Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2472z ostatnich 7 dni
14416z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Sukcesywny zakup oraz dostawa środków czystości i art. BHP

Przedmiot:

Sukcesywny zakup oraz dostawa środków czystości i art. BHP

Data zamieszczenia: 2019-08-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
ul. Pstrowskiego 28b
10-602 Olsztyn
powiat: Olsztyn
tel.: 89 537 38 11
zamowienia@wspr.olsztyn.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Olsztyn
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-08-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
I. Opis przedmiotu zamówienia:

1.1. Przedmiotem zamówienia jest Sukcesywny zakup oraz dostawa środków czystości i art. BHP dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz zgodnie z Formularzem cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Dokument nr: SAP.225-34.2019

Otwarcie ofert: IX. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.08.2019 r. o godz. 9.15 w Sekcji Zamówień Publicznych w pokoju nr 9.
X. Otwarcie ofert jest jawne.

Składanie ofert:
VII. Ofertę należy złożyć w formie skanu drogą mailową lub w formie pisemnej na adres Zamawiającego zamowienia@wspr.olsztyn.pl lub: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, ul. Pstrowskiego 28B, 10-602 Olsztyn, SEKRETARIAT do 14.08.2019 r. do godz. 9.00.

Miejsce i termin realizacji:
1.2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta na okres 12 miesięcy lub do wyczerpania maksymalnej wartości brutto umowy jeżeli nastąpi to wcześniej.

Wymagania:
II. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

III. Kryteria oceny ofert

3.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty spośród niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający będzie stosował następujące kryterium oceny ofert:

Cena = (oferta z najniższą ceną : cena oferty badanej) x 100%

IV. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą oraz dołączy do oferty dokumenty wymagane w pkt.VI pkt 6.6.

V. Jeżeli Wykonawca nie złożył dokumentów wymaganych w postępowaniu lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

VI. Opis sposobu przygotowywania oferty:

6.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty skutkuje ich odrzuceniem.

6.2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6.3. Ceny muszą być wyrażone w walucie PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

6.4. Cena podana w ofercie musi być ceną ostateczną, kompletną, jednoznaczną, nadto musi uwzględniać: wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego zapisane w umowie, wszelkie zobowiązania Wykonawcy oraz obejmować wszystkie koszty (m.in. koszty transportu, dojazdu, rozładunku, dostawy, wniesienia), jakie poniesie Wykonawca
z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji całości przedmiotu zamówienia. Podana przez Wykonawcę cena oferty musi uwzględniać wymagania określone ustawą z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r. (Dz.U.2018, poz. 1794).

6.5. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym w formie skanu lub formie pisemnej (oferta Wykonawca) sporządzonym według wzoru określonego w Załączniku nr 2 - Formularz Cenowy (oferta Wykonawcy). Formularz cenowy musi być podpisany przez osobę do tego upoważnioną pod rygorem odrzucenia oferty.

6.6. Wraz z ofertą winny być złożone w formie skanu - inne dokumenty:

6.6.1. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony.

6.6.2. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie kilku Wykonawców.

6.6.3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
w przypadku:

6.6.3.1 podmiotów posiadających osobowość prawną jak i spółek prawa handlowego nieposiadających osobowości prawnej - wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego,

6.6.3.2 osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą - zaświadczenie o wpisie do rejestru CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej),

6.6.3.3 działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej - umowa spółki cywilnej oraz zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej każdego ze wspólników.

Dokumenty, o których mowa w pkt. 6.6.3.1 oraz 6.6.3.2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

lub

w formularzu cenowym w pkt. 2. (załącznik nr 2) wskazać adres strony internetowej, gdzie Zamawiający może pobrać aktualny dokument CEIDG lub KRS.

6.7. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

6.8. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej jako załącznik do e-mail lub w formie pisemnej.

6.9. Oferta musi być napisana w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. W przypadku nieczytelnego podpisu osoby upoważnionej należy obok podpisu podać imię i nazwisko tej osoby lub odcisnąć pieczęć imienną.

6.10. Zaleca się, by każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami.

6.11. Wszelkie poprawki lub zmiany winny być parafowane przez osobę/osoby upoważnione do podpisania oferty.
6.12. Ofertę należy przesłać w formie skanu drogą mailową na adres: zamowienia@wspr.olsztyn.pl. lub w formie pisemnej za pośrednictwem posłańca lub osobiście.

Oferta złożona w formie mailowej: powinna być opisana w temacie wiadomości:

OFERTA - dot. SAP.225-34.2019

Oferta złożona w formie pisemnej:

Ofertę należy umieścić w kopercie. Koperta powinna być zaadresowana następująco:

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie

ul. Pstrowskiego 28 B, 10-602 Olsztyn

oraz opisana:

NAZWA I ADRES WYKONAWCY

oraz nr faksu/lub adres mailowy

OFERTA

SAP.225-34.2019 Sukcesywny zakup oraz dostawa środków czystości i art. BHP

Nie otwierać przed dniem .................. r. do godziny ................

