Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
680z dziś
4545z ostatnich 7 dni
15808z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego

Przedmiot:

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego

Data zamieszczenia: 2019-07-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Rybnik
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-200 Rybnik
powiat: Rybnik
tel. +48324392302, faks +48324224124
Województwo: śląskie
Miasto: Rybnik
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego, dzielnica Boguszowice Osiedle; Ogród zabaw ,,Zabawowe ZOO" wraz z integracją społeczno-kulturową dzielnicy (plac zabaw)
Przedmiotem zamówienia jest budowa placu zabaw na podstawie indywidualnego opracowania projektowego, opisanego w załączonej do SIWZ dokumentacji. Przedmiotem zamówienia są dostawy i prace budowlane w zakresie: - przygotowania i zabezpieczenia terenu placu budowy; - prac geodezyjnych; - prac ziemnych związanych z budową pagórka; - prac ziemnych dla nowych nawierzchni i fundamentów; - betonowania fundamentów pod urządzenia i elementy małej architektury; - wykonania podbudowy pod nowe nawierzchnie; - budowy nowego ogrodzenia; - wykonania indywidualnych urządzeń i elementów małej architektury (głównie z drewna z elementami stalowymi); - wykończenia indywidualnych urządzeń i elementów małej architektury (detale cięte laserowo, grawerowane itp.); - montażu wykonanych konstrukcji; - montażu gotowych (katalogowych) urządzeń do zabawy i elementów małej architektury; - budowy elementów z wikliny; - zagospodarowanie terenu w zakresie zieleni; oraz pozostałych robót wynikających z dokumentacji technicznej i przedmiaru robót. Zamawiający informuje, że zadanie jest realizowane wspólnie ze Spółdzielnią Mieszkaniową ,,Południe", stąd środki finansowe na realizację zadania będą pochodziły z dwóch źródeł, tj. Miasta i Spółdzielni. Wykonawca wybrany w ramach postępowania przetargowego zawrze umowę z Miastem, natomiast część zadania będzie sfinansowana ze środków Spółdzielni Mieszkaniowej. Umowa będzie precyzowała w jakim zakresie zadanie będzie finansowane z poszczególnych źródeł. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało wystawienie osobnych faktur dla Miasta i Spółdzielni Mieszkaniowej - zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie. Termin usunięcia wad: do 14 dni liczone od powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o wadzie. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia minimum 24-miesięcznej gwarancji na wykonane roboty, zastosowane materiały i urządzenia. Obowiązkiem Wykonawcy będzie opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego z uwzględnieniem etapizacji zamówienia i terminów realizacji robót przy założeniu, że wartość robót w żadnym etapie - za wyjątkiem etapu ostatniego objętego płatnością końcową (tj. podlegającego zapłacie po rozliczeniu i po odbiorze końcowym) - nie przekroczy 20% ceny ofertowej. Opracowany harmonogram należy przedstawić Zamawiającemu w terminie 7 dni od przejęcia terenu prowadzenia robót. Zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W związku z wymaganiami ustawy Prawo ochrony środowiska oraz zapisami ,,Programu Ochrony Powietrza dla stref województwa śląskiego, w których stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu", Zamawiający informuje, że w trakcie prowadzenia prac budowlanych będzie wymagał zastosowania technologii wykonania robót, które ograniczają do minimum pylenie stosowanych materiałów budowlanych oraz są nieuciążliwe dla środowiska. Szczególnie dla Zamawiającego jest ważne, by w trakcie prowadzenia prac budowlanych były zachowane zasady: - zraszania wodą terenu prowadzenia robót (miejsce rozładunku, plac składowy materiałów) w okresach suszy, - stosowania zabezpieczenia pylastych materiałów sypkich przed rozwiewaniem (przykrycie plandekami, zraszanie), - transportu materiałów sypkich samochodami wyposażonymi w plandeki ograniczające pylenie przewożonych materiałów, - stosowanie gotowych mieszanek budowlanych przygotowywanych w wytwórniach. Ponadto Zamawiający będzie prowadził monitoring pojazdów obsługujących budowę pod kątem ograniczenia zanieczyszczenia dróg. W przypadku stwierdzenia uchybień, które zagrażają środowisku naturalnemu i są niezgodne z przepisami polskiego prawa i powyższymi zapisami, Zamawiający wstrzyma prowadzenie robót. Przypomina się również, że: - wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu i maszyn, które są zgodne z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi ich użytkowania; - organizacja placu budowy i prowadzenie prac budowlanych nie mogą zagrażać środowisku naturalnemu. Stosownie do treści art. 30 ust. 8 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że realizacja przedmiotu zamówienia umożliwi korzystanie z obiektów przez wszystkich użytkowników, w tym niepełnosprawnych, z wyłączeniem osób o ograniczeniach ruchowych skutkujących poruszaniem się wyłącznie na wózku inwalidzkim. Dla tych osób zapewnia się jednak dostępność na zasadzie uczestnictwa biernego. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy PZP, Zamawiający poniżej określa czynności w zakresie realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę: - wykonanie prac budowlanych ziemnych, - montaż urządzeń na placu zabaw. W odniesieniu do Wykonawców mających siedzibę poza granicami Polski Zamawiający dopuszcza zatrudnienie pracowników na podstawie równoważnych regulacji prawnych kraju macierzystego

CPV: 45112723-9

Dokument nr: 550143137-N-2019, ZP.271.79.2019

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Uzasadnienie prawne: Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. Uzasadnienie faktyczne: W ogłoszonym postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego nie została złożona żadna oferta, a realizacja zadania jest bardzo ważna z punktu widzenia podjętych przez Miasto zobowiązań dotyczących realizacji budżetu obywatelskiego oraz podpisanego porozumienia ze Spółdzielnią Mieszkaniową ,,Południe". Ogłoszenie kolejnego przetargu nie gwarantuje uzyskania oferty, stąd zdecydowano się na negocjacje z jednym wykonawcą, w ramach procedury ZWR - zgodnie z zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Braty i Kompany s.c. Wojciech i Maciej Trzebunia, braty@bratyikompany.pl, Karpielówka 414, 34-511, Kościelisko, kraj/woj. małopolskie

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.