Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
680z dziś
4545z ostatnich 7 dni
15808z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa Otwartych Stref Aktywności

Przedmiot:

Budowa Otwartych Stref Aktywności

Data zamieszczenia: 2019-07-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA PYSKOWICE
ul. Strzelców Bytomskich 3
44-120 PYSKOWICE
powiat: gliwicki
tel. 32/332 -61-04
gmpyskowice@sekap.pl
Województwo: śląskie
Miasto: PYSKOWICE
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-07-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ROZDZIAŁ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa Otwartych Stref Aktywności przy ul. Jaworowej w Pyskowicach. Zamieszczony do zapytania ofertowego Projekt Techniczny będący załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego obejmuje swoim zakresem wykonanie:

- siłowni plenerowej składającej się z 6 urządzeń tj. rowerek, nożyce, prasa nożna, urządzenie do ćwiczeń mięśni brzucha, jeździec, narciarz biegowy- dostawa i montaż

- sprawnościowego placu zabaw dla dzieci, na który składać się będzie zbiór 3 urządzeń tj. przeplotnia łukowa, huśtawka wagowa, huśtawka dwuosobowa - dostawa i montaż

- strefy gier i relaksu składającej się z: gra kółko krzyżyk ( 1szt.), Stolik rekreacyjny z szachownicą z kostki granitowej (1 szt.)

- Dostawa i montaż elementów uzupełniających:
ławka ( 4szt.);
stojak na rowery ( 1szt.);
kosz na śmieci ( 2 szt.);
Regulamin siłowni ( 1szt.) ( treść regulaminu zostanie podana przez Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia)
tablica programu OSA zgodnie z wytycznymi stanowiącymi zał nr 5 do niniejszego zapytania

- wykonanie ogrodzenia panelowego placu zabaw oraz 2 furtek przystosowanych dla osób niepełnosprawnych tj. szerokość 1 m. OPIS: stalowe ogrodzenie panelowe ze słupkami, długość panelu 2m, wysokość 1,23m, średnica pręta fi 5mm, ocynkowany ogniowo i lakierowany. Bez podmurówki, ogrodzenie montowane ostrymi częściami w stronę gruntu.

- wykonanie dojścia do otwartej strefy aktywności z kostki brukowej o grubości 8 cm 55,47 m2 na podsypce cementowo - piaskowej wraz z podbudową, kostka czerwona

- wykonanie nawierzchni z mat przerostowych 222,15 m2

Szczegółowy zakres robót został określony w zał. nr 2 do zapytania ofertowego - projekt techniczny, zał. nr 3 do zapytania ofertowego - STWiORB, zał nr 4 do zapytania ofertowego-rysunki techniczne, zał nr 5 do zapytania ofertowego - wytyczne tablicy programu OSA oraz w zał. nr 6 do zapytania ofertowego - przedmiar robót z tym, że:

UWAGA!:
Powierzchnia terenu objętego projektem to 277,65 m2, z czego 222,15m2- nawierzchnia z mat przerostowych, 55,50 m2- ścieżka z kostki betonowej. Siłownia plenerowa stanowi powierzchnie 101,25m2, sprawnościowy plac zabaw stanowi powierzchnie - 72,15m2, natomiast strefa gier i relaksu stanowi powierzchnie - 48,75m2. Wszystkie z powyższych stref będą posiadały nawierzchnię bezpieczną z mat przerostowych.

2. Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia Wykonawcy w ofercie należy uwzględnić wszystkie dodatkowe opłaty związane z wykonywanymi robotami, a wynikającymi z zakresu robót określonych w w zał. nr 2 do zapytania ofertowego - projekt techniczny, zał. nr 3 do zapytania ofertowego - STWiORB, zał nr 4 do zapytania ofertowego-rysunki techniczne, zał nr 5 do zapytania ofertowego - wytyczne tablicy programu OSA oraz w zał. nr 6 do zapytania ofertowego - przedmiar robót.

