Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3623z ostatnich 7 dni
15490z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Roboty budowlane pn: ,,Remont ciągów komunikacyjnych i sanitariatów w budynku

Przedmiot:

Roboty budowlane pn: ,,Remont ciągów komunikacyjnych i sanitariatów w budynku

Data zamieszczenia: 2019-07-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy
ul. Wodna 20/2
76-251 Kobylnica
powiat: słupski
tel. 59 841 59 12, faks 59 841 59 15
Województwo: pomorskie
Miasto: Kobylnica
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
roboty budowlane pn: ,,Remont ciągów komunikacyjnych i sanitariatów w budynku ,,C" Szkoły Podstawowej w Kobylnicy"
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie ciągów komunikacyjnych i sanitariatów w budynku ,,C" Szkoły Podstawowej w Kobylnicy. 3.2 Opis przedmiotu zamówienia za pomocą kodów CPV Wspólnego Słownika Zamówień: 45000000-7- Roboty budowlane 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 45113000-2 Roboty na placu budowy 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45320000-6 Roboty izolacyjne 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45332200-5 Hydraulika 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 45421141-4 Instalowanie przegród 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 45431100-8 Kładzenie terakoty 45431200-9 Kładzenie glazury 45442100-8 Roboty malarskie 45442110-1 Malowanie budynków 3.3 Przedmiot zamówienia w zakresie remontu ciągów komunikacyjnych i sanitariatów w budynku ,,C" Szkoły Podstawowej w Kobylnicy, obejmuje: 1) wiatrołap a) roboty rozbiórkowe i demontaże b) prace budowlane remontowe i odtworzeniowe- ściany, sufit c) roboty montażowe d) odtwarzanie posadzki 2) hol a) roboty rozbiórkowe i demontaże b) prace budowlane remontowe i odtworzeniowe- ściany, sufit c) roboty montażowe d) posadzki e) stolarka drzwiowa 3) naprawa murków przy trybunach na sali gimnastycznej a) roboty rozbiórkowe, demontażowe itp. 4) zespół szatniowy nr 3 a) pomieszczenie 1.13 - roboty demontażowe, rozbiórkowe itp. b) prace budowlane, odtworzeniowe i montażowe c) pomieszczenie 1.12 - roboty demontażowe, rozbiórkowe itp. d) pomieszczenie 1.11- roboty demontażowe, rozbiórkowe itp. 5) zespół szatniowy nr 4 a) pomieszczenie 1.6- roboty demontażowe, rozbiórkowe itp. b) pomieszczenie 1.7- roboty demontażowe, rozbiórkowe itp. c) pomieszczenie 1.8- roboty demontażowe, rozbiórkowe itp. 6) umywalnia dla zespołu szatniowego 3-4 (Wraz z pomieszczeniem przynależnym WC) a) roboty rozbiórkowe b) roboty montażowe i ogólnobudowlane c) posadzki d) ścianki wydzielenia pryszniców e) okładziny ścian, malowanie ścian i sufitów 7) pomieszczenie gimnastyki- pom 1.2 a) roboty rozbiórkowe i demontażowe b) roboty odtworzeniowe wykończeniowe c) roboty montażowe 8) hol wejściowy pom. 1.23 wraz z przedsionkiem 1.22 a) roboty rozbiórkowe i demontaż b) roboty odtworzeniowe wykończeniowe c) roboty montażowe 9) zespół z łazienką dla osób niepełnosprawnych a) roboty demontażowe, rozbiórkowe b) roboty montażowe 10) wymiana stolarki drzwiowej w zespole szatniowym nr 2 11) wywóz utylizacja materiałów z rozbiórki. 3.4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zgodnie z art. 31 ustawy PZP, zawierają, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz pomocniczo przedmiary robót: 1) Pomocniczy przedmiar robót budowlanych, 2) Krótka charakterystyka robót, 3) STW i ORB, 4) Wizualizacja łazienek. W związku z przeznaczeniem zamówienia do użytku osób fizycznych opis przedmiotu zamówienia, zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy PZP, uwzględnia wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych i projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników. 3.5 Roboty muszą być wykonane zgodnie z opisaną w pkt 3.4 dokumentacją, obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych umową warunkach. 3.6 Wymagany okres rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia wynosi 60 miesięcy. 3.7 Wymagany okres gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia wynosi 60 miesięcy. 3.8 Wymagany okres gwarancji na części zamienne, części zużywające się elementy eksploatacyjne, jak uszczelki, podkładki itp. których wymiana jest konieczna dla utrzymania gwarancji trwa jedynie w okresie rękojmi (60 miesięcy) i gwarancji urządzeń. Wymieniony w zdaniu powyżej okres gwarancji, nie będzie rozumiany jako okres gwarancji, o której mowa w pkt 3.7 na wykonany przedmiot zamówienia, za który bezpośrednio odpowiada Wykonawca. 3.9 W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia (dokumentacja budowlana) zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) Zamawiający dopuszcza produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu. Za materiały równoważne rozumie się materiały o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych lub lepszych niż podane w STW i ORB lub przedmiarach robot. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia na etapie realizacji robót stosownych dokumentów, potwierdzających równoważność tych materiałów lub urządzeń. 3.10 Zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentacji budowlanej za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych bądź systemów odniesienia. 3.11 Zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań, o których mowa w pkt 3.9 i 3.10 wymaga akceptacji Zamawiającego. 3.12 Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów spełniających wymagania norm, posiadających odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne oraz założone w projekcie parametry techniczne. 