Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2472z ostatnich 7 dni
14416z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont Magazynu Inwestycyjnego

Przedmiot:

Remont Magazynu Inwestycyjnego

Data zamieszczenia: 2019-08-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: KGHM Polska Miedź S.A
ul. M. Skłodowskiej-Curie 48
59-301 Lubin
powiat: lubiński
76 / 7480 746
Piotr.Kuren@kghm.com
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=434095
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Lubin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-08-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont Magazynu Inwestycyjnego
Opis postępowania Przeprowadzenie remontu pomieszczenia magazynowego w "Polkowicach".
Parametry obiektu:
- Zastosowanie: Magazyn
- Dwa pomieszczenie magazynujące towar wielkogabarytowy
- Jedno pomieszczenie magazynujące towar o małych gabarytach
- Powierzchnia: 380 m2
Warunki obiektu:
- Popękana posadzka
- Duża ilość pyłu
- Wilgoć
Praca musi być podzielona na dwa lub trzy etapy
Zakres zlecenia:
1. Skucie starej posadzki od 8 -13 cm (dokładna głębokość zostanie określona na wizji lokalnej).
2. Usunięcie oraz wywiezienie gruzu przez wykonawcę.
3. Dostarczenie i ułożenie na podłożu z zakładem 1 x folii PE gr. 0,2 mm.
4. Wykonanie dylatacji obwodowej z pianki gr. 5 mm.
5. Ułożenie betonu min. B 30 o grubości zgodnej z projektem, zbrojonego siatkami stalowymi w ilości wymaganej projektem oraz mechaniczne zawibrowanie.
6. Wykonanie utwardzenia powierzchniowego poprzez mechaniczne wtarcie trudnościeralnego środka dozowanym w ilości ok. 4 -5 kg/m2.
7. Naniesienie środka pielęgnacyjnego .
8. Nacięcie dylatacji w polach max 6 x 6 m , wypełnienie dylatacji masą plastyczną.
9. Zaimpregnowanie warstwy wierzchniej posadzki.
Grupa asortymentowa
Czy umowa ramowa? Nie

Dokument nr: JGBZ/ZZ/19/68300

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=434095

Data i godzina zakończenia czasu na składanie ofert 2019-08-14 10:00
Ostateczny termin zadawania pytań 2019-08-08 10:00
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=434095

Wymagania:
Możliwość składania ofert częściowych/całościowych Na całość
Język publikacji Polski
Warunki udziału w postępowaniu 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w Ogólnych Warunkach Zamówienia, stanowiących integralną część SIWZ.
2. Wymagane dokumenty i zaświadczenia:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego brak
zaległości w opłacaniu podatków, opłat lub zgoda na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
c) zaświadczenie właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
d) oryginał lub kopia postanowienia sądu, w stosunku do Wykonawców, co do których otwarto likwidację bądź których upadłość ogłoszono i którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,
e) bilans i rachunek zysków i strat za ubiegły rok obrachunkowy lub inny dokument potwierdzający obroty, w przypadku przedsiębiorców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdań finansowych,
f) polisa, a przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Wartość polisy nie może być niższa niż 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych 00/100). Do polisy należy dołączyć dowód opłaty składki ubezpieczeniowej.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Zamawiający nie ustanowił obowiązku wniesienia Zabezpieczenia Należytego Wykonania.
Postanowienia umowy/ zlecenia Zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ - Projekt Umowy.
Waluty postępowania
Dostępne waluty Waluta oferty Waluta bazowa zapytania
PLN 1,0000

Kontakt:
KGHM Polska Miedź S.A
Imię: Piotr
Nazwisko: Kureń
Ulica: ul. M. Skłodowskiej-Curie 48
Miejscowość: Lubin
Kod pocztowy: 59-301
Email: Piotr.Kuren@kghm.com
Telefon: 76 / 7480 746

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.