Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3623z ostatnich 7 dni
15490z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży drogowej

Przedmiot:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży drogowej

Data zamieszczenia: 2019-07-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
ul. Mickiewicza 9
83-200 Starogard Gdański
powiat: starogardzki
tel/fax (58) 562 69 70, 562 26 75, tel. kom. 609 690 796, tel. 585626970
starogard@zdwgdansk.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Starogard Gdański
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-07-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jesi pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży drogowej w ramach realizacji zadań remontowych nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich (tzw.,, duże łaty ,, ) na terenie RDW Starogard Gd. w okresie realizacji robót i przez okres gwarancji i rękojmi dla :
a/ DW 214 ode. Wlk. Bukowicc-Drewniaczki od km 139+915- 140+430 dl. 515 m DW 214 ode. Drewniaczki- M.Bukowiec od km 142+115-143+035 dl. 920 m b/ DW 230 ode. Pelplin Wybudowanie -Janiszewko od km 15+023- 16+343 dl.1320 m c/ DW 234 ode. Dzierżązno od km 14+290- 14+915 dl. 625 m d/ DW 234 ode. Gogolewo od km 17+670- 18+650 dl. 980 m e/ DW 234 ode. Wyb. Wielbrandowskie od km 1+630- 2+630 dl.1000 m
Zamawiający przewiduje udzielenie Wykonawcyrobót budowlanych zamówień podobnych . o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp .
W związku z powyższym, wyłoniony w ramach postępowania Inspektor nadzoru będzie zobowiązany do pełnienia nadzoru inwestorskiego w okresie realizacji robót oraz w okresie trwania gwarancji /rękojmi dla wykonanych ewentualnie zamówień podobnych.
Powyższe nie będzie miało wpływu na całkowite wynagrodzenie dla Wykonawcy (Inspektora nadzoru).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku do niniejszego zaproszenia.

CPV: 71.52.00.00-9

Dokument nr: RDSt.2460.16.2019.MR

Składanie ofert:
6. Sposób przygotowania oferty', termin i miejsce oraz sposób złożenia oferty:
Ofertę wraz z załącznikami określonymi w zaproszeniu do składania ofert należy złożyć:
- w formie pisemnej (pocztą lub osobiście w Sekretariacie) w siedzibie Zamawiającego, tj.: Rejon Dróg Wojewódzkich w Starogardzie Gd., ul. Mickiewicza 9, 83-200 Starogard Gdański
- za pośrednictwem strony internetowej Zamawiającego1, w terminie do dnia. 12.07.2019 r. do godz. 13:00

Miejsce i termin realizacji:
5. Termin realizacji zamówienia:
- planowana data podpisania umowy z Wykonawcą robót -1 i piec, sierpień 2019 r.
- planowany termin realizacji : do 50 dni od daty podpisania umowy z Wykonawcą robót
- planowany okres gwarancji/ rękojmi Wykonawcy robót: 60 miesięcy

Wymagania:
2. Kryteria oceny ofert: cena
3. Warunki, jakie muszą spełniać wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie muszą dostarczyć wraz Z ofertą wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków, jeżeli Zamawiający przewiduje takie warunki:
Minimalne kwalifikacje zawodowe, doświadczenie
Lp. Funkcja Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi Wykonane realizacje
1. Inspektor nadzoru branży drogowej - posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności drogowej lub równoważne doświadczenie na stanowisku inspektora branży drogowej przy realizacji co najmniej jednego przedsięwzięcia polegającego na budowie/ przebudowie drogi min. klasy ,,Z" o długości min. 1 km. doprowadzonych do odbioru końcowego robót budowlanych, na potwierdzenie przedstawionego doświadczenia Wykonawca ma
obowiązek załączyć dokumenty poświadczające należyte wykonanie wskazanych zamówień
4. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę, który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.
5. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację przedmiotowego zamówienia.
6. Jeżeli cena złożonej oferty będzie wydawać się Zamawiającemu rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić będzie jego wątpliwości, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o złożenie wyjaśnień odnośnie ceny złożonej oferty.
7. Istotne warunki zamówienia: Wzór umowy w okresie realizacji robót budowlanych oraz w okresie gwarancji/rękojmi.
Ofertę składaną w formie pisemnej winna być umieszczona w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być: oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na powyższy adres, oraz opisane:
,,Oferta na - Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży drogowej na
zadaniach remontowych nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich w RDWStarogard Gd. "
Nie otwierać przed dniem 12.07.2019r., godz. 13:00 Wymagania określone powyżej nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie będzie
Złożenie oferty online możliwe jest poprzez załączenie (za pośrednictwem przycisku ,,złóż ofertę" ) plików w formacie np. PDF lub JPG.
skutkować odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.
8. Ogłoszenie o wyborze oferty (bądź unieważnieniu postępowania) zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego (zakładka ,,Archiwum") i na tablicy ogłoszeń.

Uwagi:
9. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE LI 19 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 1 la, 80-778 Gdańsk, email: sekretariat@zdwgdansk.pl.
2) Kontakt do Inspektora ochrony danych: iod@zdwgdansk.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu udzjelenia zamówienia publicznego na: pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży
drogowej na zadaniach remontowych nawierzchni bitumicznych w RDWStarogard
Gd., {znaksprawy: RDSl.2460.16.2019.MR).
4) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących związany jest z udziałem w przedmiotowym postępowaniu.
5) Pana/Pani dane osobowe będą zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnionego ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane w ramach świadczenia usług dla administratora.
6) Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do archiwizacji danej kategorii dokumentów, zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) Administrator danych informuje o przysługującym prawie dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawie do przenoszenia danych, jak również prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie oraz prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego -Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kontakt:
7. Osoba prowadząca postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Maria Ryszewska , tel. 58/ 56 269 70 (imię i nazwisko, telefon)

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.