Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
9z dziś
3947z ostatnich 7 dni
16498z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Montaż daszków systemowych

Przedmiot:

Montaż daszków systemowych

Data zamieszczenia: 2019-08-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Nowy Dom 82"
ul. Targowa 35
03-728 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 022 619 78 61 tel./fax. 022 619 76 32
nowydom@nowydom82.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: 10.000,00 PLN
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-08-22 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Montaż daszków systemowych nad wejściami
do klatek schodowych znajdujących się
w budynku mieszkalnym, usytuowanym przy
ul. Marcinkowskiego liw Warszawie.
4. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem postępowania i. zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na ,,Montaż
daszków systemowych nad wejściami do klatek schodowych znajdujących się
w budynku mieszkalnym, usytuowanym przy ul. Marcinkowskiego 11
w Warszawie."
5. Zakres prac określa:
5.1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;
5.2. Umowa - zał. nr 2 do SIWZ;
5.3. Projekt Budowlany wykonania nadproży żelbetowych w istniejących ścianach
- zał. nr 1 do SIWZ;
5.4. Wizja lokalna;
5.5. Kosztorys nakładczy - zał. nr 3 do SIWZ;
6. Opis przedmiotu zamówienia:
6.1. Zakres prac montażowych i wykończeniowych:
- zabezpieczenie terenu objętego pracami
- montaż rusztowań
- demontaż drzwi zewnętrznych (2 szt.)
- demontaż drzwi wewnętrznych (2 szt.)
- wykucie gniazd w ścianach z cegieł dla belek stalowych
- wykonanie poduszek betonowych dla dwóch nadproży
- ułożenie nadproży prefabrykowanych - obsadzenie belek
prefabrykowanych dla dwóch nadproży
- przygotowanie i montaż zbrojenia
- montaż belek i podciągów żelbetowych dla dwóch nadproży
- uzupełnienie ubytków w ścianach po wykonaniu belek
- zamurowanie pustki nad nadprożem
- montaż 2 szt. drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych (profil ciepły, szer.
75mm, samozamykacz, próg, uzupełnienie - panel oraz szyba, pochwyt
obustronny, 1 zamek)
- podpięcie elektrozaczepu do istniejącej instalacji domofonowej
- wykonanie tynków wewnętrznych - obróbka glifów po montażu drzwi
- wykonanie ślepych otworów dla dwóch daszków
- wypełnienie otworu żywicą do kotwienia
- osadzenie w podłożu kołków kotwiących
- dostawa i montaż 2 szt. daszków (150x330cm, szkło hartowane, gr. 13mm,
na odciągach, montaż - kotwa chemiczna)
- wykonanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych części domurowanej
oraz naprawy po demontażu stolarki
- przecieranie istniejących tynków wewnętrznych
- gruntowanie podłoży
- dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów
- dwukrotne malowanie lamperii
- dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych
- wywóz urobku, posprzątanie terenu objętego pracami
- demontaż oświetlenia zewnętrznego, wpięcie się w istniejącą instalację
elektryczną, montaż oprawy zewnętrznej pod zamontowanym daszkiem
(oprawa LED-owa z czujnikiem ruchu)
6.2. Zakres prac związanych z daszkami:
- gruntowanie podłoży
- wyrównanie podłoży
- ułożenie warstwy podkładowej izolacji przeciwwilgociowej z papy
termozgrzewalnej
- ułożenie warstwy wierzchniej izolacji przeciwwilgociowej z papy
termozgrzewalnej
- renowacja obróbek blacharskich
- posprzątanie terenu objętego pracami
minimum 25.000,00 zł netto każda z nich. Zamawiający wymaga, aby w treści
referencji wykazana była kwota zamówienia. Referencje, które nie spełnią tego
wymogu, nie będą brane pod uwagę podczas prac Komisji Przetargowej.

