Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2472z ostatnich 7 dni
14416z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przeniesienie i remont Rozdzielni

Przedmiot:

Przeniesienie i remont Rozdzielni

Data zamieszczenia: 2019-08-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: KGHM Polska Miedź S.A
ul. Św. M. Kolbe 9
59-220 Legnica
powiat: Legnica
76 724 31 51
rafal.matyniak@metraco.pl
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=431988
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Legnica
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-08-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przeniesienie i remont Rozdzielni 400V i 500V
Opis postępowania Przeniesienie i remont Rozdzielni 400V i 500V wg zakresu prac i uzgodnień z wizji lokalnej
Grupa asortymentowa B0203 - Usługi techniczne
B0204 - Montaże i demontaże
B0205 - Pozostałe usługi techniczo-budowlane
B14 - EKSPERTYZY, ANALIZY I POZOSTAŁE USŁUGI Z ZAKRESU NAUKI I TECHNIKI
B16 - INNE USŁUGI OBCE
B21 - POZOSTAŁE USŁUGI
Czy umowa ramowa? Nie

Dokument nr: METRACO/WS/19/68820

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=431988

Data i godzina zakończenia czasu na składanie ofert 2019-08-14 09:00
Ostateczny termin zadawania pytań 2019-08-13 09:00
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=431988

Wymagania:
Możliwość składania ofert częściowych/całościowych Na całość
Język publikacji Polski
Warunki udziału w postępowaniu 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki
i złożą ofertę.
Warunki udziału Wykonawców w postępowaniu:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności będących przedmiotem niniejszego zamówienia, jeżeli przepisy szczególne nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia,
d) nie są w sporze sądowym ze Spółką z Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. oraz nie zostało wydane żadne orzeczenie, z którego wynika, że Spółce przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Wykonawcy,
e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie §11 Zasad wyboru wykonawców robót i usług, dostawców wyrobów oraz trybu zawierania umów na rzecz KGHM Metraco S.A.,
f) przedmiot zamówienia znajduje się w ich zakresie działalności, określonym zapisami właściwego
rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
g) przedmiot zamówienia zaoferowany przez Wykonawcę będzie odpowiadał wymaganiom określonym
przez Zamawiającego,
h) nie zalegają z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
i) poniosą wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty,
j) podpiszą umowę o sposobie płatności (załącznik do przetargu)
k)akceptują termin płatności- przelew 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury Vat.
l)wezmą udział w wizji lokalnej- potwierdzonej odpowiednią notatką z wizji lokalnej (załącznik do postępowania)
Działając w imieniu KGHM Metraco S.A. zgodnie z zasadami reprezentacji informujemy, iż zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwłaszcza z przepisem zawartym w art. 6 ust. 1, lit. b), przetwarzanie danych przekazywanych przez wykonawców w postępowaniach SWZ jest zgodne z prawem, w szczególności z uwagi na to, iż jest niezbędne do wykonywania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
Postanowienia umowy/ zlecenia Zgodnie z projektem umowy (załącznik do postępowania)
Waluty postępowania
Dostępne waluty Waluta oferty Waluta bazowa zapytania
PLN 1,0000

Kontakt:
KGHM Polska Miedź S.A
Imię: Rafał
Nazwisko: Matyniak
Ulica: ul. Św. M. Kolbe 9
Miejscowość: Legnica
Kod pocztowy: 59-220
Email: rafal.matyniak@metraco.pl
Telefon: 76 724 31 51

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.