Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3626z ostatnich 7 dni
15493z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu

Przedmiot:

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu

Data zamieszczenia: 2019-07-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2
42-400 Zawiercie
powiat: zawierciański
tel. 32 494 12 65 fax 32 67 22 684
zamowieniapubliczne@zawiercie.eu
Województwo: śląskie
Miasto: Zawiercie
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-07-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Prezydent Miasta Zawiercia działając na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zaprasza
do złożenia oferty na:
,,Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu: "Zaprojektowanie i wykonanie
robót budowlanych w ramach zadania pn.: Aktywna przestrzeń miejska - bulwary
Zawiercia - etap I," współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dla
poddziałania 10.3.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT Subregionu
II. Określenie przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest:
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu: ,,Pełnienie funkcji Inżyniera
Kontraktu dla projektu: "Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w
ramach zadania pn.: Aktywna przestrzeń miejska - bulwary Zawiercia - etap I,"
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dla poddziałania 10.3.1
Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT Subregionu Centralnego.
Usługa Inżyniera Kontraktu obejmować będzie:
1) Bieżące Zarządzanie Projektem i Nadzór nad całym projektem i kierowanie
wykonaniem projektu w formie nadzoru merytorycznego, formalno - prawnego,
zgodnie z harmonogramem realizacji projektu, budżetem, zawartą umową o
dofinansowanie projektu, wnioskiem aplikacyjnym oraz aktualnymi przepisami
krajowymi i Unii Europejskiej:
a) terminowe sporządzanie wszystkich wymaganych dokumentów i informacji na
aktualnych wzorach, przestrzeganie obowiązków i zaleceń wynikających z umowy
o dofinansowanie, procedur, standardów, instrukcji oraz innych obowiązujących
dokumentów;
b) monitorowanie realizacji projektu w celu osiągnięcia wskaźników określonych we
wniosku o dofinansowanie w tym w szczególności: monitorowanie i raportowanie
postępów realizacji projektu zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie
projektu;
c) czuwanie nad jakością, prawidłową i terminową realizacją projektu, w tym
zgodnością realizacji zadań z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu, jego
harmonogramem, budżetem oraz umową o dofinansowanie;
d) nadzór nad terminowością założonych działań - m.in. promocji, realizacji
inwestycji;
e) przygotowanie harmonogramu realizacji projektu oraz realizacja projektu zgodnie
z harmonogramem rzeczowo - finansowym wynikającym z wniosku
o dofinansowanie projektu, a w razie potrzeb przygotowanie dokumentów
niezbędnych do wprowadzenia zmian w harmonogramie;
f) nadzór i kontrola nad prawidłowym dokumentowaniem realizacji projektu zgodnie
z umową o dofinansowanie projektu oraz z wytycznymi w tym zakresie;
g) poddanie się kontroli prowadzonej przez organy wewnętrzne i instytucje
zewnętrzne w zakresie realizacji projektu;
h) obecność podczas kontroli projektu oraz czynne współuczestniczenie w realizacji
wniosków pokontrolnych;
i) współpraca z instytucją wdrażającą w zakresie: przekazywania wszelkich
informacji i dokumentów dotyczących projektu we wskazanym przez RPO WSL
2014-2020 zakresie i terminach;
j) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o stwierdzonych zagrożeniach
opóźnienia realizacji projektu w porównaniu z przyjętym harmonogramem,
wnioskiem o dofinansowanie lub niezrealizowaniu projektu oraz proponowanie
działań zaradczych;
k) uczestnictwo w spotkaniach, konferencjach, dotyczących realizacji projektu, na