3. Dostępność dla osób niepełnosprawnych:
Mając na uwadze zakres wykonywanych robót Zamawiający uwzględnił adekwatnie do przedmiotu zamówienia w dokumentacji projektowej rozwiązania techniczno - funkcjonalne dotyczące dostępności obiektu dla potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. W związku z powyższym komunikacja została na całej swojej powierzchni zaprojektowana z kilku rodzajów nawierzchni, które zmieniają się w zależności od miejsca o różnym przeznaczeniu. Ścieżka doprowadzająca do strefy została wykonana z kostki betonowej, nawierzchnia strefy aktywności z mat przerostowych, w rejonie strefy rekreacji występują obszary nasadzeń wysypane korą. Rozróżnienie w rodzaju nawierzchni, a zwłaszcza w jej fakturze, ułatwia orientacją w terenie osobom niewidomym oraz słabowidzącym. Jednocześnie w związku z brakiem zastosowania wysokich progów na łączeniu typów nawierzchni to rozróżnienie nie ogranicza ich dostępności dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, w tym osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Zastosowanie mat przerostowych na strefie aktywności jako nawierzchni bezpiecznej nie ogranicza dostępu, co ma miejsce w przypadku stosowania amortyzacji z materiałów sypkich. Plac zabaw zostanie ogrodzony, co ułatwi orientację osobom niewidomym oraz słabowidzącym. Otwarta Stefa Aktywności jest w pełni dostępna dla osób głuchoniemych oraz słabosłyszących, a także dla tych posiadających pozostałe niepełnosprawności ponieważ nie występują na nich żadne inne bariery ograniczające lub uniemożliwiające osobom korzystanie z nich.

4. Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje również:
- organizację, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza budowy,
- wszelkie inne dodatkowe koszty poza wyżej wymienionymi, które są związane z wykonaniem niniejszego zamówienia, a także wynikających ze wszystkich obowiązków Wykonawcy opisanych w zapytaniu ofertowym, a w szczególności w umowie, oraz tych obowiązków, które nie zostały wyszczególnione, lecz są niezbędne do prawidłowego wykonania umowy.

5. Gwarancja będzie zgodna z ofertą, przy czym minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 5 lat na wykonane roboty i wbudowane materiały. Rękojmia będzie zgodna z okresem gwarancji. W przypadku, gdy warunkiem utrzymania zadeklarowanej przez Wykonawcę gwarancji są przeglądy gwarancyjne (w częstotliwości określonej przez Wykonawcę np. jeden przegląd lub więcej) obowiązkiem Wykonawcy jest uwzględnienie wartości tych przeglądów w cenie ryczałtowej określonej w ofercie.

6. Materiały i urządzenia użyte do wykonania umowy powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.266 z późn.zm.) oraz wymogom specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót .

Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać niezbędne atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, certyfikaty. W zakresie urządzeń zabawowych ( tj. przeplotnia łukowa, huśtawka wagowa, huśtawka dwuosobowa ) i urządzeń siłowych ( tj. rowerek, nożyce, prasa nożna, urządzenie do ćwiczeń mięśni brzucha, jeździec, narciarz biegowy) oraz gry kółko krzyżyk. Zamawiający wymaga certyfikatów zgodności jednostek certyfikujących akredytowanych na zgodność z obowiązującymi normami.
8. Rozwiązania równoważne
8.1. Tam, gdzie w dokumentacji został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę lub nastąpiło wskazanie norm, europejskich ocen technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych lub innych odniesień Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej lub zaoferowanie rozwiązań ,,równoważnych" w stosunku do wskazanych w dokumentacji pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji oraz będą zgodne pod względem:
a) estetycznym,
b) funkcjonalnym ,
c) materiałowym ( technologicznym),
Materiały i urządzenia użyte do wykonania umowy powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.1570) oraz wymogom specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót i zapytaniu ofertowym
metalowa konstrukcja urządzeń zabawowych winna zostać zabezpieczona poprzez warstwę ocynku oraz pomalowana proszkowo - dopuszcza się rozwiązanie wykonania elementów konstrukcyjnych ze stali nierdzewnej
Elementy połaciowe, wypełniające wykonane z kolorowych płyt HDPE - nie dopuszcza się rozwiązań ze sklejki
Łańcuchy ze stali nierdzewnej,
Elementy metalowe uchwytów, rurek i poręczy będą wykonane ze stali ocynkowanej
i malowane proszkowo lub ze stali nierdzewnej,

