Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
680z dziś
4545z ostatnich 7 dni
15808z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont muru oporowego

Przedmiot:

Remont muru oporowego

Data zamieszczenia: 2019-07-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Biłgoraju
ul. Gen. Sikorskiego 3
23-400 Biłgoraj
powiat: biłgorajski
tel. 84-6867078, fax 84- 6881820, tel. (84) 686-70-79
sekretariat@zdpbilgoraj.home.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Biłgoraj
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-07-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest: ,,Remont muru oporowego typu ,,L" przy DP 2910L w m. Teodorówka. Obwód Drogowy Nr 3 w m. Teodorówka, gm. Frampol, powiat biłgorajski,

Dokument nr: UD.4251.27.2019

Otwarcie ofert: 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.07.2019 r. o godz. 12.05.

Składanie ofert:
VI. TERMIN, MIEJSCE I FORMA SKŁADANIA OFERT:
1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, listownie lub drogą elektroniczną)
w terminie do dnia 12.07.2019r. godz. 12.00 na adres Zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Biłgoraju, ul. Gen. Sikorskiego 3, 23-400 Biłgoraj.

e-mail: sekretariat@zdpbilgoraj.home.pl

fax (84) 688-18-20

Miejsce i termin realizacji:
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Remont należy wykonać w terminie do dnia 31.07.2019.

Wymagania:
2. Wymagania dla Wykonawcy
Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia
w tym uwzględnione winny być koszty materiałów, robót i pracy sprzętu oraz wszystkich innych czynności koniecznych do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia, z wyłączeniem elementów prefabrykowanych typ ,,L"(elementy typu ,,L" Zamawiającego).
Wykonawca zobowiązany jest do zachowaniem wymogów bezpieczeństwa wobec użytkowników dróg. Wykonawca odpowiada za stan bezpieczeństwa w czasie transportu i rozładunku prefabrykatów betonowych jak i montażu w pasie drogowym DP 2910L.
IV.WYMAGANE ELEMENTY OFERTY:

1. Oferta - sporządzona na załączonym do zapytania formularzu, podpisana przez uprawnionego przedstawiciela wykonawcy.
V. KRYTERIUM OCENY OFERTY:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i wagami:

Kryteria oceny ofert: Cena oferty - 100%

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

Cena oferowana powinna zawierać:

1) wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,

2) obowiązujący podatek VAT od towarów i usług (jeżeli Wykonawca jest płatnikiem podatku VAT),

3) cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania zapytania ofertowego.

Uwagi:
INFORMACJA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych,
23-400 Biłgoraj ul. Sikorskiego 3;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr: UD.4251.27.2019.:

,,Remont muru oporowego typu ,,L" przy DP 2910L w m. Teodorówka.

prowadzonym poza ustawą Prawo zamówień publicznych;

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Wyjaśnienie:skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp .
* Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Kontakt:
4. Osoba do kontaktów: Maria Góralska, Artur Kowal tel. (84) 686-70-79

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.