Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3623z ostatnich 7 dni
15490z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Głęboka modernizacja energetyczna budynków

Przedmiot:

Głęboka modernizacja energetyczna budynków

Data zamieszczenia: 2019-07-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce
ul. ul. Torowa 12
16-100 Sokółka
powiat: sokólski
tel. 857118909, faks 857112229
Województwo: podlaskie
Miasto: Sokółka
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Głęboka modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego. Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego w Sokółce przy ul. 1 Maja 13
1. Zakres zamówienia obejmuje: 1) roboty rozbiórkowe, 2) roboty fundamentowe, 3) roboty ciesielskie, konstrukcyjne, 4) termomodernizację dachu, 5) termomodernizację ścian zewnętrznych, 6) termomodernizacje ścian fundamentowych i cokołu, 7) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, 8) wykonanie posadzek i warstw posadzkowych, 9) utwardzenie terenu, 10) modernizację instalacji centralnego ogrzewania, 11) modernizację instalacji elektrycznej, 12) montaż instalacji fotowoltaicznej, 13) modernizację instalacji odgromowej, 14) zaprojektowanie i wykonanie wewnętrznej konstrukcji budynku, 15) zaprojektowanie i wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej. 1.1.1 Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do: 1) prowadzenia dziennika budowy, 2) urządzenia terenu budowy, 3) wykonania we własnym zakresie i na własny koszt harmonogramu rzeczowo-finansowego robót oraz jego aktualizacji w trakcie realizacji robót, 4) montażu i demontażu we własnym zakresie i na własny koszt obiektów zaplecza tymczasowego budowy oraz poniesienia kosztów amortyzacji lub zużycia tych obiektów, doprowadzenia i wyposażenia we własnym zakresie i na własny koszt zaplecza tymczasowego w niezbędne media, uzyskania wymaganych warunków technicznych, urządzenia i wykonania we własnym zakresie i na własny koszt placu budowy, tymczasowych sieci elektrycznych, energetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, oświetlenia placu budowy, wywozu z placu budowy gruzu i utylizacji odpadów, itp., 5) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy, 6) zapewnienia dozoru mienia na terenie budowy na własny koszt, 7) sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w 3 kompletach - niezbędny załącznik do wniosku o pozwolenie na użytkowanie, 8) poniesienia kosztów utylizacji materiałów z rozbiórki z innymi kosztami towarzyszącymi wraz z udokumentowaniem, że materiał został w prawidłowy sposób zagospodarowany lub zutylizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 9) wykonania na koszt własny ewentualnych napraw sieci uszkodzonych podczas prowadzenia prac związanych realizacja przedmiotu zamówienia, 10) dokonania na koszt własny zmian w dokumentacji projektowej wprowadzonych na wniosek Wykonawcy i wynikających z przyczyn zależnych od Wykonawcy. W takim przypadku wszelkie kwestie formalne wymagane prawem budowlanym, jak też koszt robót budowlanych wynikających z tych zmian leżą w gestii Wykonawcy. Zmiana taka wymaga akceptacji projektanta, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzenia przez Zamawiającego, 11) zapewnienia na koszt własny stałych i bezpiecznych dojść do istniejących budynków położonych w bliskim sąsiedztwie wykonywanych robót, 12) czyszczenia na własny koszt kół środków transportowych oraz dróg z zanieczyszczeń spowodowanych transportem ziemi i gruzu z terenu budowy, 13) poniesienia kosztów wszelkich badań jakości materiałów, robót, prób i rozruchów, odbiorów technicznych wymaganych przepisami, z wyłączeniem badań i prób wykonywanych na dodatkowe żądanie Zamawiającego, 14) wykonania wszystkich robót tymczasowych niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy wraz z pokryciem ich kosztów, 15) montażu i demontażu na koszt własny tymczasowych dróg dojazdowych niezbędnych do wykonania robót objętych przedmiotem zamówienia, 16) doprowadzenia zniszczonych podczas robót budowlanych terenów zielonych wokół budynku do stanu sprzed budowy poprzez wyrównanie, podsypanie i obsianie trawą, 17) w razie konieczności uzyskania potwierdzeń odbiorów przyłączy przez gestorów sieci - niezbędny załącznik do wniosku o pozwolenie na użytkowanie, 18) wykonania na koszt własny odbiorów technicznych wymaganych przepisami i wydanymi warunkami wykonywanych robót przez poszczególnych gestorów urządzeń, z uwzględnieniem dodatkowych kosztów wynikających ze spełnienia wymagań wynikających z wydanych warunków, 19) zapewnienia nadzoru ze strony Wykonawcy przez uprawnione osoby w zakresie robót branżowych, 20) wykonania na koszt własny dokumentacji powykonawczej oraz projektu zmian w przypadku zmian wprowadzonych z inicjatywy Wykonawcy, 21) uzyskania na koszt własny wymaganych zezwoleń oraz opłat za zajęcie niezbędnego na cele budowy terenu będącego poza przekazanym placem budowy, 22) opracowania instrukcji użytkowania i konserwacji obiektu oraz sprzętu i urządzeń dostarczonych i zamontowanych wraz z poniesieniem ich kosztów, 23) zabezpieczenia we własnym zakresie i na własny koszt istniejących elementów narażonych na uszkodzenie lub zniszczenie podczas realizacji przedmiotu zamówienia, 24) zapewnienia we własnym zakresie i na własny koszt na terenie budowy w granicach przekazanych przez Zamawiającego należytego ładu, porządku, opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wraz z wykonaniem jego zaleceń, obejmujących m.in. oznakowanie robót i zabezpieczenie warunków bhp, p.poż., wykonanie niezbędnych zabezpieczeń stanowisk roboczych i miejsc wykonywanych robót, 25) poniesienia wszystkich innych, nie wymienionych wyżej ogólnych kosztów budowy, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem robót budowlanych objętych ww. zamówieniem oraz podyktowane będą przepisami technicznymi i prawnymi. 1.1.2. Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszelkie prace ujęte w dokumentacji projektowej, programie funkcjonalno-użytkowym, przedmiarach robót, szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz dokumentacji z postępowania. 1.1.3. Wykonawca powinien zapoznać się z pełną dokumentacją z postępowania oraz z lokalnymi warunkami realizacji wykonania robót, a także może dokonać wizji placu budowy w terenie. 1.2. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986 z późn. zm.) wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy. 1.3. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: ? wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy między innymi Kierownika budowy, Kierowników branży elektrycznej i sanitarnej, Projektantów, oraz innych osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane. Wymóg nie dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (samozatrudnienie), które wszystkie czynności wskazane przez Zamawiającego (jako podlegające zatrudnieniu na umowę o pracę) wykonuje samodzielnie. 1.4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1.3. czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. Powyższy obowiązek Wykonawcy dokumentowania zatrudnienia osób obowiązuje także pracowników Podwykonawców i dalszych Podwykonawców

