Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3623z ostatnich 7 dni
15490z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami

Przedmiot:

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami

Data zamieszczenia: 2019-07-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Milicki
ul. ul. Wojska Polskiego 38
56-300 Milicz
powiat: milicki
tel. 713 840 704, faks 713 840 704
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Milicz
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami na terenie Powiatu Milickiego w roku 2019 w ilości szacunkowej do 325 Mg
Przedmiotem niniejszego zamówienia są remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami na terenie Powiatu Milickiego w roku 2019 w ilości szacunkowej do 325 Mg, z podziałem na trzy części: a) część 1 - remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami na terenie Gminy Cieszków w ilości szacunkowej do 65 Mg. b) część 2 - remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami na terenie Gminy Krośnice w ilości szacunkowej do 65 Mg. c) część 3 - remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami na terenie Gminy Milicz w ilości szacunkowej do 195 Mg. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja techniczna (SST) stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia do negocjacji, 3. Wykonawca jest zobowiązany rozpocząć remonty każdorazowo w czasie nie dłuższym niż 3 dni od zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego, na podstawie zapotrzebowania przekazywanego telefonicznie lub pisemnie, faksem, pocztą elektroniczną. Jeżeli Wykonawca nie rozpocznie remontów w w/w terminie, Zamawiający będzie naliczał kary umowne, a nawet może odstąpić od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, z konsekwencją naliczenia kar za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy. 4. Roboty remontowe winny być wykonywane sukcesywnie w systemie ciągłym, a każdorazowe ich przerwanie z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego na okres powyżej 3 (trzech) dni będzie skutkować naliczeniem kary umownej lub odstąpieniem od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy. 5. Wymaga się od Wykonawcy posiadania minimum 1 remontera drogowego do realizacji każdej z części niniejszego zamówienia. Nieudokumentowanie posiadania odpowiedniej ilości sprzętu na każdą część zamówienia skutkować będzie odrzuceniem oferty. 6. Każdy samochód przed wyjazdem na roboty remontowe i po powrocie musi być zważony w celu weryfikacji ilości materiałów przeznaczonych do wbudowania. 7. W ciągu okresu trwania umowy Zamawiający nie jest zobowiązany do wykorzystania całej szacunkowej ilości przewidzianej w niniejszym postępowaniu mieszanki emulsyjno-asfaltowej. Z tytułu niewykorzystania całej szacunkowej ilości mieszanki emulsyjno-asfaltowej Wykonawcy nie przysługuje żądanie zapłaty ani inne odszkodowanie. 8. Wymagania stawiane Wykonawcy: a) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. b) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. c) Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. d) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. e) Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 9. Nomenklatura wg CPV: 45.23.31.42-6 - roboty w zakresie naprawy dróg Zamówienie winno być zrealizowane w terminie od dnia podpisania umowy do 31.10.2019 roku

CPV: 45233142-6

Dokument nr: 550140415-N-2019

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. pkt 6 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zamawiający przewidział możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6/7 ustawy PZP, w zakresie nie większym niż 50 % zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. Zamawiający dopuścił możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w przypadku, kiedy w trakcie realizacji zajdzie taka potrzeba. Roboty dodatkowe realizowane będą na podstawie odrębnej umowy, na zasadach określonych w niniejszej SIWZ zamówienia podstawowego oraz w specyfikacji technicznej, z uwzględnieniem cen z oferty Wykonawcy, który został wyłoniony w niniejszym postępowaniu (cena, zakres świadczonych robót, termin płatności), w ramach zamówienia z wolnej ręki (art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP). Zamówienie może być udzielone w przypadku, gdy Zamawiający będzie dysponował środkami na jego realizację, a umowa zostanie zawarta po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą. Ceny za poszczególne pozycje kosztorysowe nie będą mogły być wyższe niż ceny zaproponowane w zamówieniu podstawowym. przedmiotem zamówienia z wolnej ręki jest powtórzenie podobnych robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia podstawowego nr DP.7134.33.2019.BK. Takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. W wyniku zamówienia podstawowego nr DP.7134.33.2019.BK zawarto umowy nr 7134.2019 część 1, 2 i 3 dnia 19.04.2019 roku. Informacje o niniejszym zamówieniu zostały zawarte w SIWZ oraz w ogłoszeniu o zamówieniu podstawowym, gdzie Zamawiający wskazał zakres robót budowlanych, które mogą zostać nabyte na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP oraz warunki na jakich zostaną one udzielone.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1
NAZWA: remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami na terenie Gminy Cieszków w ilości szacunkowej do 65 Mg

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
S-Probud sp. z o.o., , ul. Rzeźnicza6-8, 73-110, Stargard, kraj/woj. zachodniopomorskie

CZĘŚĆ NR: 2
NAZWA: remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami na terenie Gminy Krośnice w ilości szacunkowej do 65 Mg.

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
S-Probud sp. z o.o., , ul. Rzeźnicza 6-8, 73-110, Stargarc, kraj/woj. zachodniopomorskie

CZĘŚĆ NR: 3
NAZWA: remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami na terenie Gminy Milicz w ilości szacunkowej do 195 Mg

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
S-Probud sp. z o.o., , ul. Rzeźnicza 6-8, 73-110, Stargard, kraj/woj. zachodniopomorskie

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.