Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3623z ostatnich 7 dni
15490z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2019-07-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu
ul. 3 Maja 41
41-200 Sosnowiec
powiat: Sosnowiec
tel. (32) 266 34 26
dzial.techniczny@mosir.sosnowiec.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Sosnowiec
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-07-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EURO
W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zwracam się uprzejmie z prośbą o złożenie oferty cenowej na sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: Modernizacja infrastruktury oświetlenia stadionu na terenie Kompleksu Piłkarskiego przy ul. Kresowej 1 w Sosnowcu.
Konstruując ofertę proszę przyjąć następujące założenia:
1. Zakres robót budowlanych planowanych do zrealizowania objętych nadzorem inwestorskim wynika z programu funkcjonalno - użytkowego dołączonego do elektronicznej wersji niniejszego zapytania.
2. Osoba pełniąca funkcję inspektora nadzoru winna posiadać stosowne uprawnienia budowlane.
3. Przewidywany termin podpisania umowy z wykonawcą robót, a zatem także podjęcia usługi inspektora nadzoru to przełom lipca/sierpnia 2019 roku. Przewidywany termin zakończenia robót budowlanych, a zatem i zakończenia świadczenia usługi inspektora nadzoru to 60 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. Zamawiający zastrzega jednak, iż faktycznym terminem zakończenia świadczenia usługi inspektora nadzoru będzie dzień bezusterkowego odbioru robót budowlanych.
4. Do obowiązków inspektora nadzoru należeć będzie zakres czynności określonych w Prawie Budowlanym, a także:
a. Bieżąca kontrola terminowości przebiegu robót budowlanych oraz bezpośrednie, pisemne reagowanie w przypadku stwierdzenia zagrożenia dotrzymania przez wykonawcę robót budowlanych umownego terminu końcowego odbioru robót.
b. Dokonywanie odbiorów częściowych i odbioru końcowego wraz z pisemnym opiniowaniem ewentualnych usterek wykonanych robót.
c. Prowadzenie bieżących rozliczeń i dokonanie rozliczenia końcowego w zakresie uzasadniającym fakturowanie częściowe i końcowe wykonanych prac przez wykonawcę robót budowlanych. Zamawiający informuje, że rozliczenie robót z wykonawcą robót budowlanych odbywać się będzie w formie ryczałtowej.
d. Analiza i pisemne potwierdzenie kompletności dokumentów złożonych przez wykonawcę robót budowlanych podczas procedury odbiorowej.
e. Ocena potwierdzona pisemną opinią o jakości i ewentualnych wadach robót budowlanych umożliwiających użytkowanie obiektu lecz skutkujących obniżeniem wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych z tego tytułu wraz z określaniem poziomu obniżenia tego wynagrodzenia.
f. Potwierdzenie kompletności i rodzaju przekazanych przez wykonawcę robót budowlanych dokumentów dotyczących zabudowanych i zainstalowanych materiałów i urządzeń.
g. Samodzielne prowadzenie działań oraz współdziałanie z Zamawiającym w zakresie czynności będących następstwem ewentualnego odstąpienia przez Zamawiającego lub wykonawcę robót budowlanych od umowy.
h. Współdziałanie z Zamawiającym w zakresie rozpatrywania sporów z wykonawcą robót budowlanych w terminie do bezusterkowego odbioru gwarancyjnego robót budowlanych.
i. Wsparcie działań Zamawiającego we wszelkich sytuacjach spornych z wykonawcą robót budowlanych, w tym także w zakresie procedur związanych z udzieloną gwarancją i rękojmią oraz prowadzonym serwisem materiałów i urządzeń
5. Zamawiający podlega przepisom Prawa Zamówień Publicznych zatem osoba świadcząca nadzór inwestorski zobowiązana będzie do przestrzegania zasad tych przepisów w dotyczącym ją zakresie oraz za wszelkie podjęte w związku z tym decyzje, działania jak i ich zaniechanie.

Dokument nr: 32/DIR/2019

Składanie ofert:
Proszę o złożenie oferty osobiście, pocztą lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
dzial.techniczny@mosir.sosnowiec.pl do godziny 9:00 dnia 11 lipca 2019 roku.

Wymagania:
6. Oferta powinna zostać skalkulowana przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. 2015, poz. 2008 -tekst jedn.) i Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowe w 2019 roku (Dz.U. 2018 poz. 1794).
7. Kryterium wyboru oferty będzie całkowita cena świadczenia usługi brutto.
W ofercie proszę o:
1. Podanie całkowitej ceny netto, podatku VAT oraz całkowitej ceny brutto za cały zakres czynności w całym opisanym czasokresie.
2. Dołączenie kopii uprawnień budowlanych oraz zaświadczenia o przynależności do odpowiedniej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
3. Podanie informacji w formie oświadczenia o posiadaniu polisy ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej z określeniem daty jej ważności oraz kwoty limitu odpowiedzialności ubezpieczyciela w zakresie usługi świadczonej umową.
4. Informację o ewentualnym powierzeniu części lub całości prac podwykonawcy z określeniem zakresu. W przypadku planowanego powierzenia części lub całości prac podwykonawcy do oferty należy dołączyć wzór umowy z podwykonawcą.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.