Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3623z ostatnich 7 dni
15490z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup materiałów/surowców

Przedmiot:

Zakup materiałów/surowców

Data zamieszczenia: 2019-07-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: RADPOL SA
ul. Stefana Batorego 14
77-300 Człuchów
powiat: człuchowski
+48 504 029 222
glukaszewicz@radpol.com.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1193977
Województwo: pomorskie
Miasto: Człuchów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-07-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup materiałów/surowców do prób tłoczenia rury HDPE z barierą.
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów/surowców do prób tłoczenia rury HDPE z barierą.
Cel zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów/surowców do prób tłoczenia rury HDPE z barierą.
Przedmiot zamówienia
Dostawa 1375 kg granulatu EVOH o zawartości grup polietylenowych minimum 44% do zakładu zamawiającego Radpol S.A. Kolonia Prawiedniki 57, 20-515 - Lublin, w terminie do 31/07/2019. Dostawa na warunkach DDP Incoterms 2010. Z dostawą wymagane są dokumenty jakościowe: karta charakterystyki produktu oraz karta techniczna produktu.

CPV: 24500000-9

Dokument nr: 1193977

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 12-07-2019
Miejsce i sposób składania ofert
1. Ofertę w formie pisemnej należy złożyć: osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: RADPOL SA, ul. Stefana Batorego 14, 77-300 Człuchów z podaniem nazwy Oferenta, adresu oraz opisu ,,Zakup materiałów/surowców do prób." lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: glukaszewicz@radpol.com.pl
2. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj.: ul. Stefana Batorego 14, 77-300 Człuchów.
3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie oferty niezabezpieczonej
w powyższy sposób.
4. Termin składania ofert upływa dnia 19/07/2019 roku o godzinie 10.00.
5. Oferty, jakie wpłyną po terminie, zostaną zwrócone do Oferentów bez ich oceny, jako nieważne.
6. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: lubelskie Powiat: lubelski Miejscowość: Prawiedniki-Kolonia
Harmonogram realizacji zamówienia
Realizacja 14 dni od daty złożenia zamówienia.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kryteriach dla każdej części zamówienia odrębnie:
1. Cena (C)- 60 pkt
2. Termin realizacji (T) - 20 pkt
RAZEM 100 pkt
Punkty przyznane w poszczególnych kryteriach danej ofercie zostaną do siebie dodane.
Wykluczenia
Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane
z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia, w linii bocznej lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
RADPOL S.A.
Adres
Stefana Batorego 14
77-300 Człuchów
pomorskie , człuchowski
Numer telefonu
598342271
Fax
598342554
NIP
8430000202
Tytuł projektu
Ekspansja innowacji w RADPOL S.A. w Człuchowie - rozwój działalności badawczo - rozwojowej umożliwiającej wdrożenie innowacyjnych na skalę światową technologii i produktów
Numer projektu
RPPM.01.01.01-22-0112/16-00

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Grzegorz Łukaszewicz
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
+48 504 029 222

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.