mail: sp28torunfqiwp.pl. tel.56 648 64 77. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: rodol(gitcuw.torun.pl. tel. 56 611-89-92. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych w Szkole oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury zapytania ofertowego. Dane osobowe będą przechowywane w Szkole przez okres 5 lat i mogą być udostępniane wydziałom Urzędu Miasta Torunia odpowiednio jako przedstawicielom organu prowadzącego szkołę oraz instytucjom upoważnionym do przeprowadzania kontroli w jednostkach sektora publicznego.
Prawa osób fizycznych związane z przetwarzaniem danych
S prawo do wglądu do swoich danych,
^ do zmiany, aktualizowania, prostowania swoich danych osobowych przetwarzanych - w szkole,
S do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do jej wycofania: skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody;
S do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli dane nie są niezbędne do realizacji celów, dla których dane zostały pozyskane.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w procesach przetwarzania danych osobowych w Szkole, osoby fizyczne mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie 00-193. ul. Stawki 2. telefon: 22 860 70 86

Kontakt:
Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z wykonawcami jest -Kierownik gospodarczy, tel.: 56 648-61-20

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.