Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3626z ostatnich 7 dni
15493z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Nadzór inwestorski nad budową, rozbudową i przebudową zbiorników retencyjnych

Przedmiot:

Nadzór inwestorski nad budową, rozbudową i przebudową zbiorników retencyjnych

Data zamieszczenia: 2019-07-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Państwowe Hospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Włodawa
Suszno, ul. Wspólna 8
22-200 Włodawa
powiat: włodawski
Tel.: +48 825721441, Faks: +48 825723760
wlodawa@lublin.lasy.gov.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Włodawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Nadzór inwestorski nad budową, rozbudową i przebudową zbiorników retencyjnych w ramach projektu pod nazwą ,,Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz ...

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji p.n.:

a) ,,Rozbudowa i przebudowa zbiornika retencyjnego w oddz. 404i, 404j, 404k w Leśnictwie Augustów",

b) ,,Budowa zbiornika retencyjnego w oddz. 165i w Leśnictwie Siedliska",

c) ,,Odbudowa 3 zbiorników retencyjnych zlokalizowanych w oddz. 30f, w oddz. 71c, 72a w Leśnictwie Lubień oraz w oddz. 19a w Leśnictwie Lipówka"

oraz w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi.

Projektowane zbiorniki zlokalizowane będą na terenie powiatu włodawskiego, gminy Wyryki dz. ewid. nr 4025, nr 590, nr 145 (4 zbiorniki) oraz gminy Hanna dz. ewid. nr 1282 (1 zbiornik). Grunty pod planowaną budowę zbiorników w całości mieszczą się na działce należącej do Skarbu Państwa zarządzanej przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Włodawa.

Charakterystyka inwestycji objętej przedmiotem nadzoru inwestorskiego zawarta jest w - załącznikach nr 2-4 do opisu przedmiotu zamówienia.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 45 000.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL812
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Nadleśnictwo Włodawa Leśnictwa: Augustów, Siedliska, Lubień i Lipówka. Województwo lubelskie, powiat włodawski, gm. Hanna i gm. Wyryki.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji p.n.:

a) ,,Rozbudowa i przebudowa zbiornika retencyjnego w oddz. 404i, 404j, 404k w Leśnictwie Augustów",

b) ,,Budowa zbiornika retencyjnego w oddz. 165i w Leśnictwie Siedliska",

c) ,,Odbudowa 3 zbiorników retencyjnych zlokalizowanych w oddz. 30f, w oddz. 71c, 72a w Leśnictwie Lubień oraz w oddz. 19a w Leśnictwie Lipówka"

Oraz w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi.

Projektowane zbiorniki zlokalizowane będą na terenie powiatu włodawskiego, gminy Wyryki dz. ewid. nr 4025, nr 590, nr 145 (4 zbiorniki) oraz gminy Hanna dz. ewid. nr 1282 (1 zbiornik). Grunty pod planowaną budowę zbiorników w całości mieszczą się na działce należącej do Skarbu Państwa zarządzanej przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Włodawa.

Charakterystyka inwestycji objętej przedmiotem sprawowania nadzoru inwestorskiego zawarta jest w poszczególnych projektach budowlanych - załącznik nr 3 do OPZ, wykonawczych - załącznik nr 4 do OPZ oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią załącznik nr 2 do OPZ.

2. W ramach pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

1) sprawdzenie dokumentacji projektowej, w tym w szczególności zakresu rzeczowego określonego w pozycjach przedmiaru robót,

2) udział w przekazaniu Wykonawcy robót budowlanych terenu budowy,

3) sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego zgodnie z ustawą z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.). Zakres podstawowych obowiązków i praw inspektora nadzoru inwestorskiego określa art. 25 i art. 26 ww. ustawy. W ramach tych czynności Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:

a) prowadzenia nadzoru uwzględniającego czas pracy Wykonawcy robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru;

b) reprezentowania Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

c) sprawdzania jakości i ilości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robot wyrobów zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane;

d) sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenia w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowania i udziału w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazania ich do użytkowania;

e) sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę robót dokumentów wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w komisji odbioru robót powołanej przez Zamawiającego;

f) potwierdzania faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad;

g) sporządzania ocen zgłoszonych Zamawiającemu roszczeń Wykonawcy lub Podwykonawców robót objętych usługą nadzoru;

h) inwentaryzacji wykonanych robót w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron,

4) udział w naradach technicznych zwoływanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę robót budowlanych,

5) uzgadnianie z autorem projektu zakresu ewentualnych zmian do projektu,

6) rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy ewentualnych wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót oraz w razie potrzeby zasięganie opinii projektanta,

7) sprawdzenie zakresu rzeczowego wykonanych robót przez udział w obmiarach na gruncie oraz potwierdzenie wykonania tej czynności w książce obmiarów,

8) prowadzenie dokumentacji fotograficznej z przebiegu prac budowlanych, która zostanie przekazana Zamawiającemu w formie elektronicznej podczas odbioru końcowego wykonanych robót,

9) nadzorowanie realizacji robót związanych z usuwaniem ewentualnych wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym i poświadczenie ich wykonania,

10) udział w odbiorze pogwarancyjnym.

CPV: 71247000

Dokument nr: Z.270.24.2019

Uwagi:
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.02.01.00-00-0005/16

II.2.14)Informacje dodatkowe

Pełna nazwa zamówienia: Nadzór inwestorski nad budową, rozbudową i przebudową zbiorników retencyjnych w ramach projektu pod nazwą ,,Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych" w Nadleśnictwie Włodawa - 3.

V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Bohdan Szlendak
ul. Łabędzia 7/19
Lublin
20-335
Polska
Tel.: +48 607792433
E-mail: bohdan.szlendak@wp.pl
Kod NUTS: PL
Wykonawcą/koncesjonariuszem będzie MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części/koncesji: 48 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 45 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Kontakt:
Państwowe Hospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Włodawa
Suszno, ul. Wspólna 8
Włodawa
22-200
Polska
Osoba do kontaktów: Krzysztof Zalewski
Tel.: +48 825721441
E-mail: wlodawa@lublin.lasy.gov.pl
Faks: +48 825723760
Kod NUTS: PL812

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.