Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3625z ostatnich 7 dni
15491z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych

Przedmiot:

Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych

Data zamieszczenia: 2019-07-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE Zarząd Zlewni w Żywcu
ul. Bracka 30
34-300 Żywiec
powiat: żywiecki
33 8232689, 607408 144
Województwo: śląskie
Miasto: Żywiec
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-07-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi na
terenie Nadzoru Wodnego Wadowice remont przepustu w 2019r.
5. Zakres zamówienia -- Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z remontem przepustu
wałowego nr S7 i S4 na lewym wale rzeki Skaw}'' w m. Tomice, gm. Tomice, pow.
wadowicki, woj, małopolskie.
Planowane prace będą polegały na wykonaniu robót konserwacyjnych związanych z
naprawą przyczółków i ubezpieczeń betonowych wypadu śluz wałowych.
Szczegółowy zakres robót obejmuje:
1.1. Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka
0,60,m3, grunt kategorii IV -- 18,0 m3;
1.2. Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów, leżącej na długości Tm wzdłuż
krawędzi, kategoria gruntu IV -- 10,0m3;
1.3. Obsianie skarp w ziemi urodzajnej -- 24,0m2;
1.4. Rozbiórka konstrukcji betonowych, rozbiórka mechaniczna, grubość konstrukcji do 20 em
-- 6,6 m3; - /dot. przepustu wałowego nr S4/
1.5. Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu,
transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km /dot przepustu wałowego
nr S4/- 6,6 m3
1.6. Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu,
nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 *km ponad 1 -km transportu-
wywiezienie gruzu na wysypisko śmieci w Wadowicach na odległość do 8km / dot,
przepustu wałowego nr S4/ - 6,6 m3
1.7. Demontaż i montaż klapy zwrotnej przepustu wałowego/ dot, przepustu wałowego nr S4/
- lszt
1.8. Deskowanie, ściany proste, bloki oporowe o wysokości 3*m/ dot. przepustu wałowego nr
S4/ - 10,40m2
1.9. Budowle żelbetowe o objętości 1,01-10,0 m3- uzupełnienie ubytków betonem C20/25 (B-
25 ) skrzydełek, płyty wypady, przyczółka przepustu wałowego / dot. przepustu wałowego
nr S4/ -6,60m3
1.10. Wykonanie narzutu kamiennego luzem, z brzegu, wyładunek ręczny, narzut nadwodny z
kamienia ciężkiego lub średniego - Zasyp wyrwy brzegowej i umocnienie wylotu przepustu
wałowego narzutem kam. D>0,8m na dł. L--15m - / dot. przepustu wałowego nr S7/ -
36,00m3.

Dokument nr: 980/ZZZ/2019

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert odbędzie się dnia 08.07.2019r. do godziny 10:15 w siedzibie Zarządu
Zlewni w Żywcu, ul. Bracka 30, 34-300 Żywiec, pokój 3.

Składanie ofert:
13. Miejsce i termin złożenia ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 12.07.2019r. do godziny 10:00 w siedzibie Zarządu Zlewni w
Żywcu, ul Bracka 30, 34-300 Żywiec

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia:
data rozpoczęcia: od dnia podpisania umowy
data zakończenia: do 30.09.2019r.

Wymagania:
4. Kryteria wyboru ofert: - Cena brutto 100%
Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych
kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt
Cn
C = -------- x 100
Cob
gdzie:
C - liczba punktów przyznanych ofercie badanej
Cn - najniższa zaoferowana cena brutto spośród ofert niepodlegających
odrzuceniu
Cob - cena brutto zaoferowana w ofercie badanej
Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania w ramach tego kryterium 100 pkt.
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę
punktów.
6. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i
oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia)
Znajdują się w zdolności technicznej lub zawodowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
1) .Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 łat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną (potwierdzoną
dowodami określającymi, czy robota ta została wykonana w sposób należyty oraz
wskazującymi, czy została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidłowo ukończona) w zakresie wykonanie remontu lub przebudowy przepustu
wałowego i zabezpieczenia lub usuwania szkód powodziowych na rzekach lub
potokach - zał. nr 6.
2) . Wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobą przewidzianą do pełnienia funkcji
kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych
funkcji w budownictwie w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej określonej
obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -- Prawo budowlane (tekst jedn.
Dz. U. z 2016 r. póz. 290, z późn. zm.), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2014 r. póz. 1278), bądź w specjalności wodno-melioracyjnej,
hydrotechnicznej lub konstrukcyjnobudowlanej -- odpowiadające im ważne uprawnienia
budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a ustawy Prawo
budowlane oraz przepisów ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U.
z 2008 r. Nr 63, póz. 394, z późn. zm.). Osoby odpowiedzialne za kierowanie robotami
budowlanymi muszą przynależeć do właściwej izby samorządu zawodowego i być
ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej -- zał. nr 5.
7. Wzór umowy stanowi zał. nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego.
8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz formy
jego wniesienia: nie dotyczy
9. Warunki gwarancji: 24 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót.
10. Opis sposobu obliczenia ceny:
Cenę oferty należy wyliczyć na podstawie Kosztorysu ofertowego stanowiącego zał. nr 2
do niniejszego zapytania ofertowego. Suma poszczególnych pozycji kosztorysu
powiększona o podatek VAT stanowić będzie cenę oferty, którą, należy wpisać do
formularza oferty. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania
zamówienia. Wykonawca nie może dokonywać żadnych zmian w zakresie ilości jednostek
podanych w kosztorysie.
11. Sposób przygotowania olerLy r jej zawartość:
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, umieścić w
zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób: Państwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
w Krakowie Zarząd Zlewni w Żywcu, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją
,,Zapytanie ofertowe nr sprawy 980/ZZZ/2019 " Kompletna oferta musi
zawierać:
wypełniony formularz ofertowy zał. nr 1,
kalkulacja ofertowa
-- zał. nr 2,
wykaz robót -- zał. nr 6,
wykaz osób -- zał. nr 5,
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
działalności gospodarczej,
oświadczenie Wykonawcy (RODO) - zał. Nr 7.
12. Dopuszczalność negocjacji i ich zakres: Zamawiający nie przewiduje prowadzenia
negocjacji.
14. Termin związania ofertą:. 30 dni

Kontakt:
3. Osoby wskazane do kontaktu:
Ktzy sztof Liszkowski-- w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia
-
tel: 33 8232689, 607408 144

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.