każde wezwanie Zamawiającego;
l) opracowywanie projektów dokumentów związanych z realizacją projektu.
Wszystkie dokumenty związane z realizacją przedmiotowego projektu
sporządzone przez Inżyniera Kontraktu muszą być uzgadniane z Zamawiającym;
m) sporządzanie dla potrzeb Zamawiającego dwumiesięcznych sprawozdań
z przebiegu realizacji inwestycji, wykonywania zadań i obowiązków nałożonych na
Inżyniera Kontraktu, i przedstawieniu ich Zamawiającemu, do dnia 5 każdego
miesiąca, następującego po okresie sprawozdawczym;
n) przekazanie Zamawiającemu po rozliczeniu projektu wszystkich dokumentów
związanych z realizacją projektu w wersji papierowej i elektronicznej o ile takie
uzyskał w trakcie świadczenia usługi.
2) Wykonywanie usług administracyjno - rozliczeniowych w tym zwłaszcza:
a) nadzór nad wydatkami dotyczącymi realizacji projektu oraz nad spójnością
projektu w aspekcie zarządzania finansami zgodnie z harmonogramem i
budżetem projektu;
b) nadzór nad obsługą finansową i rachunkową projektu, w tym koordynacja
rozliczeń finansowych;
c) dokonywanie rozliczeń okresowych projektu (przygotowanie wniosków o płatność
pośrednią, wniosków zaliczkowych, sprawozdań), dokonanie rozliczenia
końcowego inwestycji (wniosek o płatność końcową, raport końcowy) z
uwzględnieniem rozliczenia i przekazania środków trwałych - opracowanie
dowodów OT, PT. Rozliczenie projektu musi być zgodnie z wytycznymi i
wymogami RPO WSL 2014-2020;
d) przygotowywanie treści opisu faktur i innych dokumentów księgowych do wypłaty;
e) sporządzanie planu finansowego projektu;
f) weryfikacja zgodności wydatków z wydatkami zapisanymi we wniosku oraz ich
kwalifikowania zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19
lipca 2017 r;
g) monitoring budżetu projektu, zgodnie z wymogami RPO WSL 2014-2020;
h) realizacja obowiązków administracyjno-rozliczeniowych, związanych z projektem
w tym przygotowywanie wniosków o wprowadzenie zmian do umowy o
dofinansowanie projektu zgodnie z wymogami RPO WSL 2014-2020;
i) uzgodnienie z RPO WSL 2014-2020 wzorów wszystkich dokumentów mających
być w użyciu w ramach realizacji projektu;
j) kontrolowanie przepływów finansowych zgodnie z harmonogramem robót;
k) przygotowanie projektu do kontroli zewnętrznych pod względem
dokumentacyjnym;
l) doradztwo prawne w sprawie koniecznych do rozwiązania kwestii związanych
ściśle z realizowanym projektem,
m) uczestnictwo w spotkaniach dotyczących realizacji projektu, na każde wezwanie
Zamawiającego w terminie maksimum 2 dni od momentu wysłania mailem
powiadomienia Wykonawcy na adres mailowy wskazany w umowie (Zamawiający
uzyska telefoniczne potwierdzenie otrzymania maila na numer telefonu
Wykonawcy wskazany w umowie);
n) przesyłanie Zamawiającemu na adres mailowy wyjaśnień dotyczących realizacji
projektu w terminie maksimum 2 dni od momentu wysłania mailem powiadomienia
Wykonawcy na adres mailowy wskazany w umowie (Zamawiający uzyska
telefoniczne potwierdzenie otrzymania maila na numer telefonu Wykonawcy
wskazany w umowie);
o) dostępność telefoniczna i mailowa w godzinach pracy Urzędu (Wykonawca
wyznaczy do kontaktów telefonicznych i mailowych jedną osobę z ramienia
Wykonawcy;
p) przebywanie w siedzibie Zamawiającego co najmniej raz na dwa tygodnie.
3. Szczegółową koncepcję i warunki realizacji Projektu określa w szczególności
Umowa o dofinansowanie wraz z załącznikami, która będzie przekazana przez
Zamawiającego, oraz inne dokumenty i wytyczne krajowe, i wspólnotowe.
4. Ponadto obowiązki Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu zamówienia
określa wzór umowy, który stanowi załącznik do zaproszenia do złożenia oferty.
5. Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dla
poddziałania 10.3.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT Subregionu
Centralnego.

