Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3623z ostatnich 7 dni
15490z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont pomieszczeń

Przedmiot:

Remont pomieszczeń

Data zamieszczenia: 2019-07-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Ośrodek Pomocy Społecznej Dział Pomocy Środowiskowej
ul. Partyzantów 7
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
powiat: nowodworski (mazowiecki)
tel. (22) 775-27-30, fax. w. 109
sekretariat@opsndm.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Nowy Dwór Mazowiecki
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-07-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na remont pomieszczeń w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Utworzenie lub wyposażenie Klubu
Senior+"w Nowym Dworze Mazowieckim"
Przedmiot zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń.
2. Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1A do Ogłoszenia o zamówieniu.
3. Zadanie inwestycyjne, o którym mowa w pkt. 1 realizowane jest w ramach zadania budżetowego pn. Utworzenie Dziennego Domu ,,Senior+", którego przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy części parterowej budynku użyteczności publicznej, znajdującym się w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Partyzantów 7.
Celem zadania jest wykorzystanie istniejących pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych zlokalizowanych w parterze budynku i optymalne zaadaptowanie na utworzenie Dziennego Domu ,,Senior +" w ramach Rządowego Programu Wieloletniego ,,Senior+" na lata 2015-2020 Edycja 2019. Zadaniem Dziennego Domu Senior + będzie stworzenie warunków dla ludzi starszych i niepełnosprawnych do wspólnych działań integracyjnych, rozwoju aktywnych form uczestnictwa w życiu społecznym w celu przeciwdziałania ich izolacji i wykluczeniu.
Pomieszczenia przeznaczone na Dzienny Dom ,,Senior +" zostaną przebudowane/wyremontowane i dostosowane do osób w podeszłym wieku i mających problemy z poruszaniem się. Głównym celem przebudowy jest dostosowanie do standardu funkcjonalnego - użytkowego i współczesnych wymagań techniczno-budowlanych lokali przeznaczonych na Dzienny Dom pobytu dla seniorów. Zamierzenie inwestycyjne wymagać będzie zmiany sposobu użytkowania.
3. Przewiduje się wykonanie nw. robót budowlanych:
- wyburzenie ściany,
- demontaż częściowy sufitu,
- przeróbka i montaż sufitu,
- zabudowy gipsowo - kartonowe,
- uzupełnienie podłogi,
- naprawy gipsowe,
- zapewnienie konteneru na gruz,
- zapewnienie zabezpieczeń i rusztowań,
- malowanie pomieszczeń,
- przeróbki elektryczne,
- wymiana oświetlenia,
- montaż oświetlenia zewnętrznego,
- wybicie otworu drzwiowego - łazienka,
- montaż drzwi - łazienka, -skucie glazury,
- montaż ścianki, -montaż glazury,
- przeróbki hydrauliczne,
- biały montaż sanitarny,
- ścianka aluminiowa z szybami,
- szyld zewnętrzny podświetlany z nap[isem klub seniora z montażem,
- ścianka składana systemowa,
- malowanie stołówki,
- zabezpieczenie malarskie.

Składanie ofert:
Ofertę cenową sporządzoną na Formularzu oferty (zał. nr 1) wraz z załącznikami należy złożyć w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Partyzantów 7,05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, w pok. Nr 26 Sekretariat, w terminie do dnia 11 lipca 2019 r. do godz. 8:00
lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@opsndm.pl do dnia 3 lipca 2019 roku.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia: przewidywany do dnia 31 sierpnia 2019r.

