Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
680z dziś
4545z ostatnich 7 dni
15808z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa boiska

Przedmiot:

Budowa boiska

Data zamieszczenia: 2019-07-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Państwowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Metalowego POMET Wronki
ul. Partyzantów 5
64-510 Wronki
powiat: szamotulski
tel. (+48) 67 25 40 431
sekretariat@pomet-wronki.com.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Wronki
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-07-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa boiska wielofunkcyjnego na potrzeby dydaktyczne w Ośrodku Szkolenia Służby
Więziennej w Kulach

1. Szczegółowy zakres i warunki realizacji zamówienia przedstawiają:
- Formularz ofertowy - załącznik nr 1
- Projekt budowlany, projekt wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
budowlanych, informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, przedmiar;
- Wzór umowy - załącznik 2 do zaproszenia,

Składanie ofert:
Termin i sposób złożenia ofert: ofertę należy złożyć pisemnie do dnia 12.07.2019 roku, w siedzibie
Zamawiającego. Dopuszczalne jest przesłanie oferty na adres mailowy
sekretariat@pomet-
wronki.com.pl w formie PDF z podpisem osoby upoważnionej.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do 30.09.2019 r.

Wymagania:
3. Okres gwarancji (jeśli dotyczy): 36 miesięcy od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót.
4. Warunki płatności: przelew 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury.
5. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.
Zaproponowane ceny będą porównane z innymi. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę
zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik nr 2 do zaproszenia. Od decyzji
Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.
Elementy niewycenione, a wynikające wprost z dokumentacji (kosztorys ofertowy, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robót) Zamawiający uzna za wycenione i ujęte w ofercie (cena
ryczałtowa), bez możliwości jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy z tego tytułu.
W związku z powyższym wymagane jest od Wykonawców wnikliwe sprawdzenie dokumentacji,
oraz zaleca się zapoznanie z warunkami panującymi na terenie.
6. Wymagane dokumenty:
o Formularz ofertowy wypełniony i podpisany przez Wykonawcę - załącznik nr 1.
o Aktualny wydruk z właściwego rejestru CEIDG lub KRS albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
o Dokumenty potwierdzające posiadanie pełnomocnictwa osób składających ofertę, o ile nie
wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.
7. Oferta powinna zawierać:
nazwę i adres wykonawcy,
- NIP,
- REGON,
ofertę wykonania przedmiotu zamówienia ze wskazaniem:
Ceny netto w zł w tym słownie,
Podatek VAT w zł w tym słownie,
Cenę brutto w zł w tym słownie,
Oświadczenie o zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszeniu do
niego Zastrzeżeń.
- Termin realizacji zamówienia,
- Okres gwarancji Gęśli dotyczy),
- Potwierdzenie terminu realizacji zamówienia do wskazanego przez Zamawiającego dnia,
- Wyrażenie zgody na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym,
- Datę sporządzenia oferty,
- Podpis i pieczęć wykonawcy lub osoby upoważnionej.
Zainteresowanych zapraszamy do wizji lokalnej przedmiotu zlecenia po uprzednim telefonicznym
ustaleniu terminu spotkania.
10. Kryterium wyboru ofert będzie najniższa cena brutto.
11 .Ważność składanej oferty minimum 30 dni.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.