CPV: 72224000-1

Dokument nr: WIZP. 271.35.2019

Składanie ofert:
1. Ofertę można złożyć:
1) w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miejski w Zawierciu, ul. Leśna 2,
Punkt Informacyjny (parter UM)
2) lub przesłać pocztą elektroniczną e-mail na adres: zamowieniapubliczne@zawiercie.eu
3) lub faksem - na nr 32 67 22 684
- korzystając z wzoru ,,Formularz oferty" stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego
zaproszenia, w terminie do dnia 12.07.2019 r,, do godz. 12:00.
2. W ,,Formularzu oferty" należy podać cenę brutto za wykonanie przedmiotu
zamówienia.
3. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, jeśli
ofertę podpisuje osoba inna niż wskazana w KRS lub innym właściwym rejestrze.

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 10.12.2019r.

Wymagania:
IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie
mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału
w postępowaniu:
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
> Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wykonał należycie co najmniej jedna usługę, której przedmiotem było pełnienie funkcji
inżyniera kontraktu (lub innej polegającej na zarządzaniu projektem) dla zadania,
którego przedmiotem były roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż 500 000.00
zł brutto.
Ocena spełniania przedstawionego powyżej warunku zostanie dokonana wg formuły:
,,spełnia - nie spełnia".
2. Zamawiający w niniejszym postępowaniu zastosuje tzw. ,,procedurę odwróconą"
polegającą na tym, że Wykonawca, którego oferta uzyska największa ilość punktów
w kryterium ,,cena", w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu
opisanego w ust. 1 niniejszego rozdziału zostanie wezwany do przedłożenia
następujących dokumentów:
1) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
W wykazie usług należy podać (na potwierdzenie spełniania warunku udziału w
postępowaniu określonego w Rozdziale IV ust. 1 zaproszenia do składania ofert)
nazwę oraz zakres zamówienia,
wartość projektu,
datę wykonania zamówienia,
nazwę Zamawiającego.
2) Dokumenty potwierdzające, że w/w usługa została wykonana należycie. Z treści
powyższych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca wykonał
należycie zamówienie polegające na pełnieniu funkcji inżyniera kontraktu (lub innej
polegającej na zarządzaniu projektem) dla zadania, którego przedmiotem były roboty
budowlane o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto.
Dokumentami mogą być np.: referencje, poświadczenia należytego wykonania usług,
protokoły odbioru (z protokołu odbioru częściowego lub końcowego musi jednoznacznie
wynikać zakres przedmiotu zamówienia, jeżeli protokół nie zawiera takiej informacji należy
załączyć do protokołu odbioru np. część umowy o udzielonym zamówieniu, z której będzie
wynikać zakres wykonanego zamówienia).
- Zamawiający zwraca uwagę, iż załączenie jedynie umowy o udzielonym zamówieniu nie
będzie skutkowało uznaniem zamówienia za wykonane należycie.
- Zamawiający nie uzna dokumentu na potwierdzenie należytego wykonania usługi z treści
którego wynika, iż jest ono nadal ,,wykonywane."
- Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły:
,,spełnia - nie spełnia".
UWAGA 1:
Dokument, o którym mowa w ust. 2 pkt 2) winien być przedstawiony w formie oryginału lub
kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę z umieszczoną
klauzulą ,,za zgodność z oryginałem".
UWAGA 2:
Wykonawca w odpowiedzi na niniejsze zaproszenie składa jedynie Druk ,,Formularz oferty"
UWAGA 3:
W przypadku, gdy Wykonawca nie złożył na wezwanie dokumentów, o których mowa w ust.
2 niniejszego rozdziału lub gdy te dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą
wskazane przez Zamawiającego wątpliwości - Zamawiający może wezwać do ich
uzupełnienia lub poprawienia w terminie przez siebie wskazanym.
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który nie uzupełni lub nie poprawi
dokumentów, o których mowa w ust. 2 niniejszego rozdziału w terminie wskazanym przez
Zamawiającego.
VII. Termin związania ofertą:
Termin związania wykonawcy złożoną ofertą wynosi 14 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.
VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
1. Zamawiający porozumiewa się z Wykonawcą: pisemnie, telefonicznie, faksem lub drogą
elektroniczną.
IX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego ogólne warunki umowy
lub wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim
umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.
Zamawiający wymaga, aby wykonawca zawarł z nim umowę, zgodnie ze wzorem, który
stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia.
Informacje końcowe.
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień zaproszenia na
każdym etapie niniejszego postępowania.
2) Zamawiający może wezwać Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez niego do
złożenia wyjaśnień dotyczących ceny oferty, jeżeli cena złożonej oferty wydaje się
rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości
zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia.
3) Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli
dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta
zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
4) W przypadku, gdy Wykonawca nie złożył wymaganego pełnomocnictwa albo złożył
wadliwe pełnomocnictwo - Zamawiający może wezwać do jego złożenia w terminie
przez siebie wskazanym.
5) Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złoży pełnomocnictwa w terminie
wskazanym przez Zamawiającego.
6) Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania do wyjaśnień treści złożonej oferty.
7) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty w szczególności
w przypadku, gdy nie będzie odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, o którym
mowa powyżej (pkt 6).
8) O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawców, którzy
złożyli oferty w niniejszym postępowaniu drogą mailową na adres wskazany
w ,,Formularzu Oferty".
9) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym
etapie bez podania przyczyn.
10) Do niniejszego postępowania z uwagi na jego wartość nie ma zastosowania ustawa
prawo zamówień publicznych.

Kontakt:
2. Informacji dotyczących zamówienia udzielają osoby uprawnione do porozumiewania się
z wykonawcami: Pani Patrycją Kowalska lub Klaudia Wilk.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.