Wymagania:
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych usług oraz ich wykonania ze sztuką budowlaną i z obowiązującymi przepisami prawa.
III. Wymagania w stosunku do Wykonawcy
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędną do wykonania niniejszego zamówienia.
1.2. Posiadają odpowiedni potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania niniejszego zamówienia.
1.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia.
1.4. Nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
2. Potwierdzeniem spełnienia warunków, o których mowa w pkt. 1 jest:
2.1. Posiadanie doświadczenia zawodowego- dokumenty.
IV. Przygotowanie oferty
1. Ofertę należy sporządzić zgodnie z formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
2. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej i być podpisana przez osobę uprawnioną.
3. W przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba inna niż wynika to z dokumentów rejestrowych, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, zgodne z wymaganiami Kodeksu cywilnego upoważniające do wykonania tej czynności
4. Do oferty należy dołączyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. III. 3.
5. Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia powinny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela. Zakres reprezentacji przedsiębiorcy musi wynikać z dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę.
6. Kserokopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
7. Koszty sporządzenia i złożenia oferty ponosi Wykonawca.
8. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę obejmującą całość usług, o których mowa w pkt. 1.1. zaproszenia.
V. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
1. Cenę oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca wskaże w Formularzu oferty (zał. nr 1 do zaproszenia).Wykonawca zobowiązany jest do właściwego wypełnienia druku oferty i załączników do oferty. Dane zawarte w ofercie są podstawą weryfikacji Wykonawcy.
2. Cena oferty ma być wyrażona w PLN jako cena brutto. Cena musi obejmować wszystkie koszty i opłaty, jakie powstaną w związku z wykonaniem zamówienia, w tym w szczególności: czynności uznane przez Wykonawcę jako niezbędne do prawidłowego wykonania usługi przez cały okres pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, opłaty niewymienione, które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia, w tym ubezpieczenia, wszelkie podatki, w tym należny podatek VAT, ewentualne opusty oraz pozostałe składniki cenotwórcze.
3. Jeżeli ofertę złoży osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w cenę oferty należy wyliczyć składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy, które to Zamawiający, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zobowiązany byłby naliczyć i odprowadzić.
4. Cenę za wykonanie zamówienia należy wyliczyć wg. kalkulacji własnej. W cenie ofertowej należy uwzględnić wszelkie koszty, jakie Wykonawca przewiduje ponieść na wykonanie usługi.
5. Jeżeli Wykonawca deklaruje zamiar zlecenia części zamówienia Podwykonawcy winien wraz z ofertą przedłożyć dokumenty potwierdzające posiadanie przez podwykonawcę wymaganych uprawnień oraz aktualny dokument potwierdzający przynależność do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.
6. Wykonawca zobowiązany jest do stawienia na budowie na każde telefoniczne lub pocztą elektroniczną wezwanie przedstawiciela Zamawiającego w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń wymagających obecności inspektora nadzoru na terenie budowy.
2. Oferty złożone po terminie wyznaczonym do składania ofert nie będą rozpatrywane.
3. Wykonawca może przed upływem terminu na składanie ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę, składając pisemny wniosek do Zamawiającego.
VII. Kryteria oceny ofert i ocena ofert
1. Zamawiający dokona oceny ofert ważnych, spełniających wymagania określone w zaproszeniu, na podstawie poniższego wzoru: C = Cmin/Cox 100%
gdzie:
c liczba punktów za kryterium ,,cena"
Cmin najniższa cena oferty brutto z ocenianych ofert (zł)
Co cena oferty brutto określona w badanej ofercie (zł)
5. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
6. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert. Zamawiający spośród tych ofert może wybrać ofertę z najniższą ceną lub przeprowadzić dodatkowe negocjacje.
VIII. Inne postanowienia
1. W toku rozpatrywania ofert cenowych Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty cenowej oraz prowadzić dodatkowe negocjacje z Wykonawcami, którzy odpowiedzieli na zapytanie ofertowe.
2. Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej informacje o złożonych ofertach, podając nazwy i adres Wykonawców oraz ceny ofert.
3. Zamawiający drogą elektroniczną powiadomi o wyborze Wykonawcę, którego oferta cenowa zostanie wybrana oraz zamieści informację na swojej stronie internetowej.
4. Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny. Z tego tytułu, w stosunku do Zamawiającego, nie będą przysługiwać Wykonawcy żadne roszczenia.
5. Forma udzjelenia zamówienia - umowa.
6. Istotne postanowienia i warunki, które zostaną wprowadzone do treści umowy zawiera projekt umowy - zał. nr 2 do niniejszego zaproszenia. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą wg wzoru zawartego w załączniku nr 2.
7. Zamawiający Informuje, że odmowa podpisania umowy przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana w niniejszym postępowaniu, z jego winy, może skutkować, że w kolejnych postępowaniach nie będzie rozpatrywana (będzie podlegać odrzuceniu).

Uwagi:
IX. Informacja dotycząca ochrony danych osobowych
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) - dalej RODO Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim informuje, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Partyzantów 7, tel. 22 775-27-30 e-mail: sekretariat@opsndm.pl,
2. Siedziba Administratora: Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Partyzantów 7,05-100 Nowy Dwór Mazowiecki,
3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych- iod@opsndm.pl
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty uczestniczące w realizacji umowy oraz wszyscy którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1986) a także podmioty przetwarzające dane na podstawie zawartych umów.
6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres obowiązywania umowy, a następnie 10 lat po zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Okres ten dotyczy również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy/ zlecenia).
7. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.
11. nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.