Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3625z ostatnich 7 dni
15491z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont szlaku w rejonie kopuły szczytowej

Przedmiot:

Remont szlaku w rejonie kopuły szczytowej

Data zamieszczenia: 2019-07-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Tatrzański Park Narodowy
Kuźnice 1
34-500 Zakopane
powiat: tatrzański
telefon : 18 20-632-03
przetargi@tpn.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Zakopane
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-07-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Nazwa zamówienia

Remont szlaku w rejonie kopuły szczytowej Giewontu

Opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku do ogłoszenia.

Kategoria ogłoszenia

Roboty Budowlane

Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia

Województwo małopolskie, Powiat Tatrzański, gmina: Zakopane, Kuźnice

Dokument nr: ZP/450/2019

Otwarcie ofert: Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

Specyfikacja:
adres strony TPN : www.tpn.pl

Składanie ofert:
Termin składania ofert

11 lipca 2019, godz.: 9:00
Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego, sekretariacie Dyrektora w budynku pod adresem Kuźnice 1 w Zakopanem lub drogą mailową na adres przetargi@tpn.pl.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia

31 lipca 2019 r.
- Termin wykonania robót - czas liczony w dniach. Termin wykonania nie może przekroczyć dnia 31.07.2019

Wymagania:
Wymagania dotyczące oferty

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Oferta musi być sporządzona czytelnie i według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik do ogłoszenia.

Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

Na ofertę składają się:

- Formularz zawierający cenę ofertową netto i brutto za całość zamówienia
- Termin wykonania robót - czas liczony w dniach. Termin wykonania nie może przekroczyć dnia 31.07.2019

- Kosztorys ofertowy
Sposób obliczenia ceny

Zaoferowana cena jest ceną ryczałtową i musi zawierać wszelkie koszty wykonawcy związane z prawidłową i właściwą realizacją przedmiotu zamówienia, przy zastosowaniu obowiązujących norm, z uwzględnieniem ewentualnego ryzyka wynikającego z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty.

Cena musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty.

Błąd w obliczeniu ceny, którego nie można poprawić spowoduje odrzucenie oferty, w tym przypadku Zamawiający zastosuje wykładnię art. 87 ust. 2 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Oferty niekompletne zostaną odrzucone.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyny.

Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

Z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa na wykonanie zamówienia.
Komunikacja

Zamawiający dopuszcza, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywała się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną - pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
adres poczty elektronicznej: przetargi@tpn.pl.

Uwagi:
Zamawiający nie przewiduje okoliczności na podstawie, których termin ten mógłby ulec przedłużeniu.

Załączniki

Wzór oferty
Przedmiar robót

Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Zamawiający nie określił warunków udziału w postępowaniu
Ocena oferty

Ocena będzie wyliczona wg następującego wzoru gdzie:Cn - najniższa cena spośród otrzymanych ofertCb - cena badana gdzie:Cn - najkrótszy termin realizacji zamówienia (dni)Cb - termin badany Najkorzystniejszą ofertą będzie ta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej ,,RODO", informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tatrzański Park Narodowy, dalej ,,my" lub ,,TPN";

Nasze dane kontaktowe:

- Tel: (+48) 18-20-23-200,

- Adres: Kuźnice 1, 34-500 Zakopane,

- E-mail: sekretariat@tpn.pl,

- Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych listownie pod wskazanym wyżej adresem lub przez e-mail: daneosobowe@tpn.pl;

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, a w przypadku wyboru Pani/Pana oferty (lub podmiotu, który Pani/Pan reprezentuje) w celu wykonania umowy. Podstawą ich przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych osobowych do podjęcia działań na żądanie osoby, której dotyczą przed zawarciem umowy oraz do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną. W stosunku do reprezentantów strony umowy podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes w zawarciu i realizacji umowy z drugą stroną.

3. Ponadto w przypadku wyboru Pani/Pana oferty Pani/Pana dane osobowe mogą być dalej przetwarzane w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i rachunkowego. Podstawą przetwarzania będą przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 800, ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 351, ze zm.),

4. Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać w celach archiwizacyjnych, zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 poz. 217 ze zm) oraz ewentualnie w celu związanym z naszymi roszczeniami lub roszczeniami przeciwko nam, na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w dochodzeniu i obrony przed roszczeniami.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty przetwarzające, działające na nasze zlecenie w zakresie usług informatycznych i usług archiwizacyjnych a także podmioty, których usługi są niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia postępowania i realizacji umowy np. podmioty świadczące usługi pocztowe, kurierskie. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być także inni odbiorcy danych, o ile ich upoważnienie wynika z przepisów prawa.

6. Ponieważ dokumentacja wytworzona przez Tatrzański Parki Narodowy stanowi wartość archiwalną, informujemy, że będziemy przechowywać dane osobowe na podstawie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz zgodnie z obowiązującą w Tatrzańskim Parku Narodowym Instrukcją kancelaryjną oraz Jednolitym rzeczowym wykazem akt, który przewiduje okres 5 - letni w przypadku udziału w procesie zamówień publicznych oraz 10 -letni w przypadku zawarcia umowy o zamówienie publiczne, liczone od roku następnego po roku, w którym sprawę załatwiono. Zniszczenie dokumentacji następuje na podstawie zgody właściwego archiwum państwowego, które w szczególnie uzasadnionych przypadkach może dokonać zmiany kategorii archiwalnej dokumentacji.

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest konieczne do wzięcia udziału w postępowaniu oraz zawarcia umowy.

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zawsze na warunkach i z zastrzeżeniem ograniczeń przewidzianych odpowiednimi przepisami RODO. Ponadto posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, które administrator przetwarza na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Celem skorzystania ze swoich praw prosimy o kontakt z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych.

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO

X.2. Zobowiązanie Wykonawcya) Wykonawca zobowiązuje się do przekazania w imieniu Zamawiającego wszystkim osobom fizycznym, których dane osobowe zostaną przekazane Zamawiającemu przez Wykonawcę w związku z udziałem w postępowaniu lub zawarciem i realizacją umowy o zamówienie publiczne (w szczególności pracownikom Wykonawcy lub podwykonawcom) informacji o przetwarzaniu danych osobowych wymaganych zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 RODO i przedłożenia Zamawiającemu oświadczeń o zapoznaniu się treścią informacji złożonych przez wszystkie te osoby, według wzoru stanowiącego załącznik do Ogłoszenia/zapytania ofertowego, wskazując w nim Wykonawcę jako źródło pochodzenia danych osobowych, którymi będzie dysponował Zamawiający

Klauzule dodatkowe
Informacje o postępowaniu będą zamieszczane na stronie http://bip.malopolska.pl/tpnzakopane w zakładce ,,Zamówienia publiczne poniżej 30 000 euro \\\\ 2019".

Kontakt:
Andrzej Gąsienica - Fronek 18 20-232-60

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.