Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
680z dziś
4545z ostatnich 7 dni
15808z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remonty nawierzchni jezdni o nawierzchni bitumicznej, remonty cząstkowe jezdni o...

Przedmiot:

Remonty nawierzchni jezdni o nawierzchni bitumicznej, remonty cząstkowe jezdni o nawierzchni bitumicznej oraz awaryjne czyszczenie kanalizacji deszczowej

Data zamieszczenia: 2019-07-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd m. st. Warszawy Urząd Dzielnicy Praga-Południe
ul. ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 22 4435509, faks 22 4435552
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 1970-01-01 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remonty nawierzchni jezdni o nawierzchni bitumicznej, remonty cząstkowe jezdni o nawierzchni bitumicznej oraz awaryjne czyszczenie kanalizacji deszczowej na drogach gminnych położonych na terenie Dzielnicy Praga-Południe
Przedmiotem zamówienia są: remonty nawierzchni jezdni o nawierzchni bitumicznej, remonty cząstkowe ulic o nawierzchni bitumicznej, awaryjne czyszenie kanalizacji deszczowej na drogach gminnych położonych na terenie dzielnicy Praga Południe w 2019 roku. Zakres prac ( naprawy bieżące nawierzchni asfaltowych ulic około 3 000 m2 ) ma charakter pomocniczy, służy tylko do porównania ofert i może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy z powodu konieczności dostosowania prac do bieżących potrzeb Zamawiającego. Czas realizacji zlecenia: nie dłuższy niż dwa dni od powiadomienia. Prace zlecane będą sukcesywnie w miarę potrzeb w ciągu całego okresu obowiązywania umowy w formie jednostkowych zleceń. Zlecenia zgłoszone przez Zamawiającego w dni robocze po godzinach pracy oraz w dni wolne od pracy zobowiązują Wykonawcę do niezwłocznego (w czasie dwóch godzin) zabezpieczenia wskazanego miejsca do czasu wykonania naprawy. Wykonanie każdego ze zleceń potwierdzone będzie protokółem odbioru robót, Zakres i termin wykonania zleconych robót będzie określony każdorazowo przez Zamawiającego i przekazywany telefonicznie lub e-mailem. Materiały użyte do robót muszą spełniać wymagania Zarządzenia nr 1682/2017 z dnia 23.10.2017 r. Prezydenta m.st. Warszawy. Rozliczenie wykonanych robót będzie odbywało się kosztorysem powykonawczym, według cen jednostkowych robót wyliczonych z kosztorysu ofertowego i ujętych w umowie, a w przypadku braku tych cen - w oparciu o odpowiednie normy katalogowe (KNR,KNNR), stawkę Rg oraz narzuty podane w ofercie. Natomiast w odniesieniu do kosztu materiałów - według średnich cen publikowanych w materiałach Sekocenbud-u ( z kosztami zakupu) - 2 kwartał 2019 r. lub w oparciu o ceny zawarte w fakturach zakupu powiększone o koszty zakupu. Wykonawca musi dysponować odpowiednimi środkami łączności zapewniajacymi natychmiastowe przekazanie zleceń przez zamawiajacego i stałą łączność kierownictwa firmy wykonawcy z brygadami wykonującymi roboty w terenie: - adres e-mail do przyjmowania zleceń zamawiającego - telefon komórkowy czynny całą dobę 1 numer, - telefon komórkowy do łącznosci z brygadami remontowymi 2 numery, Wykonawca musi również dysponować odpowiednim oznakowaniem umożliwiajacym natychmiastowe zabezpieczenie miejsca awarii nawierzchni drogowych najpóźniej w ciągu 2 godzin od momentu zgłoszenia i prowadzenia przac przez ekipy remontowe w w warunkach odbywajacego się ruchu pojazdów: - tablice prowadzace U-3c i U-3d(jodły) - po 6 szt. o dł. 180 cm każda, - znaki A-14 "roboty drogowe" - 8 szt, - znaki A-12b, A-12c "zwężenie jezdni" (lewe, prawe) po 4 szt. - zapory drogowe U-20a - 50 m, 2. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) polegającą na zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę, przez wykonawcę lub podwykonawcę, osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia na roboty budowlane. Realizacja zamówienia przez te osoby ma na celu podniesienie jakości i terminowości wykonania zamówienia. Personel zatrudniony na podstawie stosunku pracy to większa dyspozycyjność osób wykonujących zamówienie wobec zamawiającego i wykonawcy, większe doświadczenie personelu (wynikające ze stałości zatrudnienia u danego wykonawcy), lepsza kontrola wykonania zamówienia z uwagi na podporządkowanie pracowników wynikające ze stosunku pracy, większe zaangażowanie pracowników (wynikające z potrzeby należytego wywiązania się z obowiązków pracowniczych, co przekłada się na utrzymanie zatrudnienia). Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy zatrudnił na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej 3 osób świadczących pracę związaną z wykonywaniem czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy z wyłączeniem kadry kierowniczej, inżynierów oraz pracowników administracji. Praca tych osób będzie polegała na bezpośrednim uczestnictwie w realizacji przedmiotu umowy w tym: 2 osoby roboty asfaltowe, 1 kierowca. Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy pracowników

Dokument nr: 550144285-N-2019, UD-VI-ZP/68/19

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zamówienie udzielane dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych gdyż takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem a całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. Dotychczasowy wykonawca robót, wyłoniony w wyniku przetargu nieograniczonego wykazuje pełen profesjonalizm, realizując zlecone roboty budowlane zgodnie ze sztuką budowlaną, dysponuje odpowiednim sprzętem i wykwalifikowanymi pracownikami, co ma istotny wpływ na jakość i terminowość wykonywanych prac. W przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. ( art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Pzp )

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
TOMBRUK Sp. z o.o., biuro@tombruk.waw.pl, ul. Grodzieńska 20/12, 03-750, Warszawa, kraj/woj. mazowieckie

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.