Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3625z ostatnich 7 dni
15491z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa parkingu

Przedmiot:

Budowa parkingu

Data zamieszczenia: 2019-07-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: MIEJSKI ZARZĄD DRÓG i TRANSPORTU w CZĘSTOCHOWIE
ul. Legionów 52
42-202 CZĘSTOCHOWA
powiat: Częstochowa
tel. 34 366 43 05 wew. 254
zp@mzd.czest.pl
Województwo: śląskie
Miasto: CZĘSTOCHOWA
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-07-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DO
WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH
Zaproszenie do składania ofert
Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania
ofertowego na:
Budowa parkingu przy ul. Ossolińskiego wzdłuż bloku 5 i 9
I. Opis przedmiotu zamówienia
Zakres robót obejmuje budowy dwóch zestawów stanowisk postojowych prostopadłych do
ul. Ossolińskiego:
-parking A wzdłuż bloku nr 5 -11 stanowisk +1 szt. dla niepełnosprawnych
- parking B wzdłuż bloku nr 9 -10 stanowisk + 1 szt dla niepełnosprawnych
oraz budowę chodnika z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cem- piaskowej i
podbudowie kamiennej gr. 10 em
Parkingi na podbudowie kruszywa łamanego ograniczone krawężnikiem ulicznym

CPV: 45233220-7

Dokument nr: MZDiT.ZP.3411-224/2019

Składanie ofert:
Ofertę należy:
a) złożyć w formie pisemnej (osobiście; listem, na kancelarii Zamawiającego (pokój nr 18 )
na Formularzu Oferty w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 18 do dnia 2019-07-12 do
godz. 10:00.
b) opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem:
,,Nazwa Wykonawcy; Zapytanie ofertowe na: Budowa parkingu przy ul. Ossolińskiego
wzdłuż bloku 5 i 9. Znak sprawy: 224/2019; NIE OTWIERAĆ przed 2019-07-12
godz.10:00"

Miejsce i termin realizacji:
II. Termin realizacji zamówienia / umowy: 30.09.2019

Wymagania:
V. INNE DANE
1. Kryteria oceny ofert:
a) Cena-100%:
Kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez
Wykonawcę na Formularzu oferty. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną z pośród ofert nie
podlegających odrzuceniu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do dokumentów potwierdzających uprawnienia
niezbędne do realizacji niniejszego zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert, negocjacji warunków
umowy oraz odstąpienia od wyboru ofert bez podania przyczyny.
Najpóźniej w dniu podpisania umowy należy przedłożyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub
centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru lub ewidencji w celu udokumentowania właściwej reprezentacji Wykonawcy.

Kontakt:
Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
1 inż. EDWARD HIBNER - INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO
WU

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.