Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3623z ostatnich 7 dni
15490z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Całodobowa obsługa eksploatacyjna kotłowni

Przedmiot:

Całodobowa obsługa eksploatacyjna kotłowni

Data zamieszczenia: 2019-07-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zespół Szkół Rolniczych im. Wincentego Baranowskiego w Lututowie
ul. Klonowska 3
98-360 Lututów
powiat: wieruszowski
tel.: 43 871 40 47
zsrlut-sekretariat@wp.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Lututów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-07-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia stanowi całodobowa obsługa eksploatacyjna kotłowni, przez którą należy rozumieć następujące czynności :
a) dostarczenie odpowiedniego opału do kotłów wodnych opalanych biomasą
b) opalanie i nadzór kotłów
c) utrzymywanie odpowiedniej temperatury oraz poziomu wody
d) kontrolę rurociągów obiegowych zimnej i ciepłej wody
e) otwieranie i zamykanie zaworów zasilających i powrotnych wody
f) sprawdzanie powstających osadów oraz czyszczenie kotłów wodnych i czopuchów
g) czyszczenie rusztów i popielników
i) wywożenie popiołu w własnym zakresie
j) utrzymanie czystości powierzchni zewnętrznych kotłów, urządzeń pomocniczych, aparatury kontrolno-pomiarowej, narzędzi oraz samej kotłowni
k) konserwacja i przegląd kotłów po sezonie grzewczym

Składanie ofert:
7.Miejsce i termin złożenia oferty cenowej.
Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 11.07.2019 w Zespole Szkół Rolniczych w Lututowie ul. Klonowska 3 w sekretariacie szkoły do godziny 09:00.

Miejsce i termin realizacji:
3.Termin realizacji sezon grzewczy 2019/2020

Wymagania:
ZAPROSZENIE

do złożenia oferty cenowej na dostarczenie ciepła do obiektów Zespołu Szkół Rolniczych im. Wincentego Baranowskiego w Lututowie.

( na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r.
Prawo zamówień publicznych tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm. )

1. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej :
1) ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,
2) na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: ,,Oferta na dostarczenie ciepła do obiektów Zespołu Szkół Rolniczych im. Wincentego Baranowskiego w Lututowie ,,
3) ceny podane w ofercie mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
4) oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką ,
5) oferta musi dotyczyć całości zamówienia.
4. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się kryterium :
Cena - 100 %
Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który przedłoży ofertę zgodną z opisem przedmiotu zamówienia w niniejszym zaproszeniu i przedstawi najniższą cenę .
5. Oferta musi zawierać:
1) wypełniony formularz oferty wg załączonego wzoru,
2) kserokopię wpisu do właściwego rejestru uprawniającego do występowania w obrocie prawnym,
3) pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę jeżeli upoważnienie do podpisania oferty nie wynika z dokumentu stwierdzającego status prawny oferenta tj. z właściwego rejestru. Pełnomocnictwo musi być wystawione na reprezentanta wykonawcy i podpisane przez osoby do tego upełnomocnione.
4) Wykaz osób uprawnionych do obsługi kotłowni , które taki nadzór będą sprawować w ZSR w Lututowie z potwierdzonymi kwalifikacjami oraz zatrudnionymi na czas zgodny z przedmiotem zamówienia .
6. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie cenowej.
Cena musi obejmować wszelkie koszty jakie poniesie wykonawca w związku z realizacją zamówienia określonego w pkt 2 niniejszego zaproszenia do złożenia oferty w tym koszt dostawy paliwa ( biomasy) do ZSR w Lututowie. Cena musi obejmować podatek od towarów i usług.
Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis : ,, Oferta na dostarczanie ciepła do obiektów Zespołu Szkół Rolniczych im. Wincentego Baranowskiego w Lututowie ".
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert.

9. Informacje dotyczące zawierania umowy:
W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty wybrany wykonawca będzie obowiązany podpisać umowę. O dokładnym miejscu i terminie podpisania umowy wybrany wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie.
Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie zakończenie niniejszego postępowania bez wybrania którejkolwiek ze złożonych ofert.

Kontakt:
8. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest: Robert Majchrowicz - dyrektor szkoły

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.