Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3626z ostatnich 7 dni
15493z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie prac malarskich

Przedmiot:

Wykonanie prac malarskich

Data zamieszczenia: 2019-07-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Biuro Obsługi Urzędu
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 22 695-60-61 fax. 22 695-60-62, 48 36-20-921, 48 36-20-390
bou@mazowieckie.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-07-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
I. Przedmiot zapytania
Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie prac malarskich w 39 pomieszczeniach biurowych, zgodnie z załącznikiem nr 2, użytkowanych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Delegaturę - Placówkę Zamiejscową w Radomiu w budynku usytuowanym w Radomiu przy ul. Żeromskiego 53.
Prace malarskie polegać będą w szczególności na: 1) wykonaniu przecierki ścian z ewentualnym podszpachlowaniem , 2) dwuwarstwowego wymalowania ścian i sufitów farbą Dulux Easy Care kolor czar alabastru o łącznej powierzchni 3 500 m2, 3) zamawiający przewiduje konieczność wystawienia mebli na korytarz, 4) uprzątnięcia terenu po wykonanych pracach malarskich, 5) Zamawiający przewiduje wykonanie w pierwszym etapie prace malarskie w 12 pomieszczeniach o numerach: 201, 202, 203, 204, 287, 287A, 288, 293, 294, 295A, 359A i 359B o łącznej powierzchni 1 100 m2, 6) kolejne etapy prac Zamawiający będzie na bieżąco uzgadniał z Wykonawcą.

Dokument nr: BOU-II.2512.174.2019.MR

Specyfikacja:
V. Miejsce i sposób uzyskania informacji określających szczegółowe wymogi dotyczące przedmiotu zapytania oraz umówienie terminu wizji lokalnej:
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Delegatura-Placówka Zamiejscowa w Radomiu
ul. Żeromskiego 53; 26-600 Radom

Składanie ofert:
7. Ofertę należy dostarczyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego w terminie do 12 lipca 2019 r. do godz. 1200 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bou@mazowieckie.pl

Miejsce i termin realizacji:
II. Termin realizacji przedmiotu zapytania, termin płatności 1. Termin wykonania prac pierwszego etapu do 31 sierpnia 2019 r. 2. Termin wykonania kolejnego etapu po uzgodnieniu pomiędzy stronami.

Wymagania:
3. Termin płatności: należność za wykonaną usługę zostanie uregulowana przelewem bankowym, w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień złożenia zlecenia płatności w banku Zamawiającego.
III. Wymagania dotyczące złożenia oferty, kryterium oceny 1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. 2. Oferta musi być zgodna z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym. 3. Wykonawca zobowiązany jest podać cenę ryczałtową za pomalowanie jednego pomieszczenia. 4. Oferta powinna zawierać cenę netto i brutto, wyrażoną w złotych polskich z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, za wykonanie całości prac malarskich. Podana cena pomalowania jednego pomieszczenia jest ceną ryczałtową, uwzględniającą wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia lub jego części. Wykonawcy nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie poza tym, określonym w ofercie.
5. Wykaz pomieszczeń objętych zamówieniem, wraz ze wskazaniem powierzchni zawiera
Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Mazowiecki. Przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie w celu wykonania zadań
Administratora, które wynikają z przepisów prawa oraz zadań realizowanych w interesie publicznym. Mają Państwo prawo dostępu do treści
swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia i wniesienia sprzeciwu.
Więcej informacji
znajdą Państwo na stronie www.mazowieckie.pl w zakładce ochrona danych osobowych.
załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. 6. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
8. Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
IV. Ocena złożonych ofert
1. Kryterium oceny ofert będzie cena. Zamawiający dokona oceny ofert spełniających wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.
2. Cena brutto jest ceną ostateczną określającą maksymalne wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia (musi obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia łącznie z kosztem dostawy).
3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia (w wyznaczonym terminie) ofert dodatkowych (Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach).
Wizji lokalnej można dokonać po uprzednim uzgodnieniu terminu.
VI. Inne informacje 1. Niniejsze zapytanie nie jest zobowiązaniem do podpisania umowy. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 1) zmiany terminu realizacji zamówienia, bez konieczności podania przyczyny, 2) negocjacji ostatecznej ceny z wybranymi Oferentami, którzy złożyli ważne oferty, 3) publikacji na stronie BIP Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zbiorczej informacji o prawidłowo złożonych ofertach zawierających m.in. dane oferenta i cenę.

Kontakt:
1) Mirosław Rafalski tel. 48 36-20-921; e-mail: mrafalski@mazowieckie.pl
2) Michał Miller tel. 48 36-20-390; e-mail: mmiller@mazowieckie.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.