Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
684z dziś
2829z ostatnich 7 dni
14684z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie funkcj inspektora nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Pełnienie funkcj inspektora nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2019-08-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Miejskich w Puławach
Skowieszyńska 51
24-100 Puławy
powiat: puławski
tel. 601-766-839
sekretariat@zdm.pulawy.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Puławy
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-08-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opis przedmiotu zamówienia:
W ramach zadania należy pełnić funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego branży
elektrycznej. Do zadań inspektora nadzoru należeć będzie sprawowanie kontroli nad
zgodnością wykonanych robót z dokumentacją projektową, potwierdzanie wykonania
robót, kontrola i weryfikacja rozliczeń, uczestniczenie w odbiorach częściowych i w
odbiorze końcowym zadania jak również w przeglądach międzygwarancyjnych i
odbiorze pogwarancyjnym.
W zakresie zadania budowy oświetlenia ciągu pieszego łączącego ul. Norblina z ul.
Sierakowskiego jest wykonanie obwodu oświetlenia długości 82mb zasilonego z
projektowanego złącza ZK-1 przy słupie Nr 2 w ul. Norblina (w ramach rozbudowy)
kablem ziemnym typu YKY 3x6 mm2. Trasa kabla winna przebiegać zgodnie z planem
realizacyjnym po wytyczeniu geodezyjnym. Przepust pod droga wykonać metoda
przewiertu sterowanego. Do osłony kabla należy stosować rury przepustowe z
polietylenu HDPE 0110. Na przedmiotowym ciągu pieszym należy ustawić trzy słupy
aluminiowe, anodowane h=3,0m z oprawą oświetleniową LED IP66 30W,
posadowionych na fundamencie prefabrykowanym.
W zakresie zadania budowy oświetlenia ciągu pieszego łączącego ul. Norblina z ul.
Dwernickiego jest wykonanie obwodu oświetlenia długości 104mb zasilonego z
projektowanego złącza ZK-1 przy słupie w ul. Dwernickiego (w ramach rozbudowy)
kablem ziemnym typu YKY 3x6 mm2. Trasa kabla winna przebiegać zgodnie z planem
realizacyjnym po wytyczeniu geodezyjnym. Przepust pod droga wykonać metoda
przewiertu sterowanego. Do osłony kabla należy stosować rury przepustowe z
polietylenu HDPE 0110. Na przedmiotowym ciągu pieszym należy ustawić cztery
słupy aluminiowe, anodowane h=3,0m z oprawą oświetleniową LED IP66 30W,
posadowionych na fundamencie prefabrykowanym.

Dokument nr: ZDM.430.11.5.2019. SJ

Składanie ofert:
Miejsce i termin złożenia oferty.
Ofertę należy dostarczyć do Zarządu Dróg Miejskich w Puławach z siedzibą przy
ul. Skowieszyńska 51, 24 - 100 Puławy, pokój Nr 210 - sekretariat lub przestać na
adres e-mail: sekretariat@zdm.pulawy.pl, w terminie do dnia 14.08.2019r., do
godz. 9:00.

Miejsce i termin realizacji:
Przewidywany termin wykonania zadania: 31.10.2019r.

Wymagania:
Warunki udziału w postępowaniu:
Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie odpowiedniego doświadczenia
zawodowego. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli osoba wykaże, że
pełniła funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego lub była Kierownikiem budowy
branży elektrycznej, posiad uprawnienia oraz przynależność do właściwej Izby
Samorządu Zawodowego. Wykaże się doświadczeniem w pełnieniu funkcji inspektora
nadzoru inwestorskiego lub Kierownika budowy przy realizacji minimum 2 robót
budowlanych polegających na budowie/ przebudowie oświetlenia drogowego lub
parkowego.
3. Wymagane dokumenty:
1) formularz oferty wg. załączonego wzoru, opatrzony własnoręcznym podpisem
osoby uprawnionej do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy (zał. nr 1),
2) Wykaz osób (zał. nr 2),
3) Uprawnienia oraz przynależność do właściwej Izby samorządu zawodowego,
4) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP;
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:
Cena - 100%
Ocenie zostanie poddana cena brutto oferty. Oferta z najniższą ceną brutto
otrzyma maksymalną liczbę punktów tj. 100 pkt. Pozostałym ofertom
przypisana zostanie odpowiednio liczba punktów zgodnie ze wzorem:
C= Cmin/Cx x 100 x 100%
gdzie:
C - liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium ,,Cena"
Cmin - cena najniższa zaoferowana w ofertach
Cx - cena oferty ocenianej
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta oferta spośród ofert
nieodrzuconych, która uzyska największą liczę punktów uzyskaną w kryteriach
oceny.
6. Opis sposobu obliczania ceny składanej oferty.
1) Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu
zamówienia.
2) W cenie oferty musi być uwzględniony podatek VAT zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
3) Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN) - nie dopuszcza się
walut obcych.
7. Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferta winna być sporządzona w języku polskim w sposób czytelny dla
zamawiającego. Może być przekazana drogą elektroniczną, faksem, za
pośrednictwem poczty lub przez bezpośrednie złożenie jej na kancelarię
Zamawiającego.

Kontakt:
Osobami uprawnionymi do kontaktów z potencjalnymi Wykonawcami są:
Sebastian Janusz - inspektor ds. realizacji inwestycji, tel. 601-766-839

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.