3.13 Wykonawca zobowiązany jest do wyceny robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia wyłącznie z materiałów i urządzeń fabrycznie nowych, dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, objętych certyfikatem w zakresie tzw. znaku bezpieczeństwa, wskazującego na zgodność z Polską Normą, aprobatą techniczną i właściwymi przepisami technicznymi zgodnie z art. 10 ustawy z 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 3.14 Wykonawca przeprowadził szczegółową wizję lokalną w terenie celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia. 3.15. Wykonawca przedłoży w przed podpisaniem umowy 1) kosztorys ofertowy realizacji zadania, opracowany ze szczegółowością odpowiadającą załączonym przedmiarom robót, wraz z zestawieniem materiałów, sporządzony na podstawie projektów budowlanych, projektów wykonawczych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STW i ORB). Przedmiary robót należy stosować do wyceny tylko i wyłącznie pomocniczo. Nadto kosztorys winien zawierać ilość roboczogodzin, stawkę godzinową za roboczogodzinę. Zawarte w przedmiarach zestawienia mają zobrazować jedynie skalę roboty budowlanej i pomóc wykonawcom w oszacowaniu kosztów inwestycji. Opracowany kosztorys będzie pełnił dla Zamawiającego jedynie funkcję pomocniczą oraz będzie stanowił podstawę do rozliczenia odbioru końcowego. 2) harmonogram rzeczowo - finansowy zawierający terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji robót dla poszczególnych robót, celem uzgodnienia z Zamawiającym. Harmonogram rzeczowo - finansowy nie może być sprzeczny z zamierzeniami inwestycyjnymi Zamawiającego. 3.16 W przypadku stwierdzenia, że roboty wykonywane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami Zamawiający może odmówić zapłaty i żądać ich ponownego wykonania lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy. 3.17 W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu przedmiotu zamówienia do 30 % wartości zamówienia. W związku z ograniczeniem przez Zamawiającego przedmiotu umowy, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. 3.18 Na czas realizacji inwestycji, Zamawiający przekaże Wykonawcy protokołem zdawczo- odbiorczym dokumentację, o której mowa w pkt 3.4 niezbędną do wykonania zadania. Wykonawca zobowiązany jest zwrócić Zamawiającemu całość przekazanej dokumentacji, przy złożeniu faktury. 3.19 Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu umowy określone są we wzorze umowy, stanowiącym do zaproszenia do negocjacji. 3.20 Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP, Zamawiający wymaga od Wykonawcy i podwykonawców zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących następujące czynności w ramach realizacji przedmiotu zamówienia: 1) czynności związane z robotami montażowymi 2) czynności związane z posadzką o ile mieszczą się one w zakresie art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, który brzmi: ,,Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem". 3.21 Wymóg, o którym mowa w pkt 3.20 nie dotyczy, gdy Wykonawca składający ofertę jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą i zobowiąże się do osobistego świadczenia robót oraz wspólników spółek osobowych, którzy zobowiążą się do osobistego świadczenia robót na rzecz spółki. 3.22 Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy do przedłożenia wykazu osób, o których mowa w pkt 3.20, sporządzonego według Załącznik Nr 8 do INPP, wraz z: 1) oświadczeniem tych osób, że wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu niezbędnym dla realizacji niniejszego zamówienia (umowy), sporządzonego według Załącznik Nr 9 do INPP, 2) oświadczeniem potwierdzającym zatrudnienie osób na umowę o pracę, sporządzonego według Załącznik Nr 8 do INPP. 3.23 Niezłożenie oświadczeń i wykazu w terminie wskazanym w pkt 3.22 niniejszego rozdziału, skutkować będzie nie zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3.24 Na każde żądanie Zamawiającego zobowiązuje się Wykonawcę do przedłożenia w/w wykazu z oświadczeniami wymienionymi powyżej wraz z oświadczeniem o niezaleganiu z wypłatą wynagrodzenia na dzień złożenia oświadczenia. 3.25 Zamawiający na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy ma prawo żądania udowodnienia przez wykonawcę faktu zatrudnienia osoby na umowę o pracę. 3.26 Wykonawca do realizacji zamówienia powinien zatrudniać lub zatrudnić osoby, których dane osobowe ma prawo przetwarzać na podstawie odrębnych przepisów oraz które wyrażą zgodę na dostęp przez Zamawiającego do ich danych osobowych. Osoby, które takiej zgody nie wyrażają nie mogą brać udziału w realizacji zamówienia. 3.27 Wykonawca oświadczy w formularzu oferty Załącznik Nr 1 do INPP, iż zatrudnia lub zatrudni osoby, o której mowa w pkt 3.20

Dokument nr: 550143157-N-2019, CUW-DOR.271.9.2019

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
W dwóch postępowaniach prowadzonych uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego (Ogłoszenie nr 534748-N-2019 z dnia 9 kwietnia 2019 roku oraz Ogłoszenie nr 541563-N-2019 z dnia 25 kwietnia 2019 roku) nie wpłynęła żadna ofert, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały zmienione w istotny sposób.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Firma Ogólnobudowlana Ryszard Szyca, firmaszyca@wp.pl, Rekowo 64 D , 77-131, Rekowo, kraj/woj. pomorskie

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.