d) gabarytowym, dopuszczalna granica odchylenia +5% / - 5% względem urządzeń projektowanych

dopuszcza się odchyły w wielkości urządzeń zabawowych od planowanych rozwiązań mieszczące się w granicach odchylenia +5% / - 5% względem urządzeń projektowanych - długość / szerokość/ wysokość upadkowa - przy czym:
- oferowane elementy nie mogą powodować istotnych zmian w założeniach projektu tj. nachodzenia się stref bezpieczeństwa w miejscach występowania elementów kinetycznych/ruchu wymuszonego (przeplotnia łukowa, huśtawka wagowa, huśtawka dwuosobowa) - oferowane elementy nie mogą powodować istotnych zmian w projekcie tj zmiana obrysu strefy ogólnej i podłoża bezpiecznego względem projektowanych stref aktywności

e) bezpieczeństwa - wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać znaki bezpieczeństwa, deklaracje zgodności, atesty lub aprobaty technicznej lub certyfikaty zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie lub normą państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącą tę normę lub Polską Normą w przypadku braku Polskiej Normy przenoszącej europejskie. UWAGA: W zakresie urządzeń zabawowych ( tj. przeplotnia łukowa, huśtawka wagowa, huśtawka dwuosobowa ) i urządzeń siłowych ( tj. rowerek, nożyce, prasa nożna, urządzenie do ćwiczeń mięśni brzucha, jeździec, narciarz biegowy) oraz gry kółko krzyżyk. Zamawiający wymaga certyfikatów zgodności jednostek certyfikujących akredytowanych.

8.3. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, ze oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego".
8.4. Wykonawca oświadcza w formularzu ofertowym, czy dla celów kalkulacji ceny ofertowej przyjął materiały / wyroby / urządzenia, o których mowa w dokumentacji technicznej, czy też zastosował materiały / wyroby / urządzenia o parametrach równoważnych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne zobowiązany jest załączyć do oferty WYKAZ MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ RÓWNOWAŻNYCH, stanowiący załącznik nr 7 do zapytania ofertowego oraz stosowne dokumenty potwierdzające, ze oferowane materiały / wyroby/ urządzenia zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej.
UWAGA: W przypadku:
braku oświadczenia wykonawcy w formularzu oferty, czy dla kalkulacji ceny ofertowej przyjęte zostały materiały / urządzenia / wyroby, o których mowa w dokumentacji projektowej, czy tez o parametrach równoważnych;
lub
braku załączenia ,,Wykazu materiałów" stanowiącego załącznik nr 7 do zapytania ofertowego, jeżeli Wykonawca oświadczył, ze zastosował materiały / wyroby/ urządzenia o parametrach równoważnych
lub
zaoferowania materiałów / wyrobów/ urządzeń niespełniający minimalnych parametrów jakościowych, określonych w opisie przedmiotu zamówienia,
oferta takiego Wykonawcy zostanie odrzucona, jako że jej treść nie będzie odpowiadała treści zapytania ofertowego.
UWAGA: W niniejszym postępowaniu obowiązują zapisy dotyczące równoważności zawarte w punkcie 8 zapytania ofertowego. Oznacza to ze zapisy o równoważności zawarte w dokumentacji projektowej nie należy brać pod uwagę.
9. Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Oferty częściowe jako sprzeczne (nie odpowiadające) z treścią zapytania ofertowego zostaną odrzucone.

10. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

CPV: 45112723-9, 43325000-7, 45112710-5, 45233200-1

Dokument nr: GK.KW.0195/19

Otwarcie ofert: 3. Zamawiający dokona otwarcia kopert z ofertami i zmianami w dniu 12.07.2019 r. o godz. 8 30 w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Miejski w Pyskowicach, ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice, pok. 513 - I piętro.

Składanie ofert:
1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach, ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice w Biurze Obsługi Interesanta pok. 107 /parter/, nie później niż do 12.07.2019 r. do godz. 800
2. W przypadku otrzymania przez Zamawiającego oferty po terminie podanym w pkt. 1 niniejszego rozdziału Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawce o złożeniu oferty po terminie oraz niezwłocznie zwróci ofertę.

Miejsce i termin realizacji:
1. Termin wykonania zamówienia do 15 września 2019. Terminem zakończenia umowy jest pisemne zgłoszenie gotowości do odbioru robót.

Wymagania:
ROZDZIAŁ II TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Wartość zamówienia wynosi poniżej 30 000 euro dlatego postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zgodnie z wytycznymi zawartymi w umowie o dofinansowanie.

2. Zamówienie jest dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF).
ROZDZIAŁ IV TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA I FORMA WYNAGRODZENIA
2. Obowiązującą formą wynagrodzenia jest cena ryczałtowa zawierająca wszelkie koszty związane z realizacją zadania opisanego w zał. nr 2 do zapytania ofertowego projekt technicznych, zał. nr 3 do zapytania ofertowego - STWiORB, rysunkach technicznych zał nr 4, zał nr 5 do zapytania ofertowego - wytyczne tablicy programu OSA i pomocniczo określonego w przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego, a w szczególności związane z robotami przygotowawczymi koszty urządzenia i utrzymania placu budowy, uporządkowania terenu po wykonaniu robót oraz wszelkie inne - potrzebne dla prawidłowego i zgodnego z prawem wykonania przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca będzie uprawniony do wystawienia faktury po wykonaniu całego zadania i podpisaniu protokołu odbioru końcowego przez obydwie estrony. Termin płatności faktury do 30 dni od daty wpływu do siedziby tut. urzędu

ROZDZIAŁ V INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW

1. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w pkt 3, Zamawiający dopuszcza, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywała się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. Z 2017 r., poz. 1481 z późn.zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu (nr faksu: 32-332 60 02) lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn.zm.) - adres e-mail: gmpyskowice@sekap.pl

2. Wszelką korespondencję Wykonawcy mają obowiązek kierować na Zamawiającego.

3. Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

4. Zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia udzielane Wykonawcom przez inne osoby i instytucje nieuprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami, niż wymienione w niniejszym zapytaniu.
VII OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Okres związania ofertą wynosi 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Dzień ten jest 1 (pierwszym) dniem terminu związania z ofertą.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą.

ROZDZIAŁ VIII OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego lub według takiego samego schematu. Brak druku oferty będzie skutkowało odrzuceniem oferty . Ofertę należy złożyć wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności, podpisaną własnoręcznym podpisem (Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.

2. Do oferty należy dołączyć:
1. Oświadczenie, ze Wykonawca wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu - Wykonawca oświadcza na druku oferty
2.3. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie - o ile nie wynika ono z dokumentów rejestrowych Wykonawcy.
2.3. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne zobowiązany jest załączyć do oferty WYKAZ MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ RÓWNOWAŻNYCH, stanowiący załącznik nr 7 do zapytania ofertowego oraz stosowne dokumenty potwierdzające, ze oferowane materiały / wyroby/ urządzenia zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej.
3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3.1. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego.
4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4.1. Dokumenty sporządzone w języku obcym, należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski - nie dotyczy oferty, która musi być sporządzona w języku polskim.
4.2. Oferta musi być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem.
4.3. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
4.4. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenie Wykonawcy, muszą być również podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
4.5. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
5. Zaleca się, aby zapisane strony oferty, wraz z dołączonymi do niej dokumentami i oświadczeniami były ponumerowane oraz parafowane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy jakakolwiek strona zostanie podpisana przez Wykonawcę, parafa na tej stronie nie jest już wymagana.
6. Oferta wraz z pozostałymi dokumentami, oświadczeniami musi być złożona w kopercie trwale zaklejonej oraz opisanej w następujący sposób:

