Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3626z ostatnich 7 dni
15493z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2019-07-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Mogilany
Rynek 2
32-031 Mogilany
powiat: krakowski
tel.: 12 270 10 13 12 270 12 45 fax: 122701677,tel.12 2701013wew.239
zp@mogilany.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Mogilany
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-07-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wójt Gminy Mogilany, działając zgodnie z Zarządzeniem nr 61/2014 Wójta Gminy Mogilany z dnia 17 kwietnia 2014 roku, w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro zaprasza do złożenia oferty na wyżej wymienione zadanie zgodnie z załączonym formularzem cenowym.

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: ,,Stabilizacja osuwiska i odbudowa drogi gminnej nr K600614 (działka 49 w Brzyczynie) w km 0+060-0+080 w Brzyczynie" realizowanej na podstawie decyzji nr 3.2016 o zezwoleniu na realizacje drogi z dnia 26.01.2016 roku pn.: ,,Rozbudowa drogi gminnej nr K600614 polegająca na budowie konstrukcji oporowej, rozbudowie drogi gminnej w hm 0+03,38 - hm 1+12,00 oraz przebudowie sieci wodociągowej, gazowej i teletechnicznej w ramach inwestycji pod nazwą: ,,Stabilizacja i odbudowa drogi gminnej nr K600614 (działka nr 49) na długości około 100 m (początek osuwiska około 30 m od drogi powiatowej nr K2174) w miejscowości Brzyczyna, gmina Mogilany" w branżach:
1) Zadanie 1. konstrukcyjno-budowlanej;
2) Zadanie 2. teletechnika
3) Zadanie 3. Instalacyjnej gaz

Zakres inwestycji wg projektu budowlanego

2. Zakres wymaganych uprawnień:
1) Zadanie 1. Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.), lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego.
2) Zadanie 2. Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjna w zakresie sieci, instalacji teletechnicznych, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.), lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego.
3) Zadanie 3. Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.), lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego.

3. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie nadzoru inwestorskiego zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.), a w szczególności:
1) Kontrolę zgodności wykonanych robót z dokumentacją techniczną, przedmiarami robót, kosztorysem ofertowym oraz zgodności z umową zawartą z generalnym wykonawcą i przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym.
(Z dokumentacją techniczną można zapoznać się osobiście przed złożeniem oferty
w siedzibie Urzędu Gminy Mogilany - adres: Rynek 2, 32-031 Mogilany, pokój nr 19).
2) Kontrolę zgodności robót budowlanych z warunkami technicznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z późn. zm.).
3) Kontrolę zgodności wykonanych robót ze szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.
4) Kontrolę wbudowanych materiałów w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wymogami określonymi w artykule 10 ustawy Prawo Budowlane.
5) Obowiązkowa obecność przy przekazaniu placu budowy.
6) Obecność na budowie przynajmniej trzy razy w tygodniu (potwierdzona wpisem w dzienniku budowy) oraz na wezwanie Zamawiającego w przypadku wystąpienia istotnych okoliczności.
7) Dokonywanie stosownych wpisów w dzienniku budowy odnośnie:
a) zakresu wykonywanych robót,
b) odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu,
c) zakończenia robót i gotowości do odbioru.
8) Uczestniczenia w pracach komisji dotyczących przedmiotowej inwestycji i naradach koordynacyjnych.
9) Dokonywanie czynności odbiorów częściowych i odbioru końcowego z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, oraz sprawdzanie dokumentów przekazywanych Zamawiającemu.
10) Prowadzenie rozliczeń finansowych etapów budowy, sprawdzanie obmiarów wykonanych robót, zgodności cen jednostkowych z ofertą, kosztorysów powykonawczych, zgodności z harmonogramem finansowo-rzeczowym oraz rozliczenia całej inwestycji z wykonawcą robót i inwestorem.
11) Sprawdzenie i zatwierdzenie do wypłaty faktur za wykonane roboty.
12) Uzgadnianie z projektantem zmian projektowych wynikających podczas prowadzonych prac.
13) Udziału w rozpatrywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wynikłych podczas realizacji inwestycji, a w razie potrzeby udział w procedurze spornej tj. doradztwo, wydawanie ekspertyz technicznych, opiniowanie dokumentów, udział w spotkaniach związanych z procedurą sporną.
14) Szczegółowy zakres robót określony został w dokumentacji projektowej- do wglądu
w budynku UG Mogilany, Rynek 2 pokój nr 19 w godzinach pracy urzędu.
4. Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej będzie należała również funkcja koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego w zakresie różnych specjalności na budowie - zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, tj. art. 27.
6. Wartość inwestycji na podstawie Informacji z otwarcia ofert, zgodnie z kosztorysem ofertowym złożonym przez Wykonawcę na wykonanie robót budowlanych wynosi:
1 190 171,05 netto (1 463 910,39 zł brutto), w tym:
Zadanie 1. konstrukcyjno - budowlanej (nośna) - 1 156 374,81 zł netto
(1 422 341,02 zł brutto)
Zadanie 2. Roboty instalacyjne teletechnika - 19 549,48 zł netto (24 045,86 zł brutto)
Zadanie 3. Roboty instalacyjne -gaz - 14 246,76 zł netto (17 523,51 zł brutto)

