Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
684z dziś
2829z ostatnich 7 dni
14684z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dwuskładnikowe kleje do konsolidacji i wzmacniania górotworu

Przedmiot:

Dwuskładnikowe kleje do konsolidacji i wzmacniania górotworu

Data zamieszczenia: 2019-08-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Wsparcia Produkcji JSW S.A
ul. Towarowa 1
44-330 Jastrzębie-Zdrój
powiat: Jastrzębie-Zdrój
tel.: 32 756 4974, tel. 32 756 4947
Województwo: śląskie
Miasto: Jastrzębie-Zdrój
Wadium: 30 000,00 PLN
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-08-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Nazwa aukcji: Dwuskładnikowe kleje do konsolidacji i wzmacniania górotworu
6. Lista produktów
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka
miary Uwagi
1. Dwuskładnikowy klej poliuretanowy szybko
reagujący do konsolidacji i wzmacniania spękanych
i rozluzowanych suchych i wilgotnych skał oraz
pokładów węgla
1,00 Pakiet
2. Dwuskładnikowy klej organiczno-mineralny o
podwyższonej adhezji do wzmacniania słabych
stropów, ociosów i spągów wyrobisk chodnikowych,
wzmacniania czoła drążonych przodków
chodnikowych oraz wzmacniania calizny węglowej
1,00 Pakiet
3. Dwuskładnikowy klej mocznikowo-formaldehydowy
do wzmacniania calizny węglowej oraz stropów,
spągów i ociosów wyrobisk
1,00 Pakiet

Dokument nr: 560/A/WZZ/19

Otwarcie ofert: Termin rozpoczęcia licytacji: 2019-08-26 09:00

Składanie ofert:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do Aukcji: 2019-08-14 23:59

