Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
684z dziś
2829z ostatnich 7 dni
14684z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: PRZYGOTOWANIE SPW DO BADAŃ TECHNICZNYCH OKRESOWYCH NA HOLOWNIKU H-6

Przedmiot:

PRZYGOTOWANIE SPW DO BADAŃ TECHNICZNYCH OKRESOWYCH NA HOLOWNIKU H-6

Data zamieszczenia: 2019-08-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Komenda Portu Wojennego Świnoujście
ul. Steyera 28
72-600 Świnoujście
powiat: Świnoujście
tel. 261 24 25 53
kpw.zpoferty@ron.mil.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Świnoujście
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-08-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
PRZYGOTOWANIE SPW DO BADAŃ TECHNICZNYCH
OKRESOWYCH NA HOLOWNIKU H-6
z podziałem na części:
część 1:
Przygotowanie do rewizji wewnętrznej i próby ciśnieniowej zbiorników sprężonego
powietrza na holowniku H-6
część 2:
Przygotowanie do rewizji wewnętrznej kotła parowego KO-6 na holowniku H-6
I. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania
zamówień publicznych obowiązującego w KPW Świnoujście i na zasadach określonych
w zaproszeniu.
II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Specyfika głównych wymagań:
część 1 :
Przygotowanie do rewizji wewnętrznej i próby ciśnieniowej zbiorników
sprężonego powietrza na holowniku H-6 zgodnie z Wykazem Prac Naprawczych
stanowiący załącznik nr 2 do zaproszenia.
część 2 :
Przygotowanie do rewizji wewnętrznej kotła parowego KO-6 na holowniku H-6
zgodnie z Wykazem Prac Naprawczych stanowiący załącznik nr 3 do zaproszenia.

Dokument nr: 86/P/TO/2019

Składanie ofert:
Termin składania ofert
1. Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 14 .08.2019 r.
2. Oferty należy składać wyłącznie w formie elektronicznej
kpw.zpoferty@ron.mil.pl
na
adres:

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin realizacji zamówienia:
Część 1:
- od dnia 16.09.2019r do dnia 25.10.2019r.
Część 2:
- od dnia 26.08.2019 do dnia 25.09.2019r.

