Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3626z ostatnich 7 dni
15493z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Docieplenie główniej części dachu

Przedmiot:

Docieplenie główniej części dachu

Data zamieszczenia: 2019-07-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Iwanowice
Iwanowice Włościańskie 99
32-095 Iwanowice
powiat: krakowski
tel: (012) 388-40-03, faks: (012) 388-40-30, tel. (12) 388-40-03 w.19, fax. (12) 388-40-30
sekretariat@iwanowice.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Iwanowice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-07-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe dla zadania pn.: ,,Docieplenie główniej części dachu Szkoły Podstawowej w Celinach"
Dla zadania pn.:
,,Docieplenie główniej części dachu Szkoły Podstawowej w Celinach"

2) Przedmiot i zakres zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie docieplenia i remontu dachu wraz z wymiana instalacji odgromowej głównej części budynku Szkoły Podstawowej w Celinach
Lokalizacja inwestycji: Szkoła Podstawowa w Celinach 155 im. Św. Jana Bosko , gm. Iwanowice, dz. nr 245

Zakres prac:

Wykonanie zabudowy gzymsu
Obróbki blacharskie dachu
Uzupełnienie murów ogniowych i kolankowych
Przemurowanie kominów wraz z tynkami zewnętrznymi cementowo-wapiennymi
Ocieplenie ścian budynków styropianem o lambda min 0,038 i grubości 5 cm
Montaż wyłazu dachowego
Pokrycie dachu papa termozgrzewalna
Wykonanie izolacji przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii technicznej
Wykonanie izoklinów
przykrycie dachu styropapa termozgrzewalna jednostronnie laminowana gr 20cm
wykonanie wymiany instalacji odgromowej

Szczegółowy zakres prac został przedstawiony w przedmiarze prac załącznik nr. 4

Po zakończeniu robót remontowych Wykonawca uporządkuje budynek oraz teren wokół budynku (posegreguje oraz zutylizuje odpady, które powstaną w wyniku realizacji zadania).

Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca ma obowiązek dokonania pomiarów z natury. Zamawiający umożliwi Wykonawcy dokonanie oględzin miejsca wykonywania prac, w tym dokonywanie pomiarów, badań i wizji lokalnej, po wcześniejszym uzgodnieniu daty i terminu. Wizja lokalna zostanie wykonana na koszt własny Wykonawcy.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego udzieli Zamawiającemu rękojmi za wady w wykonanych robotach budowlanych oraz użytych materiałach na okres 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego.

Wykonawca w cenie ofertowej jest zobowiązany do wykonania wszystkich czynności, które są związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia z informacją o zakończeniu robót, kompletu dokumentów niezbędnych do zgłoszenia służbom odpowiedzialnym za proces wydania decyzji/postanowienia o zgodnym z przepisami Prawa Budowlanego zakończeniu robót budowlanych.
3.1 Odbiór wykonanych robót

a) Odbiór wykonanych robót zostanie dokonany przez komisję odbiorową, powołaną przez Zamawiającego w terminie do 7 dni roboczych, licząc od dnia pisemnego zgłoszenia wykonania przedmiotowych robót przez Wykonawcę,

b) Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który będzie zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru. Odbiór zostanie uznany za dokonany (końcowy) po potwierdzeniu przez Zamawiającego w w/w protokole bezusterkowego wykonania przedmiotu umowy, ewentualnie usunięcia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze,

c) Podpisany przez strony protokół odbioru przedmiotu zamówienia będzie stanowił podstawę do wystawienia rachunku przez Wykonawcę.

Dokument nr: IGKR.271.1.22.2019.MCh

Składanie ofert:
7) Miejsce oraz termin składania ofert
1) Ofertę w formie i treści zgodnej z niniejszym zaproszeniem należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Urząd Gminy Iwanowice, Iwanowice Włościańskie 99, 32-095 Iwanowice, na dzienniku podawczym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 12.07.2019 r. do godziny 10:00.
2) Oferty złożone po terminie pozostaną bez rozpoznania.

Miejsce i termin realizacji:
3) Wymagany termin wykonania zamówienia:

termin wykonania do 30.10.2019 r.

Wymagania:
4) W ofercie należy podać:

-Cenę brutto za wykonanie prac oraz jej części składowe

W cenie opracowania oferent winien uwzględnić całość kosztów niezbędnych do wykonania robót łącznie z materiałami.

Cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do całkowitego i efektywnego wykonania zamówienia.

5) Termin płatności:

14 dni od daty otrzymania faktury wraz z protokołem odbioru.

6) Opis sposobu przygotowania oferty:

Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

1) Wypełniony formularz Oferta według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia;

2) Oświadczenie o spełnieniu warunków według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.

Opis sposobu przygotowania oferty

1) Oferta oraz wszystkie dokumenty składane wraz z ofertą muszą być sporządzone w języku polskim.

2) Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce) opisanej następująco:

Oferta w postępowaniu:

,,Docieplenie główniej części dachu Szkoły Podstawowej w Celinach".

oraz zaadresowaną na adres Zamawiającego:

Gmina Iwanowice

Iwanowice Włościańskie 99

32-095 Iwanowice

3) Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić NAZWĘ I ADRES WYKONAWCY

4) Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

8) Ocena oferty:

1) Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe i inne polegające na niezgodności oferty z niniejszym zaproszeniem, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, z konsekwencją dokonanych zmian. O dokonaniu poprawek Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, danych i informacji,

3) Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli oświadczeń i dokumentów wymaganych w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Nie uzupełnienie na wezwanie Zamawiającego dokumentów lub oświadczeń w wyznaczonym terminie spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.
Kryterium oceny ofert

1) Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty dla każdej części Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny.

W kryterium ,,cena'' ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

2) Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych wcześniej ofertach.

3) Cena brutto zaoferowana przez Wykonawcę zawiera wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji umowy jakie poniesie Zamawiający w związku z realizacją niniejszego zamówienia.

4) Wykonawca określi cenę na podstawie opisu przedmiotu zamówienia.

5) Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia powinna być wyrażona w złotych (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

6) Cena będzie podlegała ocenie w ramach przyjętego kryterium oceny ofert.

7) Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie,

Warunki płatności.

Zapłata za wykonany przedmiot zamówienia jednorazowa, po ostatecznym odbiorze wykonanych robót -14 dni (ilość dni od daty dostarczenia faktury/rachunku).

9) Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców za pośrednictwem poczty elektronicznej z jednoczesnym zamieszczeniem informacji na stronie Urzędu www.iwanowice.pl.

10) Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą

1) Wszelka korespondencja związana z niniejszym postanowieniem prowadzona będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania na żądanie drugiej strony.

11) Unieważnienie postępowania

1) Zamawiający zastrzega sobie możliwości do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez wskazania przyczyny.

2) O unieważnieniu postępowania o udzielenia zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców:

a) którym wysłał zaproszenie do złożenia oferty;

b) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert, oraz zamieści na stronie internetowej, jeśli zaproszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej.

Kontakt:
2) Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami, upoważnia się:
Pana Michał Chudy

tel. (12) 388-40-03 w.19

fax. (12) 388-40-30

e-mail: mchudy@iwanowice.pl, sekretariat@iwanowice.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.