Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3623z ostatnich 7 dni
15490z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2019-07-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Sulejówek
ul. Dworcowa 55
05-070 Sulejówek
powiat: miński
tel: (22) 76 06 201, tel.: (22) 76 06 242, (22) 76 06 252
inwestycje@umsulejowek.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Sulejówek
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-07-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: ,,Przebudowa boiska wielofunkcyjnego, rzutni do pchnięcia kulą i skoczni do skoku w dal przy ul. Paderewskiego w Sulejówku" w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa boiska wielofunkcyjnego", nr postępowania W.PRP.271.58.2019.
Dokładny opis przedmiotu zamówienia, nad którym będzie pełniona funkcja inspektora nadzoru inwestorskiego zawiera postępowanie przetargowe nr W.PRP.271.26.2019, zamieszczone na stronie internetowej BIP pod adresem:
https://www.bip.sulejowek.pl/redir,przetargi?zamowienie_publiczneID=229

Składanie ofert:
Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć do dnia 12.07.2019 r. do godziny 12:00 za pośrednictwem poczty, kuriera, bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: inwestycje@umsulejowek.pl (skan oferty z pieczątkami).

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: do dnia 30.09.2019 r.

Wymagania:
Zamawiający wymaga aby Wykonawca usługi zapewnił w trakcie realizacji inwestycji udział osób posiadających stosowne uprawnienia budowlane do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialne:
- w branży zieleni, w tym przy realizacji robót w zakresie zakładania zieleni obejmujących roboty ziemnie, pielęgnację zieleni i sadzenie roślin tj. Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni, bądź Inspektor Nadzoru Prac w Terenach Zieleni,
oraz

- kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Istotne warunki realizacji zamówienia:

Zgodnie z wzorem umowy, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
Kryteria stosowane przy wyborze najkorzystniejszej oferty:

Cena wykonania zamówienia - 100%.
Warunki udziału w postępowaniu:

Określenie warunków udziału w postępowaniu:

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:

wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru nad realizacją budowy, przebudowy lub remontu boiska sportowego z zastosowaniem trawy naturalnej bądź syntetycznej lub/i budowy, przebudowy lub remontu nawierzchni z granulatu/poliuretanowej, o łącznej wartości nie mniejszej niż 300.000,00 zł brutto;
W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda od Wykonawcy:

wykazu usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty budowlane zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - załącznik nr 3 do zapytania ofertowego;
Warunki płatności:

30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
Sposób przygotowania oferty:

Wykonawca powinien sporządzić ofertę w języku polskim podając cenę netto, należny podatek VAT i cenę brutto. Oferta musi zawierać:

nazwę, adres lub siedzibę oferenta numer telefonu oraz NIP i Regon;
wycenę zamówienia wyrażoną w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;
cena podana w ofercie powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia;
dane osoby do kontaktu.

Uwagi:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Sulejówek, ul. Dworcowa 55, 05-070 Sulejówek;
kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@umsulejowek.pl[1];
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: ,,Przebudowa boiska wielofunkcyjnego, rzutni do pchnięcia kulą i skoczni do skoku w dal przy ul. Paderewskiego w Sulejówku" w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa boiska wielofunkcyjnego" nr - W.PRP.271.58.2019, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), dalej ,,ustawa Pzp";
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych[2];
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych[3] osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

nie przysługuje Pani/Panu:

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Informacji dotyczących przedmiotu zamówienia można uzyskać pod nr tel.: (22) 76 06 242 lub (22) 76 06 252 oraz pod adresem e-mail: inwestycje@umsulejowek.pl.

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.