CPV: 45000000-7

Dokument nr: 550141817-N-2019, Znak sprawy: PZD/DR-Bi/4112/9/2019

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie "Głęboka modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego. Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego w Sokółce przy ul. 1 Maja 13" ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.04.2019r pod nr 543061-N-2019, w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie intenetowej www.pzd.sokolka.com do terminu składania ofert, czyli do 16.05.2019r do godz. 10:00 nie została złożona żadna oferta. W ponownym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie "Głęboka modernizacja energetyczna budynków Powiatu Sokólskiego. Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego w Sokółce przy ul. 1 Maja 13" ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22.05.2019r pod nr 550663-N-2019, w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie intenetowej www.pzd.sokolka.com do terminu składania ofert, czyli do 14.06.2019r do godz. 10:00 nie została złożona żadna oferta. Zgodnie z zapisammi art. 67 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w następującej okoliczności: w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i nie zostały złożone żadne oferty.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Beata Jackiewicz prowadząca działalność pod firmą P.P.H.U. ELEKTOR spółka cywilna Beata Jackiewicz - wspólnik spółki cywilnej, , Bogusze 58, 16-100, Sokółka, kraj/woj. podlaskie
Janusz Jackiewicz prowadzący działalność pod firmą P.P.H.U. ELEKTOR spółka cywilna Janusz Jackiewicz - wspólnik spółki cywilnej, , Bogusze 58, 16-100, Sokółka, kraj/woj. podlaskie

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.