Wymagania:
2. Składanie ofert częściowych:
Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne części.
3. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.
4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
IV. Zasady prowadzenia postępowaniaNr sprawy 86/P/TO/2019
Wykonawca może w terminie do dnia 13.08.2019 r. zwrócić się
do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie lub zmianę warunków zamówienia oraz
wzoru umowy (załącznik nr 4 do zaproszenia). Zamawiający niezwłocznie udziela
odpowiedzi zamieszczając informację na stronie.
2. Zamawiający może przed terminem składania ofert zmienić warunki zamówienia.
Powyższe zmiany zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego. Jeżeli
na skutek zmiany będzie konieczne wydłużenie terminu składania ofert, Zamawiający
przedłuży ten termin o czas niezbędny na przygotowanie ofert.
3. Zamawiający poprawia oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe w treści oferty oraz
inne omyłki polegające na niezgodności z zaproszeniem, które nie powodują istotnej
zmiany oferty, zawiadamiając niezwłocznie o tym wykonawcę. Wykonawca może
w terminie 3 dni złożyć oświadczenie, że nie wyraża zgody na poprawioną omyłkę
polegającą na niezgodności zaproszeniem. W takim wypadku jego oferta podlega
odrzuceniu.
4. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli
wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa
w Rozdziale V, albo które zawierają błędy do ich złożenia w wyznaczonym terminie.
Złożone na wezwanie dokumenty muszą potwierdzać spełnianie warunków nie później
niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
5. Zamawiający może także wezwać wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących
oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Rozdziale V.
6. Wykluczeniu podlegają wykonawcy, którzy:
a) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;
b) złożyli dwie konkurencyjne oferty w postępowaniu.
7. Oferta podlega odrzuceniu, gdy:
a) jest niezgodna z Regulaminem;
b) jej treść nie odpowiada treści zaproszenia;
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
d) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z postępowania.
8. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni liczonych od dnia,
w którym upłynął termin składania ofert. Termin ten może zostać wydłużony
na wniosek zamawiającego lub samodzielnie o okres nie dłuższy niż 30 dni.
9. Termin związania ofertą liczy się od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.
10. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie stosował następujące kryteria:
a) cena oferowana
- 90%
b) okres udzielonej gwarancji
- 10%
11. Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom będzie się odbywać wg
następującej zasady:
1.
P S = P C + P G
gdzie:
P S ? sumaryczna ilość punktów badanej oferty
P C ? cena oferowana
P G ? okres udzielonej gwarancji
Zamawiający w kryterium ,,cena" przyzna punkty wg następującej zasady:
cena najniższaNr sprawy 86/P/TO/2019
P C = ------------------------- x 100 x 0,90
cena oferty ocenianej
Zamawiający w kryterium ,,okres gwarancji" przyzna punkty wg następującej zasady:
okres gwarancji badanej oferty
P G = ---------------------------------------- x 100 x 0,10
okres gwarancji najkorzystniejszej oferty
Zamawiający w kryterium ,,okres udzielonej gwarancji" może przyznać:
- 1 punkt za okres gwarancji 12 miesięcy (okres minimalny)
- 5 punktów za okres gwarancji 24 miesiące
- 10 punktów za okres gwarancji 36 miesięcy
12. Zamawiający może w każdym czasie unieważnić postępowanie bez podawania
przyczyn.
VI.
Warunki udziału w postępowaniu i dokumenty, jakie Wykonawca musi dołączyć
do oferty
1. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że nie znajduje się w stanie likwidacji bądź
upadłości, chyba, że po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.
2. Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu wykonawca przedkłada
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.
3. pełnomocnictwo (o ile występuje);
4. W celu potwierdzenia, że usługa będzie odpowiadała wymogom jakościowym
Wykonawca przedstawi certyfikat potwierdzający, że działa w oparciu o System
Zarządzania Jakością, zgodny z wymogami PN-EN9001:2015 w zakresie remontów,
napraw statków lub okrętów.
5. W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym
przez zamawiającego Wykonawca musi wykazać się należytym wykonaniem, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanej w okresie
ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy w tym okresie, minimum 2 (dwóch) usług polegających na
naprawie urządzeń ciśnieniowych podlegających dozorowi technicznemu na
jednostkach pływających o wartości usługi co najmniej 10.000,00 zł brutto każda ze
wskazanych usług.
Opis sposobu przygotowania oferty
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego
zaproszenia.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na komputerze lub inną techniką w sposób
czytelny i trwały.
3. Każda strona oferty powinna być ponumerowana. Każda naniesiona przez wykonawcę
zmiana powinna być przez niego parafowana.
4. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy.
5. Oferta musi być kompletna. Na ofertę składa się formularz oferty (załącznik
nr 1 do zaproszenia) oraz pozostałe dokumenty wskazane w Rozdziale nr V
zaproszenia.
6. Dokumenty sporządzone w języku obcym, należy złożyć wraz z tłumaczeniem
na język polski.Nr sprawy 86/P/TO/2019
7.
8.
9.
Dopuszcza się przedkładanie dokumentów w kopiach, przy czym w razie wątpliwości
Zamawiającego może on wezwać do przedstawienia oryginału dokumentu lub kopii
poświadczonej za zgodność.
Wszelkie poprawki naniesione w treści oferty powinny być podpisane przez osobę
podpisującą ofertę.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
1. Zamawiający dopuszcza porozumiewania się z wykonawcami wyłącznie drogą
e-mailową.
2. Forma porozumiewania się określona w pkt 1 obejmuje wszystkie oświadczenia,
zawiadomienia, wezwania, wnioski składane przez zamawiającego i wykonawcę.
3. W przypadku porozumiewania się drogą e-mailową każda ze stron obowiązana jest
niezwłocznie potwierdzić fakt otrzymania zawiadomienia, wezwania, oświadczenia,
wniosku lub informacji pod rygorem nieważności.
4. Dane kontaktowe Zamawiającego umieszczone są w nagłówku zaproszenia.
X. Opis sposobu obliczania ceny
1. Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
Wykonawca powinien również uwzględnić ewentualne ryzyko, związane
nieprzewidzianymi okolicznościami przy realizacji zamówienia, które mogą i powinny
być brane pod uwagę przez profesjonalistę realizującego zamówienie.
2. Cena podana w formularzu za realizację całości zamówienia musi być podana
w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Wykonawca podaje cenę netto (bez podatku VAT) oraz cenę brutto (wraz z podatkiem
VAT).
4. Wszystkie obliczenia powinny zostać dokonane ze szczególną starannością,
a następnie podlegać wpisaniu do formularza oferty. W celu uniknięcia ewentualnych
omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych należy dokonać sprawdzenia ich
poprawności.
XI. Postanowienia końcowe
1. Postępowanie ma charakter otwarty.
2. Wzory umów do części 1 i 2 w sprawie zamówienia publicznego, określające warunki
na jakich Zamawiający zawrze ją z Wykonawcą, stanowią załącznik nr 4 i 5.
3. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została wyłoniona
w postępowaniu jako najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym
niż 3 dni robocze, dokumentów tj. zestawienia kosztów oraz kalkulację kosztów
(wzory dokumentów są załącznikami do umowy).
4. W przypadku uchylania się od podpisania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę
następnego w kolejności wykonawcy.
5. Za uchylanie się od podpisania umowy Zamawiający uznaje w szczególności:
a) odmowę podpisania umowy;Nr sprawy 86/P/TO/2019
6.
b) nie stawienie się bez usprawiedliwienia uprawnionego przedstawiciela
Wykonawcy w terminie i miejscu wyznaczonym na podpisanie umowy.
Zapłata faktury za realizację przedmiotu zamówienia nastąpi w formie przelewu
na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 30 dni od daty otrzymania
jej przez Zamawiającego.

Uwagi:
13. Informację o wynikach postępowania Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej.
14. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający
informuje, że:
1) Administratorem Danych Osobowych jest:
Komenda Portu Wojennego w Świnoujściu, ul. Steyera 28, 72-600 Świnoujście;
2) Inspektor Danych Osobowych:
w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych proszę
kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych kmdr ppor. Andrzejem
DOMINIKIEM, tel. 261-242-980 i za pośrednictwem poczty elektronicznej:
iod.kpws@ron.mil.pl;
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust.
3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1986), dalej ,,ustawa Pzp;
5) Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały
czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiadają Państwo:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących
Państwa;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych;Nr sprawy 86/P/TO/2019
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uznają Państwo że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa
narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Państwu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
V.

Kontakt:
VIII. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:
?
kpt. mar. Agnieszka Bochenek tel. 261 24 25 53

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.