Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
680z dziś
4545z ostatnich 7 dni
15808z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku

Przedmiot:

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku

Data zamieszczenia: 2019-07-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Bierutowie
ul. ul. Moniuszki 12
56-420 Bierutów
powiat: oleśnicki
tel. 71 3146251 w. 31, faks 713 146 432
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Bierutów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w Wabienicach - ETAP I
1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac polegających na modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w Wabienicach - ETAP I. 2.Należy wykonać roboty budowlane polegające na wymianie całego obiegu centralnego ogrzewania (rurarzu oraz grzejników) w budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Wabienice. Instalacja centralnego ogrzewania musi być wykonana z przewodów PEX lub stalowych węglowych ocynkowanych w technice zaciskowej. Główne rozprowadzenie instalacji następuje w kanale technologicznym w posadzce. Wszystkie przewody należy zaizolować termicznie. Należy przewidzieć kompensację wydłużeń przewodów. Średnice przewodów przedstawiono na rysunku. Należy zastosować grzejniki płytowe z dolnym zasilaniem, odwodnieniami, odpowietrzeniami i zaworami termostatycznymi. Należy zastosować grzejniki z dolnym zasilaniem. Na pionach przebiegu instalacji centralnego ogrzewania zamontować odpowietrzniki, a w najniższych miejscach instalacji odwodnienia. Próby i odbiory instalacji Po zamontowaniu całą instalację należy poddać próbie ciśnieniowej na zimno na ciśnienie o 50% wyższe od roboczego. Następnie przepłukać instalacje dwukrotnie. Minimalna prędkość strumienia wody płuczącej Vmin=1,5m/s. Po ostatecznym zakończeniu prac wykonać próbę na gorąco z regulacją parametrów pracy w czasie 72 godz. (niezbędny rozruch kotłowni). Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z: -Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065), -Obowiązującymi przepisy Prawa Budowlanego, -Obowiązującymi normami. 3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z warunkami technicznymi wykonania robót określony jest w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej oraz w przedmiarze robót stanowiących załącznik Nr 6 do niniejszego OIWZ, przy czym przedmiar robót traktowany jest jako materiał pomocniczy. 4.Kompletny projekt budowlany został opracowany przez Pracownię Architektoniczną ArchWiz-studio mgr inż. architekt Przemysław Mosoń, ul. Piastowska 3/3, 49-300 Brzeg. 5.Przedmiot zamówienia należy wykonać z materiałów własnych. 6.Plac budowy urządza Wykonawca własnym kosztem i staraniem. 7.Dodatkowe wymagania 1)Całość robót należy wykonać zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.), dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, przedmiarami robót, przepisami BHP oraz warunkami Umowy na roboty budowlane. 2)Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń technicznych równoważnych, opisywanym w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót. 3)Do rozwiązań opisanych za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia w dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy Pzp jest obowiązany wykazać, że spełniają one wymagania określone przez zamawiającego. 4)Dla materiałów i urządzeń opisanych w dokumentacji przez wskazanie znaków towarowych Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem zapewnienia parametrów technicznych jakościowych odpowiadających określeniom dokumentacji technicznej. 5)Materiały użyte do wykonania zadania muszą posiadać deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną w przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane. Wykonawca wyłoniony w drodze postępowania zobowiązany będzie dostarczyć w/w dokumenty przed ich zastosowaniem. 6)Wykonawca w trakcie wykonywania robót budowlanych zabezpieczy istniejące instalacje, urządzenia, obiekty, meble oraz sprzęt i wyposażenie w budynku przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót. Zabezpieczenie odbywać się będzie przy udziale pracownika jednostki oświatowej. 7)Roboty będą prowadzone w obiekcie szkolnym, dlatego należy zapewnić odpowiednie zabezpieczenie placu budowy, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa osób przebywających na terenie obiektów. 8)Zamawiający sugeruje, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca. 9)Wykonawca wykona na własny koszt tymczasowe doprowadzenie wody i energii elektrycznej dla potrzeb budowy, zamontuje liczniki zużycia wody i energii oraz będzie ponosił koszty zużycia wody i energii w okresie realizacji robót. 10)Materiał rozbiórkowy powstały podczas demontażu instalacji c.o. stanowi własność Zamawiającego. Wykonawcę obciąża obowiązek wywiezienia materiału rozbiórkowego do punktu skupu złomu

Dokument nr: 550141682-N-2019, IR.2710.8.2019.JP

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
UZASADNIENIE PRAWNE: Zamówienie zostanie udzielone w trybie: zamówienia z wolnej ręki - na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. UZASADNIENIE FAKTYCZNE: W postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego nie zostały złożone żadne oferty, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. W związku z powyższym wymagane jest przeprowadzenie postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
NAZWA: Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w Wabienicach - ETAP I.

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Firma Usługowo-Porządkowa ,,MOP" Krystyna Harbacewicz, , Karwiniec 2, 56-420, Bierutów, kraj/woj. dolnośląskie

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.