6.13. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty
lub wycofać ofertę.

6.14. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty muszą być doręczone Zamawiającemu
w formie skanu pisma drogą mailową lub w formie pisemnej - przed upływem terminu składania ofert.

a) w formie mailowej: Oświadczenia powinny być przesłane tak, jak oferta, a temat wiadomości powinien zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: ,,ZMIANA" lub ,,WYCOFANIE". Pisma oznaczone w w/w sposób będą otwierane w pierwszej kolejności. Pismo przesłane w formie mailowej oznaczone w temacie ,,Wycofanie" zostanie otwarte w pierwszej kolejności bez odczytywania ofert, natomiast pismo oznaczone ,,Zmiana" zostaną otwarte z odczytaniem oferty oraz wprowadzonych zmian.

b) w formie pisemne (tj. w oryginale)j: Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty muszą być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: ,,ZMIANA" lub ,,WYCOFANIE". Koperty oznaczone w w/w sposób będą otwierane w pierwszej kolejności. Koperty oznaczone ,,Wycofanie" zostaną otwarte w pierwszej kolejności bez odczytywania oferty. Koperty oznaczone ,,Zmiana" zostaną otwarte z odczytaniem oferty oraz wprowadzonych zmian.

6.15. Zamawiający informuje, iż oferty składane do Zapytania Ofertowego są jawne i podlegają udostępnieniu
od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. 2018 poz. 419) rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę oznaczone w temacie wiadomości ,,tajemnica przedsiębiorstwa". Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
VIII. W przypadku oferty złożonej po terminie, Zamawiający nie dokona jej otwarcia ani oceny.
XI. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

XII. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firm) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny.

XIII. Zamawiający do 3 dni od dnia otwarcia ofert, zamieści na stronie BIP informację z otwarcia ofert, zawierającą nazwy Wykonawców, których oferty zostały złożone wraz z informacją o cenie oraz innych zaoferowanych kryteriach oceny ofert.

XIV. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może: żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, wezwać do uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów, poprawić oczywiste pomyłki pisarskie, rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.
XVI. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania Wykonawców, biorących udział w postępowaniu poprzez zamieszczenie na stronie BIP WSPR informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy wybranemu zostanie przesłana umowa do podpisu.

XVII. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

XVIII. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę odrębnym pismem (pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną).

XIX. Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia może nastąpić jeżeli:

19.1. Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

19.2. Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

19.3. Jeżeli postępowanie obarczone jest wadą niemożliwą do usunięcia.

XX. Oferta Wykonawcy może zostać odrzucona w sytuacji:

20.1. Jeżeli Wykonawca złożył więcej niż jedną ofertę w zakresie jednej części.

20.2. Jeżeli Formularz cenowy-Oferta Wykonawcy zostanie podpisana przez osobę do tego nieupoważnioną.

20.3. Jeżeli jej treść nie odpowiada treści Zapytania ofertowego.

20.4. Jeżeli złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

20.5. Jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

20.6. Jeżeli zawiera błędy w obliczeniu ceny.

20.7. Jeżeli Wykonawca mimo wezwania nie złożył dokumentów wymaganych w postępowaniu lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości.

20.8. Jeżeli jest nieważna na podstawie innych przepisów.

20.9 Jeżeli Wykonawca nie złożył wyjaśnień w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

XXII. Badanie ofert

Zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w WSPR w Olsztynie, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, pracownik prowadzący postępowanie spośród złożonych ofert dokonuje badania jedynie tej oferty, która przedstawia najkorzystniejszy bilans określonych w zapytaniu ofertowym kryteriów.

XXIII. Rażąco niska cena

Jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie
z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 40%, zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących wyliczenia ceny.

Uwagi:
XXIV. Obowiązek informacyjny dla Wykonawców, którzy biorą udział w postępowaniach poniżej 30 000 euro ogłaszanych przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie związany z przetwarzaniem danych: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego ul. Pstrowskiego 28 B, 10-602 Olsztyn, email: sekretariat@wspr.olsztyn.pl tel. 89 537 38 11

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie jest Pani Jolanta Janiszewska, kontakt: j.janiszewska@wspr.olsztyn.pl, tel. 89 537 38 50

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu przeprowadzenia postępowań poniżej 30 000 euro.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania ofertowego,
a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres trwania umowy;

6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

7) posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

8) nie przysługuje Pani/Panu:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Kontakt:
XV. Pytania dotyczące niniejszego postępowania można zadawać w formie pisemnej (drogą e-mail: zamowienia@wspr.olsztyn.pl lub faksem: 89 537 38 10, adres: ul. Pstrowskiego 28B, 10-602 Olsztyn).
Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż w dniu, w którym upływa połowa wyznaczonego pierwotnie terminu składania ofert.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.