Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
684z dziś
2829z ostatnich 7 dni
14684z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wyposażenie przedszkola

Przedmiot:

Wyposażenie przedszkola

Data zamieszczenia: 2019-08-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Góra Kalwaria
ul. 3 Maja 10
05-530 Góra Kalwaria
powiat: piaseczyński
tel: 22 727 34 11 wew. 232
m.szlazak@gorakalwaria.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Góra Kalwaria
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-08-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
wyposażenie przedszkola w ramach zadania
,,Adaptacja pomieszczeń SP w Cendrowicach na oddział przedszkolny"
2/ Krótki opis przedmiotu zamówienia uwzględniający wszystkie informacje mogące mieć
wpływ na cenę oferty:
Przedmiotem postępowania jest wykonanie, dostawa i montaż fabrycznie nowego wyposażenia
przedszkola wraz z transportem, wniesieniem i ustawieniem we wskazanych przez Zamawiającego
pomieszczeniach w budynku Szkoły Podstawowej w Cendrowicach - ul. Szkolna 4, Cendrowice, 05
- 530 Góra Kalwaria w ramach zadania ,,Adaptacja pomieszczeń SP w Cendrowicach na oddział
przedszkolny", zgodnie z załączonym przedmiarem.

Dokument nr: 23/2019

Składanie ofert:
5. Termin składania ofert: 14.08.2019 r. godz. 9:00
7. Oferty można składać:
Faksem, nr faksu: (22) 72 65 791
pisemnie na adres :Urząd Miasta i Gminy w Górze Kalwarii ul. 3 Maja 10 , 05-530 Góra
Kalwaria z dopiskiem : Dotyczy zamówienia na wyposażenie przedszkola w ramach
zadania,,Adaptacja pomieszczeń SP w Cendrowicach na oddział przedszkolny"
drogą elektroniczną na adres: m.szlazak@gorakalwaria.pl - w tytule dotyczy zamówienia na
wyposażenie przedszkola w ramach zadania,,Adaptacja pomieszczeń SP w Cendrowicach na
oddział przedszkolny"

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia:
- przedmiot umowy, opisany w Załączniku nr 1 i Załączniku nr 2 - 28.08.2019 r.
- przedmiot umowy, opisany w Załączniku nr 3 - 30.09.2019 r.

Wymagania:
Zamawiający wymaga udzjelenia 36 miesięcy gwarancji na cały przedmiot zamówienia.
3. Kryterium/kryteria oceny ofert: najniższa oferowana cena brutto.
4.Warunki udziału w postępowaniu: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się
znajomością wykonania podobnych robót tj. co najmniej jednego wykonania, dostawy i montażu
fabrycznie nowego wyposażenia przedszkola wraz z transportem, wniesieniem i ustawieniem za kwotę
min. 80 tys. złotych w ciągu ostatnich 5 lat. Powyższe należy potwierdzić dowodami, że zostały
wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone.
6. Termin związania ofertą: 30 dni (od dnia składania ofert)
Oferta będzie rozpatrywana przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający otrzyma ją przed
terminem składania ofert określonym w ogłoszeniu.
8. Komórka organizacyjna realizująca wydatel. Referat Inwestycji i Remontów
. Zamawiający będzie rozpatrywał oferty złożone zgodnie z ogłoszeniem.
2. Przed wyborem wykonawcy, Zamawiający ma prawo żądać od oferenta uzupełnienia oferty lub
złożenia wyjaśnień dotyczących warunku określonego w pkt. 4 Ogłoszenia o zamiarze udzjelenia
zamówienia, w terminie określonym przez Zamawiającego. Oferty, które nie zostaną uzupełnione w
terminie nie będą podlegały dalszemu rozpatrywaniu. Ponadto Zamawiający informuje o zastosowaniu
procedury odwróconej , o której mowa w art. 24aa PZP.
3. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
4. Niezwłocznie po rozpatrzeniu ofert, w przypadku braku decyzji o unieważnieniu postępowania,
informacja o wyborze wykonawcy zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu, na której
zostało zamieszczone ogłoszenie.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia bez podania przyczyn.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszenia w każdym czasie bez podawania przyczyn.
7. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę, który w ostatnich 3 latach realizował zamówienie z
nienależytą starannością, nieterminowo, nierzetelnie - oferta taka zostanie odrzucona. Decyzja taka nie
podlega odwołaniu, zaskarżeniu
8. Wybór jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.
9.W sprawach nie ujętych w ogłoszeniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Wykaz dokumentów jakie winny składać się na ofertę:
1. zgodnie z pkt. 4 ogłoszenia + oferta

Kontakt:
Osoba do kontaktu: Katarzyna Kochańska tel: 22 727 34 11 wew. 232

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.