Nazwa i adres Wykonawcy
Gmina Pyskowice,
ul. Strzelców Bytomskich 3
44-120 Pyskowice
Oferta do zapytania ofertowego na wykonanie następujących robót
budowlanych:
Budowa Otwartych Stref Aktywności przy ul. Jaworowej w Pyskowicach

NIE OTWIERAĆ PRZED 12.07.2019r. GODZ. 830

7. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu, przed upływem terminu do składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy umieścić w kopercie, opisanej jak wyżej w pkt. 6. Koperta dodatkowo musi być oznaczona określeniami: ,,Zmiana" lub ,,Wycofanie".

8. Po otwarciu złożonych ofert, Wykonawca, który będzie chciał skorzystać z jawności dokumentacji z postępowania (protokołu), w tym ofert, musi wystąpić w tej sprawie do Zamawiającego ze stosownym wnioskiem.

ROZDZIAŁ IX OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Wykonawca poda cenę ofertową na formularzu oferty, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego
2. Podana cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia, załączonego przedmiaru robót pełniącego wyłącznie funkcję pomocniczą, specyfikacji technicznej wykonania odbioru robót oraz dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej - cena ryczałtowa.
3. Cenę oferty należy podać w następujący sposób:
łącznie z należnym podatkiem VAT - cena brutto
4. Cena ofertowa musi być podana w złotych polskich (PLN), cyfrowo (do drugiego miejsca po przecinku).

X. POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA PRZEZ OFEROWANE ROBOTY BUDOWLANE WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO

Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane roboty budowlane wymagań Zamawiającego zostanie wezwany do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów dla urządzeń zabawowych ( tj. przeplotnia łukowa, huśtawka wagowa, huśtawka dwuosobowa ) i urządzeń siłowych ( tj. rowerek, nożyce, prasa nożna, urządzenie do ćwiczeń mięśni brzucha, jeździec, narciarz biegowy) oraz gry kółko krzyżyk:
1. certyfikat zgodności jednostek certyfikujących akredytowanych
2. karty technicznej: zdjęcie, rysunki lub wizualizacja urządzenia, wymiary urządzenia, wykaz materiałów z których zbudowane jest urządzenie, wymagane strefy funkcjonowania. Karta techniczna powinna również zawierać nr katalogowy produktu.
UWAGA!: Rysunki ( zdjęcia) urządzeń przedstawione przez Wykonawcę maja wyłącznie charakter poglądowy. Natomiast skład urządzeń zaproponowanych przez Wykonawcę musi być zgodny z opisem zawartym w karcie technicznej danego urządzenia".
ROZDZIAŁ XII OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1.1. cena ofertowa - 90,00 pkt
1.2. okres udzielonej gwarancji na przedmiot umowy - 10,00 pkt

1. Każdy z Wykonawców w ww. kryteriach otrzyma odpowiednią ilość punktów, wyliczoną w następujący sposób:
ad. 1.1. ) cena ofertowa IPc - maksymalnie 90,00 pkt - wg następującego wzoru:

CN
I Pc = ----- x Zc
CB
gdzie poszczególne litery oznaczają:
I Pc - liczba punktów w kryterium ,,cena ofertowa",
CN - cena ofertowa najniższa spośród wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert,
CB - cena ofertowa oferty badanej (przeliczanej),
Zc - znaczenie (waga) kryterium ,,cena ofertowa" wyrażone w punktach - 90,00 pkt.

