Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3623z ostatnich 7 dni
15490z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Kontynuacja robót związanych z budową autostrady A1

Przedmiot:

Kontynuacja robót związanych z budową autostrady A1

Data zamieszczenia: 2019-07-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice
powiat: Katowice
Tel.: +48 322086250, Faks: +48 322598710
kat_sekretariat@gddkia.gov.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Kontynuacja robót związanych z budową autostrady A1 na odcinku węzeł Rząsawa węzeł Blachownia w zakresie robót zabezpieczających

Przedmiotem zamówienia jest kontynuacja robót związanych z budową autostrady A1 na odcinku węzeł Rząsawa - węzeł Blachownia w zakresie robót zabezpieczających.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Najtańsza oferta: 353 173 163.55 PLN / Najdroższa oferta: 550 401 987.90 PLN brana pod uwagę
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45200000
45233100
45221120
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polska, województwo śląskie

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

-- roboty ziemne wraz z górną warstwą nasypu,

-- warstwa mrozoochronna,

-- warstwa technologiczna,

-- podbudowa z chudego betonu,

-- nawierzchnia betonowa,

-- dokończenie kanalizacji deszczowej wraz z budową zbiorników retencyjnych ziemnych i separatorów,

-- nawierzchnia asfaltowa (podbudowa, warstwa wiążąca, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego) na przejazdach poprzecznych i dojazdach do obiektów inżynierskich,

-- warstwa SMA na łącznicach i obiektach inżynierskich w ciągu autostrady,

-- zabezpieczenie skarp i pasa rozdziału poprzez humusowanie i obsianie trawą,

-- krawężniki,

-- obiekty inżynierskie (z wyłączeniem obiektu WA 352 jezdnia lewa),

-- roboty wykończeniowe, tj.: izolacje, kapy chodnikowe, bariery zabezpieczające, krawężniki oraz przepusty,

-- sieci energetyczne w zakresie oświetlenia i telematyki.

Uzasadnienie:

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie działalności GDDKIA Oddział w Katowicach zawarł w dniu 12.10.15 roku Umowę z konsorcjum firm: 1) Salini Polska Sp. z o.o., 2) Salini Impregilo S.p.A., 3) Todini Costruzioni Generali S.P.A. na wykonanie zamówienia pn.: Budowa autostrady A1 na odcinku Tuszyn - Pyrzowice, odcinek F: węzeł Rząsawa (z węzłem) - węzeł Blachownia (z węzłem). W dniu 29.4.19 r., działając na podstawie Subklauzuli 15.2 Warunków Kontraktowych FIDIC oraz art. 491 i art. 636 w zw. z art. 656 kodeksu cywilnego GDDKiA odstąpiła od Kontraktu na realizację Odcinka F realizowanego przez wyżej wskazane podmioty tworzące konsorcjum z przyczyn dotyczących Wykonawcy. Przyczyną odstąpienia było nienależyte wywiązywanie się Wykonawcy z obowiązków kontraktowych, w szczególności istotne opóźnienia w prowadzeniu robót, a następnie zaprzestanie prowadzenia robót oraz niewywiązywanie się z obowiązków względem podwykonawców.

Zgodnie z treścią art. 62 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, jeśli ,,ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia nie wynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której wcześniej nie można było przewidzieć, nie można zachować terminów określonych dla przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem".

Za uzasadnieniem zastosowania w/w trybu przemawia kumulatywne spełnienie następujących przesłanek:

1. pilna potrzeba udzielenia zamówienia publicznego

Zgodnie z postanowieniami Kontraktu Czas na Ukończenie upływał w dniu 12.10.2018 roku. Następnie w związku z uznaniem Roszczeń Wykonawcy w części Czas na Ukończenie został przedłużony do dnia 3.7.2019 roku. Termin zakończenia realizacji inwestycji, zgodnie z ostatnim harmonogramem Wykonawcy, to 17.12.2019 r., przy czym zapewnienie przejezdności Trasy Głównej autostrady A1 na odcinku od km 416+500 do km 437+800 Wykonawca planował w dniu 24.10.2019 r.

Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków, dalszy ciąg uzasadnienia znajduje się w Sekcji IV.1.1 i VI.3 Ogłoszenia. Pełne uzasadnienie faktyczne i prawne wraz z niniejszym ogłoszeniem znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego: https://www.gddkia.gov.pl/pl, w zakładce: zamówienia publiczne - aktualne, Oddział GDDKiA w Katowicach.

CPV: 45000000

Dokument nr: O.KA.D-3.2410.31.2019

Uwagi:
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji Kontraktu / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Przedłużenie okresu gwaranacji jakości na następujące elementy: nawierzchnie z betonu cementowego / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zadanie pn.: ,,Budowa Autostrady A1 na odcinku Pyrzowice - Częstochowa w ramach którego, realizowany jest odcinek F węzeł ,,Rząsawa" (z węzłem) - węzeł ,,Blachownia" (z węzłem)", jest współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (nazwa programu: Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice - Częstochowa POIŚ.03.01.00-00-0015/16-00).

II.2.14)Informacje dodatkowe

V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Konosrcjum Firm: 1. Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (Lider)
Wysoka, ul. Lipowa 5A
Wrocław
52-200
Polska
Kod NUTS: PL51
Wykonawcą/koncesjonariuszem będzie MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
2. Budimex Spółka Akcyjna (partner)
ul. Stawki 40
Warszawa
01-040
Polska
Kod NUTS: PL91
Wykonawcą/koncesjonariuszem będzie MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
3. Budpol Sp. z o.o. (partner)
ul. Kopalniana 12J
Częstochowa
42-271
Polska
Kod NUTS: PL22
Wykonawcą/koncesjonariuszem będzie MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Najtańsza oferta: 353 173 163.55 PLN / Najdroższa oferta: 550 401 987.90 PLN brana pod uwagę
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia/części/koncesji przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa

Kontakt:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
Katowice
40-017
Polska
Tel.: +48 322086250
E-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl
Faks: +48 322598710
Kod NUTS: PL22

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.