Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3625z ostatnich 7 dni
15491z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Naprawa i konserwacja urządzeń wodnych

Przedmiot:

Naprawa i konserwacja urządzeń wodnych

Data zamieszczenia: 2019-07-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Pniewy
Pniewy 2
05-652 Pniewy
powiat: grójecki
48 668 64 29, 48 668 64 24, 48 668 64 94, 517 897 026, 48 668 64 24 w. 117
pniewy@pniewy.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Pniewy
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-07-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaproszenie do składania ofert
Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:
Naprawa i konserwacja urządzeń wodnych w gminnej stacji uzdatniania wody w Pniewach.
I. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest naprawa i konserwacja urządzeń wodnych w gminnej stacji uzdatniania wody w Pniewach, zgodnie z poniższym zakresem:
a) Zakup i montaż układu napowietrzania wody
o rotametr powietrza,
o elektrozawór
o zawory zwrotne
o zawory regulacyjne i odcinające
o układ elektryczny sterowany pompą
o filtry do sprężarki
b) Sprawdzenie i regeneracja złóż filtracyjnych (2 szt.)
o usunięcie złoża
o czyszczenie i mycie zbiorników,
o zasypanie starych złóż
o dezynfekcja podchlorynem sodu,
c) W przypadku braku możliwości regeneracji dotychczasowych złóż, Wykonawca ma zastosować nowe złoże filtracyjne:
o złoże ciężkie, posiadające zdolność katalityczną
o montaż nowego układu płukania filtrów
o reduktor ciśnienia
d) Zakup i montaż jednej sztuki sprężarki bezolejowej.
Zamawiający wymaga aby wszystkie zamontowane urządzenia były nowe, nie używane . rok produkcji 2019.

CPV: 50510000-3, 51514110-2

Dokument nr: In.271.27.2019

Składanie ofert:
III Przygotowanie oferty
Ofertę na ,,Zapytanie ofertowe na: Naprawa i konserwacja urządzeń wodnych w gminnej stacji uzdatniania wody w Pniewach. Znak sprawy: In.271.27.2019" należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, pisemnie - listem, faxem, e-mailem - pniewy@pniewy.pl) na Formularzu Oferty wraz podpisanymi załącznikami w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 1 (sekretariat) do dnia 12.07.2019 r. do godz. 12:00

Miejsce i termin realizacji:
Zamawiający wymaga aby zamówienie było zrealizowane do 16.08.2019 roku. Miejsce realizacji zamówienia: Gminna Stacja Uzdatniania wody w Pniewach.

Wymagania:
2. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy.
3. Zamawiający wymaga aby cena ofertowa zawierała koszty naprawy i konserwacji urządzeń oraz koszty dostawy i montażu urządzeń.
4. Zamawiający wymaga minimum 24 miesięcznej gwarancji i rękojmi. Zamawiający wymaga bezpłatnego serwisu w okresie minimum 24 miesięcznej gwarancji.
II Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym
1.Termin i miejsce wykonania zamówienia
2. Opis sposobu obliczania ceny
2.1 W ofercie należy podać cenę w rozumieniu art.3 ust.l i ust.2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2014 r. poz.915) za wykonanie przedmiotu zamówienia.
2.2 Cenę oferty stanowić będzie wartość brutto wpisana w formularzu oferty za całość przedmiotu zamówienia.
2.3 Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należnej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
2.4 Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający
w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
2.5 Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej (złoty polski).
2.6 Cenę oferty należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosownie do przepisu paragrafu 5 pkt.6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r.
w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług (Dz.U. z 2008 r nr 212 poz.1337) Cenę oferty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 gr. pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.
2.7 Zamawiający nie przewiduje udzjelenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
2.8 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
3. Kryteria oceny ofert
3.1 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
1) Kryterium nr 1 - cena oferty brutto - 70%,
2) Kryterium nr 2 - doświadczenie w realizacji usług naprawy i modernizacji urządzeń wodnych - 30%,
3.2 Zasady oceny ofert:
1) Oferty będą oceniane w skali stu - punktowej, według wzoru: S = C + D gdzie poszczególne symbole oznaczają:
S - suma uzyskanych punktów, C - punkty za cenę,
D - punkty za doświadczenie w wykonaniu usług naprawy i modernizacji urządzeń wodnych.
2) dodatkowe postanowienia dot. kryterium cena. Punkty w tym kryterium zostaną przyznane według wzoru:
C = (C min/C o) x 70 pkt gdzie:
C min- najniższa cena brutto z ocenianych ofert (zł) Co- cena brutto określona w ocenianej ofercie (zł)
3) Dodatkowe postanowienia dot. kryterium doświadczenie w wykonaniu usług naprawy i modernizacji urządzeń wodnych.
Wykonawca ma wykazać w załączniku nr 2 do zaproszenia, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie -zrealizował w sposób należyty 3 usługi naprawy i konserwacji urządzeń wodnych o wartości brutto usługi minimum 70.000 zł Zamawiający przyzna punkty w następujący sposób:
1 (jedna) zrealizowana usługa 10 pkt
2 (dwie) zrealizowane usługi 20 pkt 3(trzy) i więcej zrealizowanych usług 30 pkt
3.3 Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.
3.4 Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska największą ilość punktów.
3.5. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy ze względu na to. że dwie lub więcej ofert przedstawi taki sam bilans ceny i doświadczenia w wykonywaniu usług. Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną. a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
4. Informacje dodatkowe
4.1 Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji uzupełniających z wybranymi oferentami.
4.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
4.3. Wykonawca, którego ofertę wybrano zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu telefonicznie lub pisemnie.
5.Zamawiający wraz z zapytaniem ofertowym przekazuje:
a. formularz oferty
b. wykaz zrealizowanych usług (załącznik nr 2)
c. wzór oświadczenia RODO (załącznik nr 3)

Kontakt:
IV Kontakt z wykonawcą
Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: Małgorzata Stykowska tel. 48 668 64 24 w 106, 604-908-349 Izabella Smereczyńska tel. 48 668 64 24 w 108,

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.