Dokument nr: ZP. 271.2.137.2019

Otwarcie ofert: 13. Odczytanie ofert nastąpi 11.07.2019r. o godz. 09:30 w Urzędzie Gminy Mogilany,
Rynek 2 w pok. 3B (parter)

Składanie ofert:
11. Ofertę wraz z formularzem cenowym (wg załączonego wzoru ) prosimy złożyć do dnia 11.07.2019r. do godz. 09:00.
Ofertę można złożyć:
- elektronicznie na: zp@mogilany.pl - osobiście w siedzibie Zamawiającego, Dziennik Podawczy (I piętro), w godzinach pracy Urzędu,
tj.: poniedziałek - od 8:00 do 16:00; wtorek- piątek od 7:00 do 15:00
- pocztą, w zamkniętej kopercie na adres Zamawiającego z dopiskiem Oferta na:
,,Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: ,,Stabilizacja osuwiska i odbudowa drogi gminnej nr K600614 (działka 49 w Brzyczynie) w km 0+060-0+080 w Brzyczynie" w branżach: Zadanie 1. konstrukcyjno-budowlanej; Zadanie 2. teletechniczna; Zadanie 3. Instalacji gazowej.

Miejsce i termin realizacji:
5. Termin realizacji zadania:
1) Rozpoczęcie zadania - dzień podpisania umowy z Zamawiającym.
2) Planowane zakończenie zadania - 31.10.2019r.

Wymagania:
7. Wynagrodzenie za wykonaną usługę nadzoru inwestorskiego: Kwota brutto podana w ofercie (wynagrodzenie ryczałtowe).
8. Termin i sposób zapłaty: Zapłata za usługę w terminie 30 dni od daty złożenia poprawnie wystawionej faktury (rachunku) w Urzędzie Gminy Mogilany, po rozliczeniu wykonania poszczególnych etapów budowy, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym i po podpisaniu protokołu odbioru wraz z kosztorysem powykonawczym przez wykonawcę robót, przedstawiciela zamawiającego oraz inspektora nadzoru. Wynagrodzenie wyliczone będzie zgodnie z zakresem odbieranych robót (% robót odbieranych w stosunku do robót całkowitych ,,x" wynagrodzenia umownego).

9. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Fakturę Wykonawca wystawi na:
Nabywca: GMINA MOGILANY, Rynek 2, 32-031 Mogilany, NIP 9442246027
Odbiorca: Urząd Gminy Mogilany, Rynek 2, 32-031 Mogilany

Uwagi:
14. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Mogilany, reprezentowana przez Wójta Gminy Mogilany, adres: Rynek 2, 32-031 Mogilany, tel. 12 2701013, email: gmina@mogilany.pl,
kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - e-mail: odo.dmarek@onet.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zmianami ), dalej ,,ustawa Pzp";
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres co najmniej 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
10. Osoba do kontaktu: Piotr Zagórski tel. 12 2701013 wew. 239

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.