Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3626z ostatnich 7 dni
15493z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usunięcie drzew z dna i skarpy rzeki

Przedmiot:

Usunięcie drzew z dna i skarpy rzeki

Data zamieszczenia: 2019-07-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Zlewni w Zgorzelcu
ul. Słowackiego 9E
59-900 Zgorzelec
powiat: zgorzelecki
tel. 75 72 281 00
zz-zgorzelec@wody.gov.p
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Zgorzelec
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-07-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
w związku z prowadzonym postępowaniem o wartości nie większej niż 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pt.: Usunięcie drzew z dna i skarpy rzeki Lubsza w km 0+150 oraz 0+250 w m. Gubin.
5. Zakres zamówienia -- Opis przedmiotu zamówienia: usunięcie 1 szt. wywrotu drzewa z
dna rzeki Lubsza w km 0+150 w miejscowości Gubin usunięcie 1 szt. złamanego drzewa ze skarpy rzeki Lubsza w km 0+250 w miejscowości Gubin utylizacja całości pozyskanego materiału ze względu na brak wartości rynkowej, uprzątnięcie terenu po zakończeniu prac

Dokument nr: WR.ROZ.281.184.2019

Składanie ofert:
11. Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę należy złożyć do dnia 12.07.2019 roku, do godziny 12.00, w siedzibie Zamawiającego w Zgorzelcu, ul. Słowackiego 9E 59-900 Zgorzelec

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia: 14 dni od dnia podpisania umowy

Wymagania:
4. Kryteria wyboru ofert: cena 100%
6. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz formy jego wniesienia (jeżeli wymagane): ............nie jest wymagane ........................
7. Warunki gwarancji:...............nie dotyczy....................................................
8. Opis sposobu obliczenia ceny: .........kalkulacja indywidualna oferenta.........
9. Sposób przygotowania oferty i jej zawartość: Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją ,,Zapytanie ofertowe nr sprawy...........................
10. Dopuszczalność negocjacji i ich zakres: nie dotyczy
12. Dodatkowe informacje niezbędne do przygotowania oferty:
a) Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem : poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres : Państwowe Gospodarstwo wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zgorzelcu , ul. Słowackiego 9E 59-900 Zgorzelec
b) oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
c) oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
d) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert

Uwagi:
13. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, ze:
? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-844, ul. Grzybowska 80/82, REGON: 368302575, NIP: 527-282-56-16
? kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w PGW WP i o d :U w >d v. g o v.pl Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z zapytania ofertowego na zadania pt: Usunięcie wywrotów z koryta rzeki Czerwona woda w mieście Zgorzelec.
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), dalej ,,ustawa Pzp";
? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
? obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
? posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
-- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
9
-- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
? nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
-- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
14. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć oświadczenie o treści: Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu
[W przypadku gdy wykonawca nie przękapuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodni wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa].
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować umianą wyniku postępowania
O udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz n'e może naruszać integralności protokołu orazjego załączników.
" Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania zę środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Kontakt:
3. Osoby wskazane do kontaktu :Ryszard Werecki - kierownik Nadzoru Wodnego w Lubsku

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.