Wymagania:
7. Kryteria oceny
Lp. Nazwa kryterium
1. Cena
Warunki udziału w Aukcji elektronicznej
I. Rejestracja konta na Platformie Marketplanet OnePlace (https://oneplace.marketplanet.pl) najpóźniej 24 godziny przed
rozpoczęciem aukcji. Ogłoszenia o opublikowanych aukcjach znajdują się na stronie https://oneplace.marketplanet.pl
oraz https://jsw.ezamawiajacy.pl. Rejestracja oraz udział w aukcji są bezpłatne.
Rejestracja jest jednorazowa
II. Wniesienie wadium zgodnie z wyznaczonym terminem składania wniosków o dopuszczenie do Aukcji.
Wysokość wadium: 30 000,00 PLN
Wadium należy wnieść w jednej z następujących form:
1.
pieniądze - w formie bezgotówkowego przelewu na rachunek bankowy Organizatora aukcji, prowadzony przez Bank
PKO BP S.A. o numerze: 49 1020 2498 0000 8702 0443 8792 W tytule przelewu należy podać: ,,wadium aukcja nr
560/A/WZZ/19".
Wadium uznaje się za skutecznie wniesione, jeżeli uznanie środków w wysokości odpowiadającej wadium nastąpi na
rachunku bankowym Organizatora aukcji przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
Aukcji, w sposób umożliwiający Organizatorowi aukcji weryfikację skutecznego wniesienia wadium
2.
gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie bankowe.
Wadium uznaje się za skutecznie wniesione, jeżeli przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w Aukcji oryginał dokumentu gwarancji lub poręczenia zostanie złożony w kasie Zakładu Wsparcia Produkcji JSW
S.A. lub oryginał gwarancji lub poręczenia sporządzonej w formie elektronicznej zostanie przesłany na skrzynkę poczty
elektronicznej o adresie: aukcje@zwp.jsw.pl.
W szczególności treść gwarancji lub poręczenia powinna zawierać:
a) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty wadium na pierwsze żądanie
Organizatora aukcji (Beneficjenta),
b) wskazanie sumy gwarancyjnej lub poręczenia,
c) wskazanie Organizatora aukcji, jako Beneficjenta gwarancji lub poręczenia,
d) określenie terminu ważności gwarancji lub poręczenia.
Złożenie lub przesłanie poręczenia lub gwarancji, których treść nie będzie spełniać ww. wymogów skutkować będzie
odrzuceniem oferty z postępowania zgodnie z § 40 ust. 2 lit. B ,,Regulaminu..."
3.
Wstrzymaniu przez Zamawiającego zapłaty należności Oferenta w wysokości odpowiadającej wartości wadium.
W przypadku wadium w formie wstrzymania przez Zamawiającego zapłaty należności Oferenta w wysokości
odpowiadającej wartości wadium, oferent zobowiązany jest do złożenia pisemnego lub elektronicznego oświadczenia
(załącznik do ogłoszenia) o wyrażeniu zgody na wstrzymanie (zablokowanie) na czas trwania postępowania,
odpowiedniej kwoty wierzytelności do zapłaty stanowiącej zabezpieczenie z tytułu wadium.
Blokadzie podlegają w pierwszej kolejności wierzytelności wymagalne, a w przypadku ich braku wierzytelności
niewymagalne, z terminem płatności najwcześniej przypadającym. Wskazane należności powinny być istniejące i
bezsporne co do zasady, jak i wysokości. W tym celu Oferent składa do CUW JSW S.A. (Sekcja Rozliczeń z
Dostawcami) stosowne oświadczenie (w 3 egzemplarzach). CUW JSW S.A. (Sekcja Rozliczeń z Dostawcami) potwierdza
oświadczenie zgodnie z zasadami reprezentacji i dokonuje odpowiednich księgowań (jeden egzemplarz oświadczenia
Oferent dołącza do składanej oferty, drugi pozostaje do jego dyspozycji natomiast trzeci pozostaje w CUW JSW S.A. -
Sekcja Rozliczeń z Dostawcami).
W przypadku składania oświadczenia w formie elektronicznej Oferent wysyła podpisane oświadczenie na wskazane
adresy e-mail: dsiedlaczek@jsw.pl, btemich@jsw.pl oraz bwolak@jsw.pl Osobami zajmującymi się blokadą
wierzytelności z ramienia CUW JSW S.A. są: Pani Dorota Siedlaczek nr tel. 32 756 4882, Pani Bożena Temich nr tel.
32 756 4716 oraz Pani Barbara Wolak nr tel. 32 756 4739.
Wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w Aukcji należy przedłożyć egzemplarz potwierdzony przez pracownika
CUW.
III. Złożenie przez Oferenta wniosku o dopuszczenie do udziału w Aukcji zawierającego:
-formularz ofertowy, stanowiący załącznik do Ogłoszenia,
-dokumenty wskazane w Specyfikacji technicznej, stanowiącej załącznik nr 2,
-oświadczenia o odpadach,
-potwierdzenie wniesienia wadium.
Wszystkie dokumenty należy dostarczyć w języku polskim.
Wniosek o dopuszczenie do Aukcji składany jest w jednej z następujących form:
- w formie pisemnej - przez przesłanie wniosku o dopuszczenie do Aukcji w zaklejonej kopercie z dopisanym numerem
aukcji. Oferent przesyła wniosek wraz ze wskazanymi powyżej załącznikami na adres: JSW S.A. Zakład Wsparcia
Produkcji, ul. Towarowa 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój.
- w formie wiadomości e-mail, zawierającej jako załącznik skan wniosku o dopuszczenie do Aukcji (pdf),
sporządzonego uprzednio w formie pisemnej wraz ze wskazanymi powyżej załącznikami w formie skanów (pdf).
Oferent przesyła wniosek na adres email: aukcje@zwp.jsw.pl. W tytule wiadomości e-mail Oferent podaje numer
aukcji.
- w formie wiadomości e-mail, zawierającej jako załącznik wniosek o dopuszczenie do Aukcji, sporządzony w postaci
elektronicznej i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym wraz ze wskazanymi powyżej załącznikami w
formie skanów (pdf). Oferent przesyła wniosek na adres email: aukcje@zwp.jsw.pl W tytule wiadomości e-mail Oferent
podaje numer aukcji.
Oferent związany jest wnioskiem 90 dni od dnia upływu terminu składania wniosków o dopuszczenie do Aukcji.

Uwagi:
Operator aukcji:
Otwarty Rynek Elektroniczny S.A.
ul. Domaniewska 49
02-672 Warszawa
NIP: 5262535153
https://oneplace.marketplanet.pl
Pomoc techniczna dla uczestników aukcji:
+48 (22) 576 87 90
oneplace@marketplanet.pl

Kontakt:
12. Kontakt w sprawach formalnych
Wydział Przetargów, Mateusz Brocki, nr tel.: 32 756 4974
13. Kontakt w sprawach przedmiotu zamówienia
Wydział Inżynierii Materiałowej, Sabina Maciejczyk, nr tel. 32 756 4947

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.