Uwaga nr 5: Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami
Uwaga nr 6: przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

Ad 1.2. ) okres udzielonej gwarancji na przedmiot umowy (IPg) - 10,00 pkt wyliczony w następujący sposób:
Minimalny termin gwarancji wynosi 5 lata. Za każdy 1 rok udzielonej gwarancji powyżej wymaganych 5 lat Wykonawca otrzyma 5,00 pkt - maksymalnie 10,00 pkt za 7 i więcej lat udzielonej gwarancji.

Brak zadeklarowania okresu udzielonej gwarancji na przedmiot umowy w formularzu ofertowym, bądź jego określenie poniżej dolnej granicy - 5 lat od podpisania protokołu odbioru robót, skutkować będzie odrzuceniem oferty. Jeżeli natomiast wykonawca zadeklaruje okres udzielenia gwarancji dłuższy niż 7 lat od podpisania protokołu odbioru robót, dla celów porównania złożonych ofert, przyjętych zostanie 7 lat od podpisania protokołu odbioru robót, natomiast w treści umowy w sprawie zamówienia publicznego - zgodnie z deklaracją zawartą w ofercie.

3. Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która przy uwzględnieniu powyższych kryteriów i ich wag otrzyma najwyższą punktację.
4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą punktację, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie przez siebie określonym ofert dodatkowych.
5. W ramach wszystkich wskazanych i opisanych kryteriów, Wykonawca otrzyma łączną (końcową) ilość punktów wyliczoną w następujący sposób:
KIP = IPc + IPog
gdzie poszczególne symbole oznaczają:
KIP - końcowa ilość punktów,
IPc - ilość punktów uzyskanych w kryterium: cena ofertowa,
IPog - ilość punktów uzyskanych w kryterium: okres udzielonej gwarancji

ROZDZIAŁ XIII INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. W przypadku, gdy umowę podpisuje inna osoba/osoby niż wskazana(e) w dokumentach rejestrowych należy złożyć pełnomocnictwo do zawarcia umowy w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi być udzielone przez osobę/osoby upoważnione zgodnie z wypisem z odpowiedniego rejestru,
2. Przed podpisaniem umowy, Zamawiający wymaga przedłożenia kosztorysu sporządzonego w formie uproszczonej, wskazującego wyliczenie ceny ofertowej podanej w ofercie na formularzu ofertowym (zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego).

Uwaga: Nie złożenie kosztorysu, o których mowa w punktach 2 będzie przez Zamawiającego traktowane jako odmowa podpisania umowy. Powyższe będzie uprawniało Zamawiającego do wyboru kolejnego wykonawcy, który w rankingu uplasował się na następnym miejscu.

ROZDZIAŁ XIV INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT

1. Otwarcie ofert jest jawne.
2. Podczas otwarcia kopert z ofertami, Zamawiający poda (odczyta) imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, i okresu gwarancji.
3. Po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej (www.bip.pyskowice.pl w zakładce zamówienia publiczne) informacje przedstawione podczas sesji otwarcia ofert.
4. Zamawiający poprawi w tekście oferty omyłki pisarskie, rachunkowe oraz inne omyłki, które nie powodują istotnych zmian w treści oferty i powiadomi o tym fakcie danego Wykonawcę.
5. W przypadku, gdy złożona zostanie mniej niż jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, zapytanie ofertowe zostanie unieważnione
6. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który złoży ofertę niepodlegającą odrzuceniu, i która zostanie uznana za najkorzystniejszą (uzyska największą liczbę punktów przyznanych według kryteriów wyboru oferty określonych w niniejszym zapytaniu)
7. Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu przesyłając zawiadomienie wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty oraz poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej pod następującym adresem: www.bip.pyskowice w zakładce zamówienia publiczne

Kontakt:
ROZDZIAŁ VI OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1. Natalia Barszcz w godzinach: poniedziałek - piątek , 9 00 - 13 00 pok. 513, tel. 32/332 -61-04

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.