Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3625z ostatnich 7 dni
15491z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa odwodnienia ulicy

Przedmiot:

Przebudowa odwodnienia ulicy

Data zamieszczenia: 2019-07-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach
ul. Warzywna 1
95-200 Pabianice
powiat: pabianicki
tel. 42 215-97-72, faks 42 215-95-22
Województwo: łódzkie
Miasto: Pabianice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa odwodnienia ulicy Jana Pawła II - Trębacka w Pabianicach - zamówienie uzupełniające
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową odwodnienia ulicy Jana Pawła II - Trębackiej w Pabianicach. 2. Roboty będą wykonywane przy drugiej platformie spowalniającej. Zakres prac obejmuje: a) roboty rozbiórkowe, b) osadzenie odwodnienia liniowego z polimerobetonu o szer. w świetle 300 mm i wys. do 300 mm. 8 mb, c) wpięcie odwodnienia liniowego w istniejącą kanalizację ogólnospławną rurą o śr. 160 mm - 5 m, d) odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach (podbudowa z kruszywa łamanego gr. 20 cm, nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych gr. 12 cm). 3. Zakres prac szczegółowo określa dokumentacja projektowo - kosztorysowa, na którą składają się: a) Materiały zgłoszeniowe niezbędne do realizacji robót budowlanych, a wynikające z przepisów ustawy Prawo Budowlane - załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zmówienia, b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 2 do opisu przedmiotu zmówienia, c) Przedmiar robót - załącznik nr 3 do opisu przedmiotu zmówienia.. Przy czym należy zaznaczyć iż załączony przedmiar stanowi jedynie element pomocniczy przy ustalaniu ceny ofertowej. Zawarte w nim ilości nie mają charakteru wiążącego, wymagany zakres robót został zdefiniowany w projekcie. Zgodnie z warunkami wzoru umowy, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz specyfikacjami technicznymi. 4. Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 36 - miesięcznej gwarancji na zrealizowany (wykonany) przedmiot zamówienia. Datą rozpoczęcia okresu gwarancji będzie data podpisania bezusterkowego protokołu odbioru zrealizowanego przedmiotu zamówienia, udzielona gwarancja nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynikającej z przepisów Kodeksu Cywilnego. 5. Termin realizacji zamówienia: do 7 dni od daty przekazania placu budowy

Dokument nr: 550139440-N-2019, 11/ZDM/2019

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Podstawą wszczęcia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki jest art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986), dalej ustawą, zgodnie z którym: Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. Zamówienie podstawowe zostało wszczęte w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa odwodnienia ulicy Jana Pawła II - Trębacka w Pabianicach. Jego przedmiotem było wykonanie robót robót budowlanych związanych z przebudową odwodnienia ulicy Jana Pawła II - Trębackiej w Pabianicach. W dniu 26.03.2019 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 530032-N-2019 zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu. W ogłoszeniu o zamówieniu (pkt. II.7), przewidziano udzielenie zamówienia uzupełniającego: Zamówienie uzupełniające zostanie udzielone na podstawie odrębnej umowy lub umów zawartych z Wykonawcą w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienie uzupełniające może zostać udzielone w terminie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienie uzupełniające może zostać udzielone po spełnieniu warunków określonych we wcześniej przywołanych postanowieniach ustawy. Wartość zamówienia uzupełniającego nie będzie przekraczać 50 % wartości zamówienia podstawowego. Podobny zapis zawarty został również w SIWZ. Zamówienia podstawowego udzielono w dniu 08.05.2019 roku Wykonawcy: P.H.U. ,,JONTEX" Piotr Jończyk z Dłutowa. Niniejsze zamówienie uzupełniające polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia objętego zamówieniem podstawowym. Tym samym należy stwierdzić, że wszystkie wymogi ustawowe zostały dochowane.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
P.H.U. ,,JONTEX" Piotr Jończyk, , Leszczyny Duże 30, 95-081, Dłutów, kraj/woj. łódzkie

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.