Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
680z dziś
4545z ostatnich 7 dni
15808z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Kompleksowa obsługa techniczna Carnavalu Sztukmistrzów

Przedmiot:

Kompleksowa obsługa techniczna Carnavalu Sztukmistrzów

Data zamieszczenia: 2019-07-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Warsztaty Kultury w Lublinie
ul. Grodzka 7
20-112 Lublin
powiat: Lublin
tel./fax (81) 533 08 18
carnaval@warsztatykultury.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Lublin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-07-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE na kompleksową obsługę techniczną Carnavalu Sztukmistrzów w dniach 23-29.07.2019

III. Szczegółowy opis i termin realizacji zamówienia:
1. Termin realizacji (wykorzystywania gotowej konstrukcji): 24.07-29.07.2019 r.
2. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa techniczna, polegająca na wynajmie, montażu, obsłudze i demontażu konstrukcji scenicznych, sprzętu oświetleniowego oraz nagłośnieniowego na potrzeby realizacji wydarzeń artystycznych w ramach Carnavalu Sztukmistrzów.
3. Opis przedmiotu zamówienia - stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

Dokument nr: WK-II.271.2.2019

Składanie ofert:
V. Ofertę należy:
Oferta powinna być dostarczona drogą pocztową za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2188), osobiście, za pośrednictwem posłańca na adres: Warsztaty Kultury w Lublinie, ul. Grodzka 7, 20-112 Lublin lub w formie elektronicznej (skan wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r., poz. 123 ze zm.) wysłana na adres: carnaval@warsztatykultury.pl
w terminie do dnia 12.07.2019 r. do godz. 11.00
Wykonawca wraz z ofertą składa: Wykaz oferowanych urządzeń i Informacji o wykonanych usług.

Miejsce i termin realizacji:
1. Termin realizacji (wykorzystywania gotowej konstrukcji): 24.07-29.07.2019 r.

Wymagania:
VI. UWAGI KOŃCOWE
1. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia zapytania ofertowego, bez wybrania którejkolwiek z ofert.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
3. W przypadku kiedy najtańsza oferta przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenie negocjacji z oferentem w zakresie wynagrodzenia.
VII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

A. Cena oferty (brutto) - 70 %
Punktacja:
Liczba punktów = (najniższa cena : cena badanej oferty) x 100 pkt x 70 %
B. Doświadczenie - 30%.
Kryterium zostanie ocenione na podstawie wykazanych i udokumentowanych usług obsługi technicznej wydarzeń kulturalnych należycie wykonanych - w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, o wartości nie mniej niż 50 000 złotych brutto każda, polegające na zapewnieniu konstrukcji scenicznych, nagłośnienia oraz oświetlenia scenicznego.
Na podstawie wykazu wykonanych usług wraz z dowodami, że wykonane usługi zostały wykonane należycie zostaną przyznane:
a) 1 punkt za każdą usługę spełniającą powyższe minimum;
b) 3 punkty za każdą usługę, zgodną z powyższymi wymaganiami, której wartość wyniosła powyżej 50 000 brutto, a mniej niż 70 000 brutto;
c) 4 punkty za każdą usługę, zgodną z powyższymi wymaganiami, której wartość wyniosła powyżej 70 000 brutto, a mniej niż 90 000 brutto;
d) 5 punktów za każdą usługę, zgodną z powyższymi wymaganiami, której wartość wyniosła powyżej 90 000 brutto.
Łącznie nie więcej niż 30 punktów.

VIII. ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA PRAWO DO UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA BEZ PODAWANIA PRZYCZYNY.

IX. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z wykonawcą w celu doprecyzowania warunków realizacji zamówienia we wszystkich aspektach.

X. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. W przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
1) zmiana ustawowej stawki podatku VAT
2) istotne zmiany prawa powszechnie obowiązującego, wpływających na zasady realizacji niniejszego zamówienia,
3) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zapytaniem ofertowym;
4) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek istotnych zmian w zakresie zrealizowanego przedmiotu zamówienia;
5) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy, zmiany mogą dotyczyć zakresu wykonywanego zamówienia i zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty odpowiadające cenie poszczególnego montowanego urządzenia, z których Zamawiający rezygnuje;
6) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 3571 §1 Kodeksu cywilnego (tzw. rażąca strata);
7) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z zapytaniem ofertowym;
8) W przypadku pkt 4, zmiany dostosują sposób rozliczeń lub płatności do zmienionej umowy lub nowych zasad dotyczących realizacji umowy. W przypadku pkt 5, zmiany mogą dotyczyć zakresu wykonywanych usług i zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty odpowiadające cenie usług, z których Zamawiający rezygnuje.
9) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy jest możliwa w przypadkach wskazanych wyżej, na zasadach określonych w warunkach umowy.
Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy:
1) w zakresie sposobu spełnienia świadczenia, w szczególności ze względu na:
a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w OPZ, spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;
b) pojawienie się na rynku części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu zamówienia lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia;
c) pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia, pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia;
d) konieczność zrealizowania prac przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych / technologicznych niż wskazane w OPZ, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia;
e) konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; pod warunkiem, iż zmiana ta nie spowoduje podwyższenia wynagrodzenia;
2) w zakresie terminu w przypadku:
a) gdy będzie to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa lub zapobieżenie awarii;
b) gdy będzie to konieczne ze względu na zmianę przepisów prawa związanych
z przedmiotem zamówienia.
3) w zakresie przedmiotu zamówienia w przypadku:
a) gdy będzie to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa lub zapobieżenie awarii;
b) gdy będzie to konieczne ze względu na zmianę przepisów prawa związanych z przedmiotem zamówienia; pod warunkiem, iż zmiana ta nie spowoduje podwyższenia wynagrodzenia;
4) zmiany dotyczącej realizacji dodatkowych usług, od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej.
4. Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy, w przypadku wystąpienia okoliczności nie wynikających z winy Wykonawcy ani Zamawiającego, których mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz podczas jego realizacji, skutkujących tym, że zrealizowanie założonego pierwotnie celu Umowy byłoby niemożliwe bez wprowadzenia tych zmian lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.
5. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie w formie Aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.
6. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.

Uwagi:
II. Tryb postępowania: wartość zamówienia poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm. - dalej ustawa). Do niniejszego zamówienia ma zastosowanie art. 4 pkt 8 ustawy.
Zapytanie ofertowe jest prowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Warsztatach Kultury w Lublinie, których wartość nie przekracza równowartości kwoty określonej w: art. 4 pkt 8, art. 4d ust. 1 pkt 2) oraz art. 138g ustawy.
XI. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
-administratorem Pani/Pana danych osobowych są Warsztaty Kultury w Lublinie [ul. Grodzka 5a, 20-112 Lublin]
-Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Wykonania tymczasowej konstrukcji na Placu po Farze w Lublinie prowadzonym zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Warsztatach Kultury w Lublinie, których wartość nie przekracza równowartości kwoty określonej w: art. 4 pkt 8, art. 4d ust. 1 pkt 2) oraz art. 138g ustawy;
-odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy;
-Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy , przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
-obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
-w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
-posiada Pani/Pan:
-na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
-na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych [skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego];
-na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO [prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego];
-prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
-nie przysługuje Pani/Panu:
-w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
-prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
-na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
4. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Martyną Szewczyk:
e-mail: martyna.szewczyk@sztukmistrze.eu.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.