Otwarcie ofert: 4. Termin otwarcia ofert w trybie jawnym: 22.08.2019 r. o godz. 11:00, w siedzibie
MSM ,,Nowy Dom 82", przy ul. Targowej 35 w Warszawie.
5. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Składanie ofert:
1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Spółdzielni, mieszczącym się w budynku
usytuowanym przy ul. Targowej 35, 03-728 Warszawa, w godzinach od 8:00 do 16:00
lub przesłać drogą mailową na adres nowydom@nowydom82.pl.
2. W przypadku ofert dostarczonych drogą pocztową, terminem złożenia oferty, jest data
i godzina jej wpłynięcia do siedziby Zamawiającego.
3. Termin składania ofert upływa w dniu 22.08.2019 r. o godz. 10;00

Wymagania:
2. Tryb Udzjelenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z ,,Regulaminem organizowania przetargów na roboty
budowlane, remontowe, konserwacyjne oraz inne dostawy i usługi na rzecz MSM
,,Nowy Dom 82" (regulamin dostępny do wglądu w siedzibie MSM ,,Nowy Dom 82").
Postępowanie prowadzone jest z udziałem Komisji Przetargowej. Postępowanie nie
podlega przepisom ustawy o zamówieniach publicznych.
3. Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane, roboty remontowe.
9. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wyklucza się oferentów, wykonawców
i dostawców:
9.1. którzy wyrządzili Zamawiającemu szkodę nie wykonując zamówienia
z własnej winy, lub wykonując je z nienależytą starannością, nieterminowo lub
w sposób niewłaściwy;
9.2. w odniesieniu, do których wszczęto postępowanie upadłościowe lub których
ogłoszono upadłość;
9.3. z którymi Zamawiający znajduje się w sporze sądowym;
9.4. którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne, chyba że posiadają zgodę przewidzianą prawem;
9.5. którzy w toczącym się postępowaniu przekazali nieprawdziwe informacje;
9.6. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano lub wszczęto postępowanie za
przestępstwo, popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego, przestępstwo przekupstwa albo inne przestępstwo, popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowej;
9.7. osoby prawne, których urzędujących członków władz skazano lub wszczęto
postępowanie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przekupstwa albo inne
przestępstwo, popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej;
9.8. którzy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej
do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli
z członkami Rady Nadzorczej i Zarządu MSM ,,Nowy Dom 82";
9.9. którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań,
określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w ogłoszeniu lub
zaproszeniu do składania ofert a w szczególności nie wnieśli wadium.
VI. WADIUM
1. Zamawiający wymaga wpłacenia wadium w wysokości 10.000,00 PLN na konto Bank
PKO BP oddział w Warszawie nr konta: 04 1020 1042 0000 8102 0111 9551 tytułem
Wadium - Montaż daszków systemowych nad wejściami do klatek schodowych
znajdujących się w budynku mieszkalnym, usytuowanym przy ul. Marcinkowskiego 11
w Warszawie lub w kasie Spółdzielni w godzinach pracy kasy: poniedziałek 14;00 -
18;00; wtorek, czwartek, piątek 9;00 - 13;00; środa - kasa nieczynna.
2. Termin wniesienia wadium nie później niż do dnia złożenia oferty.
3. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie zwrócić wadium, jeżeli:
3.1. upłynął termin związania z ofertą,
wykazana była kwota zamówienia. Referencje, które nie spełnią tego wymogu, nie
będą brane pod uwagę podczas prac Komisji Przetargowej,
1.8. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zał. nr 5 do
SIWZ,
1.9. poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów
uprawniających pracowników do wykonania przedmiotu zamówienia,
1.10. zaświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonania prac będących
przedmiotem zamówienia (kserokopia uprawnień Kierownika Robót wraz
zaświadczeniem o przynależności do Izby),
1.11. uzupełniony kosztorys nakładczy,
1.12. zgodę na przetwarzanie danych osobowych - zał. nr 6 do SIWZ,
1.13. strukturę zatrudnienia i kwalifikacji zawodowych - zał. nr 7 do SIWZ,
2. Wszystkie strony oferty powinny być podpisane przez osobę (osoby) upoważnioną do
składania oświadczeń woli (podpisywania umów) w imieniu Oferenta.
3. Oferta winna być sporządzona w języku polskim i czytelna.
4. Wszystkie strony oferty musza być ponumerowane i zszyte (spięte) w sposób
zapobiegający możliwości dekompletacii zawartości oferty.
5. Kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem.
6. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje
odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowej.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.
9. Treść oferty musi być zgodna z treścią SIWZ.
10. Wszelkie zmiany naniesione przez Wykonawcę w treści oferty po jej sporządzeniu
muszą być parafowane przez Wykonawcę.
11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia wykonania zamówienia lub jego
części podwykonawcom.
6. Oferty złożone po terminie określonym w SIWZ nie będą podlegały badaniu.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.